Vragen inzake beleid verwarmde terrassen


Indiendatum: mei 2011

Nr. 134
Schriftelijke vraag van het raadslid de heer Van Lammeren (PvdD) inzake het beleid omtrent verwarmde terrassen

Amsterdam, 30 mei 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

Naar aanleiding van het tussenrapport pilot verwarmde terrassen heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vraag te stellen:

1. In de tussentijdse rapportage staat dat terrasverwarming bij horecagelegenheden, wanneer het gebruik hiervan in de toekomst zou worden vrijgegeven in het centrum van Amsterdam, een uitstoot zou opleveren van 110 ton CO2. Kan ondergetekende de berekening met alle aannames ontvangen?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: mei 2011
Antwoorddatum: 23 jun. 2011

Beantwoording schriftelijke vraag van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van30 mei 2011 inzake het beleid omtrent verwarmde terrassen.

Amsterdam, 23 juni 2011

Aan de gemeenteraad

Naar aanleiding van het tussenrapport pilot verwarmde terrassen heeft vragenstellerop 30 mei 2011, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van
artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgendeschriftelijke vraag tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1.

In de tussentijdse rapportage staat dat terrasverwarming bij horeca-gelegenheden, wanneer het gebruik hiervan in de toekomst zou worden
vrijgegeven in het centrum van Amsterdam, een uitstoot zou opleveren van110 ton CO2. Kan ondergetekende de berekening met alle aannames ontvangen?

Antwoord: Op basis van de gegevens van de onderzoekers van de Dienst Onderzoek
en Statistiek is bepaald wat de CO2 uitstoot is van de 38 pilotdeelnemersmet terrasverwarming. Van deze deelnemers gebruiken 26 terrassen de
gasverwarming conform de eisen van de pilot. De overige deelnemersgebruiken elektrische verwarming. Bij de bepaling van de jaarlijkse CO2 uitstoot
is aangenomen dat de terrasverwarming 40 weken in gebruik is en dat hetgeïnstalleerd vermogen per element 2 kW is. De totale CO2-uitstoot van de
pilotdeelnemers is dan jaarlijks 40,5 ton. Als de deelnemers met een elektrischeverwarming overschakelen naar gasverwarming dan is de jaarlijkse uitstoot van
de pilotdeelnemers 22,8 ton. Dit is een reductie van 44%.

In totaal zijn er in het Centrum 919 terrassen aanwezig. De Dienst Onderzoeken Statistiek heeft op basis van de ervaringen uit de pilot (controlegroep)
berekend dat circa 20% van de terrassen gebruik zullen gaan maken vanterrasverwarming. Op basis daarvan is de aanname dat 183 terrassen van
de in totaal 919 terrassen in stadsdeel Centrum voorzien zullen worden vanterrasverwarming.

De schatting is op basis van bovenomschreven aannames en berekeningen, dat

Gemeente Amsterdam Gemeenteblad
Schriftelijke vragen, maandag 30 mei 2011

wanneer geen verbod op het gebruik van terrasverwarming zou gelden en eropwordt toegezien dat alleen gasverwarming wordt toegepast de totale uitstoot
van stadsdeel Centrum zal uitkomen op 183/38 x 22,8 = 110 ton CO2. In dezeuitstoot is niet meegenomen de verwarming van luchtgordijnen die mogelijkerwijs
in de deuropening geplaatst zal worden om tocht in de horecazaak tegen tegaan.