Schrif­telijk vragen inzake de stijging van het aantal vogel­bot­singen door het hoge voed­sel­aanbod bij Schiphol


Indiendatum: feb. 2016

Aan het college van burgemeester en wethouders

Ondanks het continue vergassen van ganzen, lijkt het aantal aanvaringen met vogels rond Schiphol afgelopen jaar gestegen te zijn[1]. Hoewel er nog geen aantallen bekend zijn, geeft Schiphol al wel aan dat het aantal hoger zal liggen dan in 2014 vanwege de relatief hoge temperaturen het afgelopen jaar. De reden dat veel ganzen zich ophouden rond Schiphol is landbouw direct naast de luchthaven. Door de warme winter is er eerder en meer voedsel beschikbaar voor vogels.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het college ermee bekend dat er sinds afgelopen jaar meer aanvaringen met vogels lijken te zijn rond Schiphol, als gevolg van het grote voedselaanbod dat in het landbouwgebied aanwezig is door de warme winter?

2. Hoe beoordeelt het college de uitspraak van vogelbioloog Buurma dat de ganzenjacht het gedrag van vogels alleen maar onvoorspelbaarder maakt waardoor ze veel vaker door vliegroutes gaan vliegen?

3. Deelt het college de mening dat het doden van vogels door afschieten en vergassen het aantal vogelbotsingen niet heeft kunnen voorkomen en dus niet als duurzame en doeltreffende maatregel gezien kan worden?

4. Is het college bereid om de Provincie Noord-Holland op te roepen om de problematiek rondom vogelaanvaringen aan te pakken via efficiënte en diervriendelijke methoden waaronder aanpassing van het landbouwaanbod waardoor de omgeving van Schiphol onaantrekkelijk wordt voor vogels, rekening houdende met effecten van de klimaatveranderingen?

5. Is het college bereid, als aandeelhouder van Schiphol, om Schiphol erop te wijzen dat zij ook de provincie moeten oproepen, om het voedselaanbod voor vogels rond Schiphol drastisch terug te brengen.

6. Kan het college aangeven in hoeverre er innovatieve en diervriendelijke methoden om vogels rond Schiphol te verjagen worden ingezet, door bijvoorbeeld de inzet van de verjaagsystemen met laser conform de aangenomen motie Thieme/Koser Kaya[2] in de Tweede Kamer?

7. Wat zijn tot nu toe de ervaringen met het gebruik van de vogelradar bij de Polderbaan?

8. Is het college bereid de raad te informeren wanneer de cijfers bekend zijn met betrekking tot het aantal botsingen tussen vliegtuigen en vogels in 2015?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] Stil, H. (30 januari 2016) Meer vogelbotsingen bij Schiphol. Het Parool, p. 9.

[2] http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z23594&did=2015D47593

Indiendatum: feb. 2016
Antwoorddatum: 13 mei 2016

1. Is het college ermee bekend dat er sinds afgelopen jaar meer aanvaringen met vogels lijken te zijn rond Schiphol, als gevolg van het grote voedselaanbod dat in het landbouwgebied aanwezig is door de warme winter?


Antwoord:
Uit het Jaarverslag Schiphol 2015 blijkt dat er in 2015 sprake was van meer vogelaanvaringen dan in voorgaande jaren. Uit tellingen van Landschap Noord-Holland blijkt dat er in 2015 sprake is geweest van een toename van het aantal invliegende ganzen tijdens de graanoogst.


2. Hoe beoordeelt het college de uitspraak van vogelbioloog Buurma dat de ganzenjacht het gedrag van vogels alleen maar onvoorspelbaarder maakt waardoor ze veel vaker door vliegroutes gaan vliegen?


Antwoord:
De gemeentelijke stadsecologen geven aan dat ganzen die de ganzenjacht overleven mogelijk onvoorspelbaarder gedrag kunnen gaan vertonen. Bij de vangacties in de ruiperiode zal dit niet het geval zijn omdat de gehele groep wordt weggevangen.

3. Deelt het college de mening dat het doden van vogels door afschieten en vergassen het aantal vogelbotsingen niet heeft kunnen voorkomen en dus niet als duurzame en doeltreffende maatregel gezien kan worden?


Antwoord:
Het afgelopen decennium is het aantal ganzen in de 20 kilometer zone rondom Schiphol sterk gestegen. Uit oogpunt van de luchtvaartveiligheid moet het aantal ganzen in de nabijheid van de luchthaven sterk worden verminderd. Inzet van de provincies is om door intensief beheer de stand van de populatie terug te brengen naar het niveau van 2005.


4. Is het college bereid, de provincie Noord-Holland op te roepen om de problematiek rondom vogelaanvaringen aan te pakken via efficiënte en diervriendelijke methoden waaronder aanpassing van het landbouwaanbod waardoor de omgeving van Schiphol onaantrekkelijk wordt voor vogels, rekening houdende met effecten van de klimaatveranderingen?


Antwoord:
In het overleg met Provincie Noord-Holland wordt reeds gevraagd om extra inzet op alternatieve diervriendelijke maatregelen zoals het aanpassen van de gewassenteelt in de nabijheid van Schiphol, en om daar in plaats van landbouw meer in te zetten op zonne-energievelden.

5. Is het college bereid, als aandeelhouder van Schiphol, om Schiphol erop te wijzen dat zij ook de provincie moeten oproepen, om het voedselaanbod voor vogels rond Schiphol drastisch terug te brengen?


Antwoord:
Schiphol zet zich op provinciaal en nationaal niveau al in om het voedselaanbod voor vogels rondom de luchthaven terug te brengen en past dit op het eigen luchthaventerrein zelf toe. De betrokken partijen in de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (waaronder Schiphol) stimuleren het op vrijwillige basis aanpassen van de gewassenteelt, maar buiten het luchthaventerrein wordt gezien de te vergoeden schade niet uitgegaan van een verbod op teelt van bepaalde gewassen.


6. Kan het college aangeven in hoeverre er innovatieve en diervriendelijke methoden om vogels rond Schiphol te verjagen worden ingezet, door bijvoorbeeld de inzet van de verjaagsystemen met laser conform de aangenomen motie Thieme/Koser Kaya2 in de Tweede Kamer?


Antwoord:
Het is aan de rijksoverheid om uitvoering te geven aan deze motie. Schiphol geeft aan dat ze al sinds 2006/2007 bezig zijn met het toepassen van diervriendelijke methoden om vogels te verjagen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van “handheld” groene lasers en angstgeluiden om de vogels uit het landingsterrein te verjagen.

De meest vriendelijke methode is het habitat management op Schiphol. Er worden bewuste keuzen gemaakt welke gras- en boomsoorten door Schiphol worden gebruikt en hoe deze onderhouden moeten worden. Daardoor wordt het Schipholterrein onaantrekkelijk en blijven vogels vanzelf op afstand.


7. Wat zijn tot nu toe de ervaringen met het gebruik van de vogelradar bij de Polderbaan?


Antwoord:
Schiphol geeft aan zeer positief te zijn over de vogelradar nabij de Polderbaan. De vogelradar verschaft Schiphol veel informatie waarmee de effectiviteit van hun beleidsmaatregelen kan worden gemeten. Zo geeft het bijvoorbeeld snel informatie of een nieuwe grassoort inderdaad minder aantrekkelijk is voor vogels. Daarnaast geeft de vogelradar informatie over waar de vogels rondom Schiphol zich
bevinden, zodat hiermee de inzet van de Bird Controllers kan worden verbeterd. Samen met de leverancier worden nog nieuwe toepassingen onderzocht.


8. Is het college bereid, de raad te informeren wanneer de cijfers bekend zijn met betrekking tot het aantal botsingen tussen vliegtuigen en vogels in 2015?


Antwoord:
In het Jaarverslag Schiphol 2015 staat het volgende overzicht:
Vogelaanvaringen op Schiphol (aantal per 10.000 vliegbewegingen):

2011

7,6
2012 7,0
2013 6,1
2014 5,8
2015 8,4

Uit eerdere rapportages van Schiphol blijkt dat dit in 2009 7,1 en in 2010 7,7 vogelaanvaringen per 10.000 vliegbewegingen betrof.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake mogelijke veranderingen bij de Dierenambulance

Lees verder

Vragen inzake de te verwachten terugkerende kostenpost als gevolg van weer en klimaat

Lees verder

    Word actief Doneer