Vragen inzake afschot herten Amster­damse Water­leiding Duinen


Indiendatum: dec. 2010

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer van Lammeren (PvdD) inzake afschot van damherten en reeën in de Amsterdamse Waterleiding Duinen.

Amsterdam, 2 december 2010

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.

Naar aanleiding van de brandbrief van de Dierenbescherming, gestuurd naar de Gemeente Amsterdam en de provincies Noord- en Zuid-Holland. In deze brief zegt de Dierenbescherming te vrezen dat de Gemeente binnenkort voor afschot van damherten en reeën zal kiezen om de ‘overlast’ te beperken. De Dierenbescherming toont in haar brief aan, dat afschot geen structurele oplossing biedt. Damhertwerend hekwerk werkt wel. Het plaatsen van hekken zorgt voor 87% minder ongelukken, terwijl zeer intensief afschot maar voor 50% vermindering zorgt.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het waar dat binnenkort het college en daarop volgend de gemeenteraad een uitspraak zal moeten doen over de ‘overlast’ situatie door damherten en reeën in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD)?
1b: Zo ja, wie heeft deze vraag tot een uitspraak weer op de agenda gezet?
1c: Zo ja, wanneer zal dit plaats vinden?

2. Er word gesproken over overlast veroorzaakt door damherten vanuit AWD, kan het college haar visie geven, en voorgenomen plannen en maatregelen omtrent het terugdringen van de overlast?

3. Damhertwerend hekwerk is een structurele oplossing om overlast veroorzaakt door herten te voorkomen. Deelt het college deze mening?

4. Zo ja, is het college van mening dat een structurele aanpak van overlast verkozen moet worden boven symptoombestrijding, waardoor afschot van herten en reeën onwenselijk is?

5. Kan het college aangeven of er al procedures zijn opgestart voor het verlenen van jacht vergunningen?

6. Kan het college een overzicht verschaffen van het bestaande damwerend hekwerk rond de AWD?

7. Bestaan er op dit moment plannen het bestaande hekwerk uit te breiden? Zo ja, kan het college een overzicht verschaffen in welke gemeentes en in welk tijdsbestek deze extra hekken geplaatst zullen worden?

8. Momenteel lopen er een aantal vergunningsaanvragen voor het plaatsen van damhertwerend hekwerken bij de AWD.
a. Kan het college een overzicht geven van de gemeentes waar vergunningen voor het bouwen van damhertwerend hekwerk zijn aangevraagd en de plaats waar deze extra hekken volgens de aanvraag zouden moeten komen?
b. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is omtrent deze aanvragen; hoe lang is deze procedure al bezig en welke vergunningen zijn al behandeld of verleend?
c. Welke rol speelt de gemeente Amsterdam bij deze vergunning aanvragen?

9. Zijn er al vergunningen verleend en zo ja, wanneer is de gemeente voornemens te starten met het bouwen van deze damhertwerend hekwerken?

10. Kan het college haar visie geven op de plannen omtrent het plaatsen van deze hekwerken?

11. Is het college van mening dat, na uitvoering van de eventueel in de planning staande extra hekken, er voldoende hekken staan om overlast te voorkomen? Zo nee, en het college is voornemens het staand beleid voor te zetten (geen jacht op Amsterdams grondgebied), wat is ze voornemens te doen aan het tekort van hekken? Zijn hiervoor al de financiële middelen gereserveerd?

12. Wat is het standpunt van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) in deze?

Het lid van de gemeenteraad,

J. van Lammeren

Indiendatum: dec. 2010
Antwoorddatum: 3 dec. 2010

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van 3 december 2010 inzake afschot van damherten en reeën in de Amsterdamse Waterleiding Duinen.

Amsterdam, 24 december 2010

Aan de gemeenteraad

Inleiding.

Naar aanleiding van de brandbrief van de Dierenbescherming, gestuurd naar de Gemeente Amsterdam en de provincies Noord- en Zuid-Holland. In deze brief zegt de Dierenbescherming te vrezen dat de Gemeente binnenkort voor afschot van damherten en reeën zal kiezen om de ‘overlast’ te beperken. De Dierenbescherming toont in haar brief aan, dat afschot geen structurele oplossing biedt. Damhertwerend hekwerk werkt wel. Het plaatsen van hekken zorgt voor 87% minder ongelukken, terwijl zeer intensief afschot maar voor 50% vermindering zorgt.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 2 december 2010, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1.
a Is het waar dat binnenkort het college en daarop volgend de gemeenteraad een uitspraak zal moeten doen over de ‘overlast’ situatie door damherten en reeën in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD)?
b Zo ja, wie heeft deze vraag tot een uitspraak weer op de agenda gezet?
c Zo ja, wanneer zal dit plaatsvinden?

2. Er wordt gesproken over overlast veroorzaakt door damherten vanuit AWD, kan het college haar visie geven, en voorgenomen plannen en maatregelen omtrent het terugdringen van de overlast?

3. Damhertwerend hekwerk is een structurele oplossing om overlast veroorzaakt door herten te voorkomen. Deelt het college deze mening?

4. Zo ja, is het college van mening dat een structurele aanpak van overlast verkozen moet worden boven symptoombestrijding, waardoor afschot van herten en reeën onwenselijk is?

5. Kan het college aangeven of er al procedures zijn opgestart voor het verlenen van jacht vergunningen?

6. Kan het college een overzicht verschaffen van het bestaande damwerend hekwerk rond de AWD?

7. Bestaan er op dit moment plannen het bestaande hekwerk uit te breiden? Zo ja, kan het college een overzicht verschaffen in welke gemeentes en in welk tijdsbestek deze extra hekken geplaatst zullen worden?

8. Momenteel lopen er een aantal vergunningsaanvragen voor het plaatsen van damhertwerend hekwerken bij de AWD.
a Kan het college een overzicht geven van de gemeentes waar vergunningen voor het bouwen van damhertwerend hekwerk zijn aangevraagd en de plaats waar deze extra hekken volgens de aanvraag zouden moeten komen?
b Kan het college aangeven wat de stand van zaken is omtrent deze aanvragen; hoe lang is deze procedure al bezig en welke vergunningen zijn al behandeld of verleend?
c Welke rol speelt de gemeente Amsterdam bij deze vergunning aanvragen?

9. Zijn er al vergunningen verleend en zo ja, wanneer is de gemeente voornemens te starten met het bouwen van deze damhertwerend hekwerken?

10. Kan het college haar visie geven op de plannen omtrent het plaatsen van deze hekwerken?

11. Is het college van mening dat, na uitvoering van de eventueel in de planning staande extra hekken, er voldoende hekken staan om overlast te voorkomen? Zo nee, en het college is voornemens het staand beleid voor te zetten (geen jacht op Amsterdams grondgebied), wat is ze voornemens te doen aan het tekort van hekken? Zijn hiervoor al de financiële middelen gereserveerd?

12. Wat is het standpunt van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) in deze?

Beantwoording van het college van burgemeester en wethouders:

1. De gemeente Amsterdam voert regelmatig overleg met de provincies Noord- en Zuid-Holland over het faunabeheer in het duingebied. Recentelijk hebben de provincies een nieuw beheerplan voor de damherten laten opstellen. Naar verwachting zal dit plan begin 2011 door de beide colleges van Gedeputeerde Staten worden vastgesteld. Naar aanleiding van dit plan zal mogelijk aan Amsterdam worden gevraagd het huidige beleid te heroverwegen.

2. Ons huidige beleid is om op strategische plekken hekken te plaatsen. De hekken worden primair geplaatst ten behoeve van de verkeersveiligheid maar voorkomen tevens schade aan landbouwgewassen en eigendommen van bewoners.
3. Indien de hekken geplaatst worden op strategische plekken hebben zij een regulerende functie. Een volledige omhekking van het gebied is echter ongewenst. Wij onderschrijven het landelijke beleid om natuurgebieden te verbinden. Zowel aan de noord- als aan de zuidkant van de AWD wordt er rekening gehouden met uitwijkmogelijkheden en vergroting van het leefgebied.

4. Zie het antwoord op vraag 3.

5. Er zijn nog geen procedures opgestart voor het verlenen van ontheffingen voor afschot binnen de AWD. Wel heeft Waternet een ontheffing om zieke of gebrekkige dieren te doden ter voorkoming en beperking van onnodig lijden.

6. Er zijn hekwerken geplaatst op de volgende tracés (zie ook de bij deze beantwoording ter visie gelegde overzichtskaart):
• Zandvoortselaan – Bentveld
• Panneland – Ruigenhoek

7. Er zijn hekwerken in voorbereiding op de volgende tracés (zie ook de bij het antwoord op vraag 6 genoemde kaart en het eveneens bijgevoegde overzicht van de vergunningen en de planning van de hekken (‘rasters’) in de AWD):
• Ruigenhoek – Langevelderslag (gemeente Noordwijk; uitvoering gestart, planning gereed begin maart 2011)
• Langevelderslag – Noraweg (gemeente Noordwijk; gereed afhankelijk van overleg met Staatsbosbeheer)
• Panneland – Oase (gemeente Bloemendaal; gereed afhankelijk van procedure gemeente Bloemendaal)
• Oase – Bentveld (deel in gemeente Zandvoort; uitvoering gestart, planning gereed begin maart 2011 en deel in Bloemendaal; gereed afhankelijk van procedure gemeente Bloemendaal)
• Zuidduinen (gemeente Zandvoort; uitvoering gestart, planning gereed begin maart 2011)

8. a. Zie het antwoord op vraag 7.
b. Zie het antwoord op vraag 7.
c. Waternet vraagt als beheerder van de AWD de vergunningen namens de gemeente Amsterdam aan.

9. Zie het antwoord op vraag 7.

10. Zie het antwoord op vraag 1 tot en met 3.

11. In 2007 is gestart met het plaatsen van hekken op strategische plekken. In de jaren daarna is het hekkenplan uitgebreid met de hekwerken zoals genoemd onder vraag 7. De hekken hebben als doel dat de damherten niet direct vanuit de AWD op de weg kunnen komen. Tevens moeten de hekken voorkomen dat de damherten vanuit de AWD in openbare of particuliere tuinen of op gronden van ondernemers kunnen komen. Er zal echter geen sprake zijn van een volledig van de omgeving afgesloten populatie.

12. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is niet in deze discussie betrokken. Het betreft geen taak of bevoegdheid van een waterschap. Daarbij liggen de AWD niet in het beheergebied van genoemd waterschap.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

H. de Jong, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen inzake de bomenkap op de Noorderbegraafplaats

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake stichting Amsterdamse Zwerfkattenopvang

Lees verder

    Word actief Doneer