Vervolg­vragen inzake sport­vis­serij in Amsterdam


Indiendatum: apr. 2014

Vervolgvragen van het raadslid de heer Van Lammeren (PvdD) inzake sportvisserij in Amsterdam

Amsterdam, 28 april 2014

Aan het college van burgemeester en wethouders,

De gemeente Amsterdam is eigenaar van de meeste wateren in Amsterdam. In deze wateren wordt ook gevist. De Amsterdamse Hengelsportvereniging (AHV) houdt toezicht op de Visserijwet en overige van belang zijnde wetgeving en draagt zorg voor visplannen en visserijkundig onderzoek van de visstapel, het zogeheten visstandsbeheer.

Vissen is voor veel mensen een ontspannende bezigheid. De belangen van de sportvisserij en dierenwelzijn zijn echter tegenstrijdig. Er is lang verondersteld dat vissen geen gevoel hebben. Daarom werden ze ook niet genoemd in de Dierenwelzijnswet. Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat vissen alle eigenschappen hebben om prikkels die mensen als pijn ervaren, te ontvangen, en daarop te reageren met een vluchtreactie. Ze zijn zich bewust van hun omgeving, ze kunnen stress ervaren en lijden1. Elke handeling van het hengelen is pijnlijk en stressvol voor de vis. Zeker als de vis de haak heeft ingeslikt, is het leed ernstig. Bij het beetpakken van de vis kan de beschermende slijmlaag, cruciaal voor de overleving, worden aangetast. Vissen ervaren ook ernstige stress of sterven een pijnlijke dood als ze urenlang worden opgesloten in een net in het water of in bewaarzakken op het droge. Ook de dodingsmethoden (laten stikken, ´dood´gooien, darmen uitsnijden, strippen, zouten) kenmerken zich door ondeskundigheid, onwetendheid en langdurig lijden. De Partij voor de Dieren vindt dit ontoelaatbaar.

Uit onderzoek in opdracht van Stichting Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam blijkt dat de meeste Nederlanders van deze wetenschappelijke inzichten op de hoogte zijn. ‘Een meerderheid van de Nederlanders meent dat vissen pijn, angst en stress ervaren en verwondingen oplopen tijdens het hengelen. Zij zijn overwegend van mening dat het hengelen geen diervriendelijke bezigheid is en geen geschikt middel is om kinderen respect voor dieren bij te brengen. Slechts 10% van de ondervraagden meent dat vissen vanwege het hengelen geen angst, pijn en stress ervaren en geen verwondingen oplopen. Dit is de uitkomst van een eind 2013 gehouden representatieve steekproef onder 1.024 Nederlanders tussen 18 en 70 jaar door onderzoeksbureau Motivaction.’ (bron: Dierenbescherming Amsterdam en Stichting Vissenbescherming, 28 april 2014).

Uit antwoorden op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren in 2011 bleek het volgende voor de situatie in Amsterdam:

De gemeente Amsterdam geeft zelf geen vergunningen uit. Een aantal wateren worden door de gemeente verhuurd aan een beroepsvisser, waarvan de AHV weer als derde partij de vergunningen verleent en voor handhaving zorgt. Op nagenoeg alle wateren in Amsterdam geeft de AHV vergunningen uit;

De Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) heeft een ledenbestand dat jaarlijks schommelt tussen de 15.000 en 16.000 leden. Daarnaast worden er via het postkantoor nog zogeheten Kleine Vispassen (voorheen de sportvisakte) verkocht die nationaal geldig zijn en waarmee in een aantal wateren in Amsterdam gevist mag worden met 1 hengel met gewoon aas;

Georganiseerde leden die over een Vispas beschikken (zo’n 1,5 tot 2 miljoen vissers in heel Nederland) zijn welkom op de meeste wateren in de gemeente Amsterdam;

De AHV is voor “weidelijk vissen” wat inhoudt dat de sportvissers de gevangen vissen met respect dienen te behandelen en een goede verzorging dienen te geven. Vis die voor consumptie wordt behouden dient onmiddellijk gedood te worden. Ernstiger overtredingen zoals het vissen met levend aas en het niet doden van consumptievis die levend in zakken of emmers zonder water worden bewaard worden altijd geverbaliseerd op basis van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (dierenkwelling).

Het aantal opgemaakte processen-verbaal schommelt jaarlijks tussen de 300 en 400. In 2010 bedroeg het aantal zaken 341, terwijl in 189 gevallen waarschuwend/voorlichtend is opgetreden.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de PvdD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

(gezien de demissionaire status van het huidige college verzoekt de Partij voor de Dieren het college om onderstaande vragen voor beantwoording door te geleiden naar het nieuwe college)

1. Wat is de mening van het college over het feit dat wetenschappelijk is aangetoond dat vissen stress en pijn kunnen ervaren en kunnen lijden? Is het college het met de meerderheid van de Nederlanders en met de Partij voor de Dieren eens dat vissen pijn, angst en stress ervaren en verwondingen oplopen tijdens het hengelen? Zo ja, kan het college dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met de meerderheid van de Nederlanders en de Partij voor de Dieren eens dat hengelen geen diervriendelijke bezigheid is en geen geschikt middel is om kinderen respect voor dieren bij te brengen? Zo ja, kan het college dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

3. Kan het college aangeven hoeveel processen-verbaal er rondom het plezierhengelen zijn opgemaakt in 2012 en 2013? In hoeveel gevallen is waarschuwend/voorlichtend opgetreden?

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat plezierhengelen in Amsterdam verboden moet worden omdat het welzijn van vissen ernstig wordt aangetast door het hengelen? Zo nee, waarom niet? Indien het antwoord nee luidt, kan dit onderwerp, samen met het onderzoek van de Dieren- en Vissenbescherming door de wethouder dierenwelzijn worden geagendeerd vóór het zomerreces?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


1 http://www.ru.nl/organphy/people/gert-flik/

Indiendatum: apr. 2014
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

1. Wat is de mening van het college over het feit dat wetenschappelijk is aangetoond dat vissen stress en pijn kunnen ervaren en kunnen lijden? Is het college het met de meerderheid van de Nederlanders en met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat vissen pijn, angst en stress ervaren en verwondingen oplopen tijdens het hengelen? Zo ja, kan het college dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wetenschappelijke studies wijzen uit dat vissen prikkels waarnemen die als onaangenaam worden ervaren. Maar of vissen het ook ervaren als pijn is een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Het college is van mening dat hengelen dierenleed kan veroorzaken. Gevangen vissen dienen daarom direct en vakkundig te worden teruggezet. Vissen bestemd voor consumptie dienen direct en vakkundig te worden gedood.

2. Is het college het met de meerderheid van de Nederlanders en de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat hengelen geen diervriendelijke bezigheid is en geen geschikt middel is om kinderen respect voor dieren bij te brengen? Zo ja, kan het college dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Uit het onderzoek van Motivaction blijkt dat van de ondervraagde 1024 Nederlanders 43 procent hengelen geen diervriendelijke manier van vrijetijdsbesteding vindt en 39 procent hengelen geen geschikt middel vindt om kinderen respect voor dieren bij te brengen. Slechts 18 procent (aan het einde van de vragenlijst 26 procent) vindt dat hengelen door kinderen moet worden verboden en 14 procent (aan het einde van de vragenlijst 21 procent) hengelen door volwassenen. Het college is van mening dat hengelen dierenleed kan veroorzaken.

3. Kan het college aangeven hoeveel processen-verbaal er rondom het plezierhengelen zijn opgemaakt in 2012 en 2013? In hoeveel gevallen is waarschuwend/voorlichtend opgetreden?

Antwoord: Gegevens over 2013 zijn nog niet beschikbaar. Volgens opgave van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging betrof het in 2010: 341, in 2011: 348 en in 2012: 237 processen-verbaal en Mulder-beschikkingen. De reden waarvoor deze zijn gegeven zijn zeer divers, met een nadruk op ‘geen schriftelijke toestemming’. Ook de gegeven waarschuwingen zijn zeer divers. De nadruk ligt op 'deelnemen aan illegale wedstrijden', 'geen schriftelijke toestemming' en 'verboden toegang negeren'. Het aantal waarschuwingen betrof in 2010: 189, in 2011: 320, in 2012:

4. Is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat plezierhengelen in Amsterdam verboden moet worden omdat het welzijn van vissen ernstig wordt aangetast door het hengelen? Zo nee, waarom niet? Indien het antwoord nee luidt, kan dit onderwerp, samen met het onderzoek van de Dieren- en Vissenbescherming door de wethouder Dierenwelzijn worden geagendeerd vóór het zomerreces van 2014?

Antwoord: De gemeente is eigenaar van de meeste wateren in Amsterdam. De Amsterdamse Hengelsport Vereniging heeft voor een groot deel hiervan de visrechten gehuurd van de stadsdelen. Zoals bij het antwoord op vraag 1 is aangegeven is het niet duidelijk in welke mate hengelen dierenleed zou kunnen veroorzaken. Het wachten is op onderzoek waarmee dat onomstotelijk kan worden aangetoond. Een eventueel verbod op hengelen zal nationaal en niet lokaal moeten worden geregeld omdat anders geen vissenleed door hengelen wordt voorkomen, maar slechts naar andere gemeenten verplaatst. Bovendien ontstaat dan behoefte aan extra handhavingscapaciteit, terwijl die nu (samen met politie en met boswachters in het Amsterdamse Bos) wordt ingevuld door viscontroleurs van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging die er op toezien dat vissers zich aan de wetten en regels houden.

Het onderwerp sportvisserij zal ná het zomerreces 2014 worden geagendeerd voor de raadscommissie Bouwen, Wonen, Wijkaanpak en Dierenwelzijn, samen met het door Motivaction in opdracht van de Stichting Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam opgestelde ‘Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam, Onderzoek naar de houding van de Nederlandse bevolking tegenover de sportvisserij’, alsmede een door dr. B. Bermond van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging geschreven reactie ‘Vermeend vissenleed; zin en onzin’.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de Hollandsche Manege

Lees verder

Vragen inzake bereikbaarheid van het Medisch Centrum voor Dieren Amsterdam

Lees verder

    Word actief Doneer