Vervolg­vragen van de raads­leden de heer Ivens (SP) en de heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake Holland Financial Centre


Indiendatum: jul. 2013

Inleiding.

Op 20 februari 2013 hebben ondergetekenden schriftelijke vragen gesteld over het Holland Financial Centre (HFC). De beantwoording is op 4 juni 2013 in de collegevergadering goedgekeurd (Gemeenteblad 2013, afd. 1, nr. 449).

Gezien het vorenstaande hebben ondergetekenden de eer, namens de fractie van D66, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende nadere schriftelijke vragen op hun vragen van 20 februari 2013 te stellen:

1. De consultatieronde over hoe het nu verder moet met het HFC zou eind juni 2013 worden afgerond. De gemeente Amsterdam was daar vanuit het cluster financieel zakelijke dienstverlening (FZD) van de Economic Board bij betrokken. Wat is de uitkomst van deze consultatieronde? Blijft HFC bestaan en zo ja, blijft Amsterdam er onderdeel van uitmaken? Kunt u uw antwoord toelichten?

2. De gemeente heeft met het Ministerie van Economische Zaken gezamenlijk (fifty/fifty) een bedrag van maximaal € 5.500.000 voor een periode van drie jaar verleend aan het project Green Light Financial District (GLFD). 90% van het maximale subsidiabele bedrag zou, zo meldde de gemeente begin juni 2013, inmiddels bevoorschot zijn. De rest (10%) zou pas worden uitgekeerd door gemeente Amsterdam na definitieve vaststelling van de subsidie. Heeft deze definitieve vaststelling inmiddels plaatsgehad en zo ja, wat is het resultaat? Kunt u uw antwoord toelichten?

3. Als de gemeente na zorgvuldige beoordeling van het finale activiteitenverslag, het financiële verslag en dergelijke, uiteindelijk besluit dat het resterende deel van de subsidie niet zal worden overgemaakt, wat gebeurt er dan met de reeds bevoorschotte gelden? Worden die ook teruggevorderd? Kunt u uw antwoord toelichten?

4. Bent u bereid om geen verdere financiële verplichtingen meer aan te gaan met dit ''old boys network”, zoals minister Dijsselbloem HFC betitelde? Zo nee, bent u bereid om voordat u een financiële verplichting met hen aangaat dit aan de raad voor te leggen?

De leden van de gemeenteraad,

L.G.F. Ivens

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jul. 2013
Antwoorddatum: 1 nov. 2013

Onderwerp

Beantwoording nadere schriftelijke vragen van de raadsleden de heer L.G.F. Ivens en de heer J.F.W. van Lammeren van 10 juli 2013 op hun vragen van 20 februari 2013 inzake de toekomst van het Holland Financial Centre.

Amsterdam, 1 november 2013

1. De consultatieronde over hoe het nu verder moet met het HFC zou eind juni 2013 worden afgerond. De gemeente Amsterdam was daar vanuit het cluster financieel zakelijke dienstverlening (FZD) van de Economic Board bij betrokken. Wat is de uitkomst van deze consultatieronde? Blijft HFC bestaan en zo ja, blijft Amsterdam er onderdeel van uitmaken? Kan het college het antwoord toelichten?

Antwoord:
In de afgelopen periode heeft het HFC bestuur een consultatieronde gehouden. In oktober is er een HFC bestuursvergadering, waarna er een deelnemersvergadering wordt georganiseerd. Naar verwachting zal dan meer bekend worden over de nieuwe organisatie. Na de deelnemersbijeenkomst zal de gemeente Amsterdam besluiten om al dan niet betrokken te blijven bij HFC.

Indien de Gemeente Amsterdam betrokken blijft zal dat via het cluster financieel zakelijke dienstverlening (FZD) van de Amsterdam Economic Board zijn, zoals reeds aan u gemeld in de beantwoording van de vragen d.d. 20 februari 2013. Zodra hierover meer bekend is, zal het college u informeren.

2. De gemeente heeft met het Ministerie van Economische Zaken gezamenlijk (fifty/fifty) een bedrag van maximaal € 5.500.000 voor een periode van drie jaar verleend aan het project Green Light Financial District (GLFD). 90% van het maximale subsidiabele bedrag zou, zo meldde de gemeente begin juni 2013, inmiddels bevoorschot zijn. De rest (10%) zou pas worden uitgekeerd door gemeente Amsterdam na definitieve vaststelling van de subsidie. Heeft deze definitieve vaststelling inmiddels plaatsgehad en zo ja, wat is het resultaat? Kan het college het antwoord toelichten?

Antwoord:
De definitieve vaststelling van de GLFD subsidie heeft nog niet plaatsgevonden. Het project GLFD liep tot 1 juli 2013. De subsidieontvangers hebben, conform de subsidievoorwaarden en gemaakte afspraken, de eindrapportage in september aangeleverd. Deze wordt nu beoordeeld. Op basis daarvan zal de vaststelling plaatsvinden.

3. Als de gemeente na zorgvuldige beoordeling van het finale activiteitenverslag, het financiële verslag en dergelijke, uiteindelijk besluit dat het resterende deel van de subsidie niet zal worden overgemaakt, wat gebeurt er dan met de reeds bevoorschotte gelden? Worden die ook teruggevorderd? Kan het college het antwoord toelichten?

Antwoord:
In de verleningbeschikking heeft de gemeente Amsterdam, aanvullend op de beschikking van het Ministerie van Economische Zaken, voorwaarden gesteld. De resultaten en activiteiten dienen conform deze voorwaarden te zijn uitgevoerd. Indien dit niet het geval is zal de gemeente Amsterdam, zoals reeds aan u gemeld in de beantwoording van de vragen d.d. 20 februari 2013, de subsidie geheel of gedeeltelijk lager vaststellen en subsidievoorschotten terugvorderen. Het verlenen van een subsidie is de bevoegdheid van de directeur van een gemeentelijke dienst. De grondslag voor subsidies is geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht H4, Algemene Subsidieverordening Amsterdam en in nadere regels. In het geval van de HFC subsidie zijn de nadere regels bepaald in het Pieken in de Delta programma. Het beoordelingsproces wordt gevolgd conform de hiertoe vastgestelde procedures. In het geval van een cofinanciering, zoals bij HFC, wordt de beoordeling van het Agentschap NL meegenomen.

4. Is het college bereid, geen verdere financiële verplichtingen meer aan te gaan met dit ''old boys network”, zoals minister Dijsselbloem HFC betitelde? Zo nee, is het college bereid, voordat het een financiële verplichting met hen aangaat, dit aan de raad voor te leggen?

Antwoord:
Er is niet voorzien in een vervolgfinanciering van de GLFD of andere HFC projecten. Mocht er in de toekomst wel een financiële verplichting worden aangegaan, zal dit een afweging zijn van de Amsterdam Economic Board, conform de daarvoor afgesproken procedures. Indien dit het geval is, zal het college u informeren. Zie hiervoor ook de beantwoording van vraag 1.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester