Vragen inzake de te verwachten terug­ke­rende kostenpost als gevolg van weer en klimaat


Indiendatum: feb. 2016

Schriftelijke vragen van de raadsleden van Lammeren (PvdD) en Guldemond (D66) aan het college inzake de te verwachten terugkerende kostenpost als gevolg van weer en klimaat.

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

De intensiteit van lokale regenbuien en stormen neemt sterk toe door klimaatverandering. Om te anticiperen op de toename van extreme neerslag, heeft Amsterdam geld gereserveerd voor het programma Rainproof. Er is echter nog geen geld gereserveerd om te anticiperen op de toename van extreme stormen ten gevolge van klimaatverandering. De zware herfststorm op 28 oktober 2015 leverde zeker 40 meldingen van stormschade op en bij de zomerstorm van 25 juli 2015 liepen de onvoorziene kosten op tot maar liefst €3,5 miljoen. Het is te verwachten dat storm- en andere schade als gevolg van klimaatverandering een terugkerende kostenpost zal zijn.

Gezien het vorenstaande hebben ondergetekenden de eer, namens de fractie van PvdD en D66, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Kan het college de onvoorziene uitgaven van de gemeente Amsterdam (stad en stadsdelen), die het gevolg zijn van het weer en klimaat, zoals stormschade en wateroverlast, van de afgelopen tien jaar in kaart brengen?
2. Kan het college een onderverdeling maken, wat voor overlast de kosten veroorzaakt heeft (bijvoorbeeld wateroverlast, omgewaaide bomen of schade aan gebouwen)?
3. Hoe beoordeelt het college - gegeven de antwoorden op voorgaande vragen - de noodzaak en meerwaarde van het instellen van een voorziening of bestemmingsreserve ‘schade door extreem weer’’?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden.

De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

P.V. Guldemond

Indiendatum: feb. 2016
Antwoorddatum: 25 okt. 2016

1. Kan het college de onvoorziene uitgaven van de gemeente Amsterdam (stad en stadsdelen), die het gevolg zijn van het weer en klimaat, zoals stormschade en wateroverlast, van de afgelopen tien jaar in kaart brengen?


Antwoord algemeen:
In zijn algemeenheid richt het beleid van de gemeente zich op het voorkomen van schade door extreem weer door te investeren in de klimaatbestendigheid van de openbare ruimte (opgenomen in Agenda Duurzaamheid en Agenda Groen). In de uitvoering van het beleid speelt het platform Amsterdam Rainproof een grote rol. Vanwege de aandacht voor een klimaatbestendige stad worden steeds meer acties uitgevoerd gericht op het verbeteren van groeiomstandigheden van bomen om stormschade tegen te gaan, het inrichten van de openbare ruimte op zo’n manier dat de regenbestendigheid toeneemt en het stimuleren van de aanleg van groene daken met een waterbergende functie.

Antwoord vraag 1:
a. stormschade: Nee, het is alleen geregistreerd naar aanleiding van de zware zomerstorm op 25 juli 2015.
b. wateroverlast: Nee, want uitgaven in verband met wateroverlast als gevolg van weer en klimaat voor de gemeente (dus niet de totale maatschappelijke schade) worden niet apart geregistreerd binnen de bedrijfsvoering. Tot nu toe vallen deze nog binnen de normale bandbreedte van de bedrijfsvoering of zijn ze verzekerbaar.

2. Kan het college een onderverdeling maken, wat voor overlast de kosten veroorzaakt heeft (bijvoorbeeld wateroverlast, omgewaaide bomen of schade aan gebouwen)?


Antwoord vraag 2:
Ja, voor wat betreft de kosten van stormschade door bomen naar aanleiding van de zomerstorm van 25 juli 2015. Dat betrof opruimkosten van de bomen, herstellen van de openbare ruimte en herplanten van bomen met groeiplaatsinrichting. Voor de kosten van wateroverlast is de onderverdeling niet te maken omdat (zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1) de uitgaven daarvoor niet apart worden geregistreerd.


3. Hoe beoordeelt het college – gegegeven de antwoorden op voorgaande vragen – de noodzaak en meerwaarde van het instellen van een voorziening of bestemmingsreserve ‘schade door extreem weer?


Antwoord vraag 3:
Wat betreft:
a. stormschade: De kosten van de stormschade in 2015 (opruimkosten, herstellen van de openbare ruimte, herplanten van bomen met
groeiplaatsinrichting) zijn gemeld in de najaarsnota 2015 en opgenomen in de jaarrekening 2015. In het uiterste geval waarin de stormschade leidt tot een negatief resultaat van de jaarrekening biedt de Algemene Reserve dekking voor dat negatieve jaarrekening resultaat. In 2015 was dit niet aan de orde gezien het positieve resultaat van de jaarrekening.
b. wateroverlast: De gemeente is verzekerd voor schade door wateroverlast door hevige regen.


De conclusie is dat een extra lokale voorziening of bestemmingsreserve opbouwen daarom op dit moment geen meerwaarde heeft.