Schrif­te­lijke vragen inzake sluiting Stichting Imperator


Indiendatum: mei 2011

Amsterdam, 19 mei 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

In het artikel van de Telegraaf van 11 mei geeft de weduwe (Regina Tinga) van Ad Schelleman aan dat ze niet meer in staat is het levenswerk (Stichting Imperator) van Ad te zullen voortzetten. Hiermee sluit de enige reptielenopvang van Amsterdam haar deuren.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de PvdD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Bent u op de hoogte van het genomen besluit van Regina Tinga om Stichting Imperator op te heffen?
2. Zo ja, wat is de wethouder voornemens te ondernemen aan het hiermee ontstane tekort voor een reptielenopvang?
3. In het artikel van de Telegraaf staat dat het tekort aan een reptielenopvang zal worden opgevangen door de Dierenambulance. Naast opdraaien voor het tekort aan een reptielenopvang, draait de Dierenambulance ook al op voor het tekort aan konijnenopvang. Vindt de wethouder het aanvaardbaar, dat een instelling die zich officieel alleen bezig houdt met het vervoer van gewonde en zieke dieren, nu de verantwoordelijkheid van opvang op zich neemt?
4. Zonder een reptielen- en een konijnenopvang kan Amsterdam niet voldoen aan haar wettelijke taak om dieren op te vangen. Wat is de wethouder van plan hieraan te doen?
5. Wordt het niet eens tijd dat Gemeente Amsterdam een volwassen dierenopvangbeleid gaat hanteren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de concrete stappen die de wethouder gaat ondernemen.
6. Wat vindt de wethouder van het functioneren van het huidige subsidiesysteem voor de dierenopvang in Amsterdam?
7. Wordt dit jaar het subsidiesysteem geëvalueerd? Zal de wethouder de problematiek met betrekking tot de opvangtekorten hierin laten meenemen?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: mei 2011
Antwoorddatum: 19 mei 2011

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van 19 mei 2011 inzake de sluiting van de Stichting Imperator.

Amsterdam, 7 juni 2011

Aan de gemeenteraad

Inleiding.

In het artikel van De Telegraaf van 11 mei 2011 gaf de weduwe (mevrouw Regina Tinga) van de heer Ad Schelleman aan dat zij niet meer in staat is het levenswerk (Stichting Imperator) van de heer Schelleman te zullen voortzetten. Hiermee sluit de enige reptielenopvang van Amsterdam haar deuren.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 19 mei 2011, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Is het college op de hoogte van het genomen besluit van mevrouw Regina Tinga om de Stichting Imperator op te heffen?

Antwoord:
Ja.

2. Zo ja, wat is de wethouder voornemens te ondernemen aan het hiermee ontstane tekort voor een reptielenopvang?

Antwoord:
Met het wegvallen van Stichting De Imperator kunnen mensen die afstand willen doen van hun reptielen contact opnemen met de Reptielenopvang Haarlem.

3. In het artikel van De Telegraaf staat dat het tekort aan een reptielenopvang zal worden opgevangen door de Dierenambulance. Naast opdraaien voor het tekort aan een reptielenopvang, draait de Dierenambulance ook al op voor het tekort aan konijnenopvang. Vindt de wethouder het aanvaardbaar, dat een instelling die zich officieel alleen bezig houdt met het vervoer van gewonde en zieke dieren, nu de verantwoordelijkheid van opvang op zich neemt?

Antwoord:
De Dierenambulance krijgt van de gemeente subsidie voor het vervoer van gewonde en zieke dieren en de destructie van kadavers. Vervoer van gezonde dieren en de opvang van dieren valt daar niet onder.

4. Zonder een reptielen- en een konijnenopvang kan Amsterdam niet voldoen aan haar wettelijke taak om dieren op te vangen. Wat is de wethouder van plan hieraan te doen?

Antwoord:
Het opvangen van reptielen is voor de gemeente geen wettelijke taak. Voor de opvang van konijnen geeft de gemeente subsidie aan Dieren onder Dak en Paardenopvang Osdorp.

5. Wordt het niet eens tijd dat de gemeente Amsterdam een volwassen dierenopvangbeleid gaat hanteren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de concrete stappen die de wethouder gaat ondernemen?

Antwoord:
Het college is van mening dat het dierenopvangbeleid van de gemeente volwassen is.

6. Wat vindt de wethouder van het functioneren van het huidige subsidiesysteem voor de dierenopvang in Amsterdam?

Antwoord:
Het huidige subsidiesysteem functioneert.

7. Wordt dit jaar het subsidiesysteem geëvalueerd? Zal de wethouder de problematiek met betrekking tot de opvangtekorten hierin laten meenemen?

Antwoord:
De Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn 2008 loopt tot eind 2012. Daarom zal het huidige subsidiesysteem worden geëvalueerd. Hiermee zal dit jaar een begin worden gemaakt.