Schrif­te­lijke vragen inzake het verplaatsen van evene­menten naar de Ouder­ker­kerplas


Indiendatum: feb. 2016

Het groengebied Amstelland, waar gemeente Amsterdam deel van uitmaakt, wil de activiteiten bij de Ouderkerkerplas gaan intensiveren. De Ouderkerkerplas en het groen eromheen vormt een belangrijke buffer tussen snelwegen en het bewoonde gebied van gemeente Ouder-Amstel waar ook Amsterdammers graag wandelen, fietsen en zwemmen. In de winter is het een bekend rustgebied voor vele soorten trekvogels. Een groot deel van het gebied is dan ook gesloten van 15 oktober tot 15 april. De Ouderkerkerplas behoort bovendien tot de Hoofdgroenstructuur.

De gemeente Amsterdam werkt er actief aan mee om grote evenementen in dit stuk Hoofdgroenstructuur te realiseren. De gemeente Amsterdam heeft met gemeente Ouder-Amstel de oever van de Ouderkerkerplas voorgesteld als nieuwe locatie voor Cirque du Soleil, omdat de huidige locatie carpark P2 bij Arenapoort (op de grond van Ouder-Amstel maar eigendom van Amsterdam) niet meer geschikt blijkt. Hiervoor dient verharding te worden aangebracht in het gebied van de Ouderkerkerplas, zoals nu voorgesteld in de vorm van een skatebaan. Een aantal nieuwe locaties in Amsterdam zijn afgewezen, onder meer omdat deze slechts gedeeltelijk verhard zouden zijn.[1]

Daarnaast wordt Buiten Westen, dat voorheen in het Westerpark werd georganiseerd, verplaatst naar de Ouderkerkerplas. BuitenWesten verwacht 10.000 bezoekers.[2] Dit festival vereist vijf opbouw- en vier afbouwdagen en in die tijd is het gebied gedeeltelijk ontoegankelijk voor bezoekers.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Kan het college een volledig overzicht geven van alle locaties die in Amsterdam zijn onderzocht als mogelijke locatie voor Cirque du Soleil, en de reden toelichten waarom deze locaties niet geschikt werden bevonden?

2. Is het college van mening dat het actief bevorderen van het verharden van een deel van de Hoofdgroenstructuur ten behoeve van een circus niet passend is bij een verantwoordelijke hoofdstad die groen en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan?

3. Is het college bereid om samen met de gemeente Ouder-Amstel opnieuw locaties te beoordelen die niet in de Hoofdgroenstructuur liggen en een nieuwe locatie voor Cirque du Soleil te onderzoeken?

4. Welke rol heeft de gemeente Amsterdam gespeeld in het verplaatsen van het dancefestival Buiten Westen naar de Ouderkerkerplas?

5. Zijn er bij het college meer evenementen bekend die naar de locatie Ouderkerkerplas worden verplaatst?

6. Hoe beoordeelt het college het verplaatsen van festivals en andere evenementen vanuit Amsterdam naar een rustig gebied in de Hoofdgroenstructuur?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] Voordracht voor de collegevergadering van 25 augustus 2015: Definitieve locaties Cirque du Soleil 2016 en 2018.

[2] Verslag bijeenkomst mogelijke ontwikkelingen Oudekerkerplas, 2 februari 2016

Indiendatum: feb. 2016
Antwoorddatum: 24 feb. 2016

1. Kan het college een volledig overzicht geven van alle locaties die in Amsterdam zijn onderzocht als mogelijke locatie voor Cirque du Soleil en de reden toelichten waarom deze locaties niet geschikt werden bevonden?


Antwoord:
Bij de zoektocht naar alternatieven in Amsterdam is rekening gehouden met de belangrijkste eisen van Cirque du Soleil zoals een herkenbare en zichtbare plek, de omvang van het terrein, een verharde ondergrond, voldoende parkeerplaatsen en goede OV-verbindingen. Samen met Cirque du Soleil is onder andere gekeken naar locaties in Amsterdam-Noord, Westpoort, RAI en Zeeburgereiland. Deze locaties voldeden niet aan (een deel van) de bovengenoemde eisen en zijn daardoor niet geschikt bevonden.
Vervolgens is verder gezocht naar alternatieve locaties die uiteindelijk na onderzoek ook niet geschikt bleken. Het gaat hierbij om de volgende locaties:
- Amstelborgh/Borchland, locatie bleek na meting door Cirque du Soleil qua oppervlakte te klein;
- braakliggend terrein nabij de metrohalte Spaklerweg. Om deze locatie geschikt te maken zijn hoge investeringen nodig. Daarnaast is het gebied beperkt bereikbaar door werkzaamheden aan de Spaklerweg en leidt het tot veel geluidsoverlast voor de woonbootbewoners in de omgeving;

Arena Park is niet verhard. Er zijn hoge investeringen voor het verharden en egaliseren van het terrein nodig. Dit park heeft tijdens evenementen een belangrijke functie als overloopgebied en daarnaast wordt het in de toekomst ontwikkeld waardoor er geen meerjarig perspectief kan worden geboden.


2. Is het college van mening dat het actief bevorderen van het verharden van een deel van de Hoofdgroenstructuur ten behoeve van een circus niet passend is bij een verantwoordelijke hoofdstad die groen en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan?

Antwoord:
De locatie maakt geen onderdeel uit van de Hoofdgroenstructuur en is gelegen buiten de gemeentegrens van Amsterdam derhalve is het niet aan het college van Amsterdam zich hierover uit te spreken.


3. Is het college bereid, samen met de gemeente Ouder-Amstel opnieuw locaties te beoordelen die niet in de Hoofdgroenstructuur liggen en een nieuwe locatie voor Cirque du Soleil te onderzoeken?

Antwoord:
Aangezien de beoogde locatie geen onderdeel uitmaakt van de Hoofdgroenstructuur en op het grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel ligt ziet het college geen aanleiding om de gemeente Ouder-Amstel te verzoeken de locatie te heroverwegen.

4. Welke rol heeft de gemeente Amsterdam gespeeld in het verplaatsen van het dancefestival Buiten Westen naar de Ouderkerkerplas?


Antwoord:
Geen.


5. Zijn er bij het college meer evenementen bekend die naar de locatie Ouderkerkerplas worden verplaatst?


Antwoord:
Nee.


6. Hoe beoordeelt het college het verplaatsen van festivals en andere evenementen vanuit Amsterdam naar een rustig gebied in de Hoofdgroenstructuur?

Antwoord:
Het college is van mening dat Evenementen horen bij de stad, maar wel binnen aanvaardbare en veilige grenzen. Om die reden wordt er al geruime tijd ingezet op het spreiden van Evenementen over de gehele stad en waar mogelijk zelfs op regionale schaal. De Ouderkerkerplas is een recreatiegebied dat geen onderdeel uitmaakt van de Hoofdgroenstructuur. Zelfs als dat wel het geval was moet
bedacht worden dat de Hoofdgroenstructuur bij voorbaat geen evenementen uitsluit. Bepalend is in welke mate de evenementen aansluiten bij de mogelijkheden, het karakter, de omvang en de opzet van de locatie.
De afweging om al dan niet evenementen toe te staan is voorbehouden aan het bestuur van het Groengebied Amstelland (GGA), aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop de recreatieplas wordt onderhouden en beheerd. Het GGA beschouwd evenementen als effectief middel om de naamsbekendheid en het gebruik van recreatiegebieden te versterken alsmede als instrument om inkomsten te genereren, om op deze manier de gebieden duurzaam in stand te houden en te vernieuwen.
Het college is van mening dat het spreiden van evenementen naar gebieden die minder intensief worden gebruikt enerzijds kan bijdragen aan het verminderen van de druk op de stad en anderzijds het gebruik en daarmee de bekendheid van minder bekende gebieden kan stimuleren.