Vragen inzake de bomenkap op de Noor­der­be­graaf­plaats


Indiendatum: nov. 2010

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer van Lammeren (PvdD) inzake de bomenkap op de Noorderbegraafplaats

Amsterdam, 17 november 2010

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.

Woensdag 10 november 2010 stond er in De Telegraaf het artikel, getiteld:: “Stadsdeel kapt alvast 69 bomen”. Hierin wordt beschreven dat het stadsdeel Amstedam-Noord onterecht 69 bomen heeft gekapt op de Noorderbegraafplaats.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het college bekend met het feit dat de 69 bomen op de Noorderbegraafplaats al zijn gekapt?

2. Is het waar dat de bomen pas gekapt zouden worden als de kredietaanvraag was goedgekeurd?

3. Klopt het dat de bomen nog niet gekapt hadden mogen worden?

4. Zo ja, wat kan de wethouder hier nog tegen doen?

5. Is het waar dat er meer geld in de bouw van het crematorium gestopt moet worden dan begroot was?

6. Is de gehanteerde afschrijftermijn incorrect in vergelijking met wat andere crematoria in Amsterdam gebruiken?

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: nov. 2010
Antwoorddatum: 23 nov. 2010

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van 17 november 2010 inzake de bomenkap op de Noorderbegraafplaats.

Amsterdam, 14 december 2010

Aan de gemeenteraad

Inleiding.

Woensdag 10 november 2010 stond er in De Telegraaf het artikel, getiteld:: “Stadsdeel kapt alvast 69 bomen”. Hierin wordt beschreven dat het stadsdeel Amstedam-Noord onterecht 69 bomen heeft gekapt op de Noorderbegraafplaats.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 17 november 2010, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

Is het college bekend met het feit dat de 69 bomen op de Noorderbegraafplaats al zijn gekapt?

Antwoord:
Het verlenen van een kapvergunning is een bevoegdheid van het stadsdeel. De kap kan pas plaatsvinden nadat er een bouwvergunning is verleend. Deze is verleend.

Is het waar dat de bomen pas gekapt zouden worden als de kredietaanvraag was goedgekeurd? 

Antwoord: 
Dit is een zaak van de stadsdeelraad.Klopt het dat de bomen nog niet gekapt hadden mogen worden?

Antwoord: Het verlenen van een kapvergunning is een bevoegdheid van het stadsdeel. De kap kan pas plaatsvinden nadat er een bouwvergunning is verleend. Deze is verleend.

Zo ja, wat kan de wethouder hier nog tegen doen?

Antwoord:
 Het afgeven van de kapvergunning is een bevoegdheid van het stadsdeel.

Is het waar dat er meer geld in de bouw van het crematorium gestopt moet worden dan begroot was?

Antwoord:
Het stadsdeel is bevoegd orgaan m.b.t. deze begroting. Is de gehanteerde afschrijftermijn incorrect in vergelijking met wat andere crematoria in Amsterdam gebruiken? 

Antwoord: De afschrijftermijn is per onderdeel verschillend. Voor de gebouwen wordt een termijn van 40 jaar gehanteerd, voor de oven een termijn van 15 jaar. Dit is gebruikelijk.