Vragen inzake de besteding van groen­gelden voor het aanleggen van wegen door het Gaas­perpark


Indiendatum: feb. 2016

Aan het college van burgemeester en wethouders

Groengebied Amstelland heeft onlangs besloten om de infrastructuur in het Gaasperpark uit te breiden en hierbij een ‘hoofdroute’ te realiseren. Er zal mogelijk een bijdrage in de uitvoeringskosten worden aangevraagd vanuit de Agenda Groen. De Partij voor de Dieren is benieuwd hoe het college aankijkt tegen de plannen van het realiseren van infrastructuur in het Gaasperpark en de financiering hiervan.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Kan het college gedetailleerd aangeven of en welke bijdrage in de uitvoeringskosten met betrekking tot de Hoofdroute Noordoever Gaasperplas zoals besloten door Groengebied Amstelland gegeven zal worden? Zo ja, hoeveel van dit geld gaat er daadwerkelijk naar groen en hoeveel van dit geld gaat naar wegen door het Gaasperpark? Zo nee, waarom niet?

2. Waar zal een eventuele bijdrage vanuit de gemeente Amsterdam vandaan gehaald worden?

3. Wat is het doel van het aanleggen van brede wegen door het Gaasperpark, dat de status heeft van Natuurnetwerk Nederland/Ecologische Hoofdstructuur voor beschermde natuur?

4. Is het waar dat omwonenden en bewonersverenigingen kenbaar hebben gemaakt tegen plannen van de Hoofdroute Noordoever Gaasperplas te zijn maar hier verder niks mee gebeurd is? Zo ja, deelt u de mening dat dit niet in lijn is met het collegeprogramma dat burgerparticipatie belangrijk acht? Zo nee, hoe zit het dan?

5. Deelt het college de mening dat zolang er nog uitspraak gedaan moet worden over de omgevingsvergunning voor Amsterdam Open Air in het Gaasperpark het wenselijk is de infrastructuur nog niet aan te passen met het oog op evenementen in het park? Zo ja, welke maatregelen gaat het college nemen om dit te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: feb. 2016
Antwoorddatum: 4 mei 2016

1. Kan het college gedetailleerd aangeven of en welke bijdrage in de uitvoeringskosten met betrekking tot de Hoofdroute Noordoever Gaasperplas zoals besloten door Groengebied Amstelland gegeven zal worden? Zo ja, hoeveel van dit geld gaat er daadwerkelijk naar groen en hoeveel van dit geld gaat naar wegen door het Gaasperpark? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Amsterdam maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Groengebied Amstelland (GGA), samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland van 17 december 2015 is het voorstel besproken van het Dagelijks Bestuur van het Groengebied over het aanpakken van de infrastructuur aan de noordkant van de Gaasperplas. Het voorstel is goedgekeurd en zal verder worden uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp dat in het voorjaar van 2016 nogmaals zal worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van het Groengebied. Er is door de medewerkers van het Groengebied Amstelland een voorlopige kostenraming gemaakt voor de vervanging van de infrastructuur aan de noordkant van de Gaasperplas. Hierbij hoort ook de verbreding van twee bruggen. De voorlopige raming bedraagt € 997.000,- Een definitieve raming zal worden gemaakt aan de hand van een gedetailleerd ontwerp. Het Groengebied is van plan een Groengelden bijdrage aan te vragen ter financiering van de kosten. Er is nog geen aanvraag ingediend.

2. Waar zal een eventuele bijdrage vanuit de gemeente Amsterdam vandaan gehaald worden?

Antwoord: Een deel van de kosten voor het aanpakken van de paden aan de noordkant van de Gaasperplas zal gefinancierd worden uit de reguliere middelen van het Groengebied die bestaan uit de participantenbijdragen, waaronder die van de gemeente Amsterdam.
Het is nog niet mogelijk aan te geven of en hoeveel geld het project uit de Groengelden gaat ontvangen. Het Groengebied Amstelland doet pas een aanvraag nadat het instemming heeft gekregen van de deelnemers die daar democratisch over zullen stemmen, waaronder ook het stadsdeel. Een aanvraag van het Groengebied Amstelland voor een bijdrage Groengelden zal worden beoordeeld aan de hand van de criteria die daarvoor gelden. Het Groengebied onderzoekt daarnaast ook andere mogelijkheden voor subsidiëring of cofinanciering

3. Wat is het doel van het aanleggen van brede wegen door het Gaasperpark, dat de status heeft van Natuurnetwerk Nederland/Ecologische Hoofdstructuur voor beschermde natuur?

Antwoord: De verharde fiets- en wandelpaden rond de Gaasperplas zijn aan groot onderhoud toe. Vooral de paden aan de noordoever die 30 jaar geleden zijn opgeleverd, zijn in slechte staat.
De aanpak van de paden rond de plas maakt onderdeel uit van de wens om de Gaasperplas op te waarderen en is een project uit het uitvoeringsplan behorende bij de huidige visie van het Groengebied Amstelland, vastgesteld in 2009. Het project sluit goed aan bij de wens van Amsterdam om de aantrekkingskracht van Zuidoost te vergroten en van de Gaasperplas een metropolitane plek te maken, een aantrekkelijk recreatiegebied aan de rand van de stad. Een belangrijke reden voor het verbeteren van de paden die ook aansluit bij een actie uit de Agenda Groen is dat daarmee de verbinding in het groengebied voor dagelijks recreatief en sportief gebruik wordt verbeterd en dat daarmee het park uitnodigt tot intensiever gebruik.
Op dit ogenblik werkt stadsdeel Zuidoost in het kader van het gebiedsplan Gaasperdam Driemond aan een Ontwikkelstrategie voor de Gaasperplas. Participatie van bewoners en andere belanghebbenden zal een belangrijk onderdeel worden van deze strategie.
Een reden om aan de noordkant van de Gaasperplas te beginnen met het aanpakken van de infrastructuur rond de plas is gelegen in de wens van het GGA om de schade bij het gebruik van het terrein voor festivals te verminderen. Waar nodig kan fundering van een deel van de paden de belasting met vrachtverkeer mogelijk maken zonder gebruik van rijplaten die terreinschade opleveren. De aanpak van de infrastructuur is getoetst aan het huidige bestemmingsplan en past daarin. De variant die gekozen is door het Groengebied houdt in dat de fiets- en wandelpaden niet worden samengevoegd tot één breed pad van 7 meter. Dit is namelijk te ingrijpend in het landschap. De hoofd fietsroute aan de noordkant wordt op verschillende punten wel verbreed tot maximaal 3,5 meter en enkele wandelpaden tot maximaal 3,5 meter asfalt. Dit wordt nog uitgewerkt in het gedetailleerde ontwerp.
In een gebied zoals de Gaasperplas dat onderdeel uitmaakt van de NNN mogen evenementen plaatsvinden. Deze evenementen moeten wel voldoen aan verschillende voorwaarden om een goed samengaan met ander recreatief gebruik en de natuurwaarden te borgen.

4. Is het waar dat omwonenden en bewonersverenigingen kenbaar hebben gemaakt tegen plannen van de Hoofdroute Noordoever Gaasperplas te zijn maar hier verder niks mee gebeurd is? Zo ja, deelt u de mening dat dit niet in lijn is met het collegeprogramma dat burgerparticipatie belangrijk acht? Zo nee, hoe zit het dan?

Antwoord: Het plan om de padenstructuur aan de noordkant van de Gaasperplas aan te pakken komt deels voort uit eerdere maatschappelijke participatie, georganiseerd door het Groengebied rond het opwaarderen van de Gaasperplas in mei 2013. Er is geen brede maatschappelijke consultatie geweest bij de start van de uitwerking van dit onderdeel van het plan om het Gaasperplasgebied op te waarderen. Wel heeft het Groengebied twee maal informeel overleg gehad met de bewonersvereniging Nellestein. Het Groengebied organiseert nog een informatie bijeenkomst in het gebied over het voorliggende plan. Eén bewoner heeft op 17 december 2015 ingesproken tijdens de vergadering van het AB van het Groengebied tegen de aanpak van de paden aan de noordkant van plas. Op 21 december 2015 is een zienswijze binnengekomen van Raadsadres van Natuurbescherming Zuidoost van 21 december 2015 inzake het bezwaar tegen het besluit van Groengebied Amstelland over het Gaasperplasplan. Op 20 januari heeft de gemeenteraad besloten dit raadsadres voor kennisgeving aan te nemen. Verder zijn er bij de bestuurscommissie Zuidoost en de gemeente Amsterdam geen bezwaren bekend tegen het aanpakken van de paden.

5. Deelt het college de mening dat zolang er nog uitspraak gedaan moet worden over de omgevingsvergunning voor Amsterdam Open Air in het Gaasperpark het wenselijk is de infrastructuur nog niet aan te passen met het oog op evenementen in het park? Zo ja, welke maatregelen gaat het college nemen om dit te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zoals hierboven aangegeven is de aanpassing van de infrastructuur niet uitsluitend ingezet met het oog op evenementen in het Gaasperpark, maar maakt het plan onderdeel uit van meer maatregelen om de Gaasperplas op te waarderen en het achterstallig onderhoud aan te pakken. Amsterdam maakt deel uit van het samenwerkingsverband Groengebied Amstelland en heeft mede ingestemd met het opwaarderen van de Gaasperplas en de uitwerking van dit onderdeel. Het College ziet dan ook geen aanleiding om het plan in deze fase tegen te houden.


Burgemeester en wethouders van Amsterdam
A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester