Schrif­te­lijke vragen inzake het gebruik van Roundup door stadsdeel Zuid


Indiendatum: jun. 2013

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van Lammeren (PvdD) inzake het gebruik van Roundup door stadsdeel Zuid

Amsterdam, 27 juni 2013

Aan het college van burgemeester en wethouders

In stadsdeel Zuid wordt het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup gebruikt. De werkzame stof in Roundup is glyfosaat. Het wordt in verband gebracht met hormoonverstoringen en ziekten als non-hodgkin lymfoom (kanker) en Parkinson. De belangrijkste fabrikant van glyfosaat is Monsanto, die het verkoopt onder diverse merknamen: Roundup, RoundupReady en Roundup Evolution Het middel werkt systemisch: alle planten die niet resistent zijn worden gedood.

Op aandringen van de Partij voor de Dieren Amsterdam is de wethouder in overleg getreden met de verschillende stadsdelen die Roundup gebruikten voor onkruidbeheersing. Inmiddels zijn volgens de informatie die de fractie ter beschikking staat alle stadsdelen, behalve Zuid, gestopt.

Recentelijk hebben enkele oplettende bewoners van stadsdeel Zuid de fractie erop geattendeerd dat Roundup is gebruikt op een dag waarop het regende. Dit is in strijd met de DOB-regels (DOB staat voor Duurzaam Onkruid Beheer) omdat moet worden voorkomen dat Roundup de bodem in spoelt.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de PvdD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen.

1. Is het college ervan op de hoogte dat stadsdeel Zuid nog steeds Roundup gebruikt?

2. Klopt het dat Zuid nog het enige Amsterdamse stadsdeel is dat Roundup gebruikt voor onkruidbestrijding? Zo nee, welke stadsdelen gebruiken Roundup en met welk doel?

3. Wanneer heeft het laatste portefeuillehoudersoverleg tussen de wethouder en het stadsdeel Zuid plaatsgevonden over dit onderwerp? Wat was de uitkomst van het gesprek?

4. Wat is het huidige beleid van Zuid met betrekking tot het gebruik van Roundup? Komt dit overeen met de Notitie Onkruidbeheer

5. Wordt Roundup in Zuid in de nabijheid van water gebruikt, zoals vijvers, grachten en sloten

6. Wordt Roundup in Zuid gebruikt op plekken die direct afwateren op sloot, vijver of gracht?

7. Volgens de Notitie Onkruidbeheer (18 januari 2013) van Zuid wordt de DOB-methode gebruikt om onkruid te bestrijden, behalve in Noord-Pijp, Zuid-Pijp, Duivelseiland en Rivierenbuurt, daar zou worden geborsteld. Volgens inwoners van Zuid is in elk geval in de Rivierenbuurt en de Pijp met Roundup gespoten. Kan het college dit bevestigen? Zo ja, hoe is het mogelijk dat dit is gebeurd?

8. Kan het college bevestigen dat in Zuid op een dag waarop het regende, 20 juni, Roundup is gebruikt? Op welke andere dagen is er dit jaar sprake geweest van gebruik van Roundup op regenachtige dagen? Wat is de mening van het college over deze gang van zaken, die niet conform DOB-methode is?

9. Een inwoner van Zuid heeft meerdere dode hommels aangetroffen op een stoep in een gebied waar met Roundup is gespoten en hier melding van gemaakt bij het stadsdeel. Is het college bekend met deze zaak? Is het college bereid om deze zaak onder de loep te nemen, mede in het kader van de in 2011 bij de vaststelling van de Structuurvisie 2040 aangenomen motie BEE friendly?

10. Eerder stelde het college in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren: Het is de primaire bevoegdheid van de stadsdelen om een besluit te nemen over het (stoppen met het) gebruik van het middel Roundup. Zoals wij hiervoor al hebben aangegeven zien wij als centrale stad liever andere – niet chemische onkruidbestrijdingsmiddelen resp. – methoden toegepast. Als ontwikkelingen of onderzoeken met betrekking tot het middel Roundup daartoe aanleiding geven, zullen wij de stadsdelen adviseren het gebruik van dit middel in de openbare ruimte te stoppen. Zijn het recent verschenen onderzoek ‘Omstreden bestrijding’, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, alsmede verscheidene publicaties van Friends of the Earth Europe het college bekend? Zijn deze publicaties voor het college aanleiding om het standpunt ten aanzien van Roundup te herzien? Zoja, hoe luidt het nieuwe standpunt en is het college bereid om naar aanleiding van deze nieuwe kennis wederom in gesprek te treden met stadsdeel Zuid? Zo nee, waarom niet?

11. Eerder gaf het college aan bekend te zijn met het feit dat blootstelling aan glyfosaat bij dieren onder andere aantasting van lever en nieren kan veroorzaken alsmede irritatie van de huid, ogen en ademhalingswegen. Worden inwoners van stadsdeel Zuid geïnformeerd over Roundup en hoe hiermee om te gaan? Is het volgens het college veilig om (huis)dieren zoals katten en honden buiten te laten lopen en bijvoorbeeld gras te laten eten op plaatsen waar met Roundup is gespoten? Zo ja, waarom? Zo nee, zijn de maatregelen die door het stadsdeel worden getroffen voor veilig gebruik van de openbare ruimte volgens het college toereikend? Waarom wel of niet?

12. Is het college ermee bekend dat de landelijke overheid in 2018 daadwerkelijk het verbod op gebruik van Roundup wil doorvoeren? Is het college voornemens om in dit kader nog eens met Zuid om de tafel te zitten om te bekijken of vroegtijdig afscheid kan worden genomen van dit middel?


Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jun. 2013
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

1. Is het college ervan op de hoogte dat stadsdeel Zuid nog steeds Roundup gebruikt?

Antwoord vraag 1:
Ja, het is ons bekend dat ondanks aandringen van vele kanten stadsdeel Zuid nu nog steeds Roundup gebruikt. Het college kan u echter ook melden dat bij het stadsdeel het voornemen bestaat om dit gebruik per 1 januari 2014 te stoppen. Daarmee wordt vanaf 1 januari a.s. in heel Amsterdam het middel niet meer gebruikt behalve bij de bestrijding van de iepenziekte.

2. Klopt het dat Zuid nog het enige Amsterdamse stadsdeel is dat Roundup gebruikt voor onkruidbestrijding? Zo nee, welke stadsdelen gebruiken Roundup en met welk doel?

Antwoord vraag 2:
Stadsdeel Zuid is momenteel het enige stadsdeel dat Roundup nog gebruikt.

3. Wanneer heeft het laatste portefeuillehoudersoverleg tussen de wethouder en het stadsdeel Zuid plaatsgevonden over dit onderwerp? Wat was de uitkomst van het gesprek?

Antwoord vraag 3:
Wij hebben dit onderwerp niet recentelijk officieel geagendeerd voor een portefeuillehoudersoverleg, omdat er nog maar één stadsdeel is dat het middel toepast. Wel hebben wij de raadsfracties in de centrale stad in het voorjaar gevraagd hun invloed aan te wenden bij hun respectievelijke fracties in het stadsdeel om te bereiken dat op korte termijn met het gebruik van het middel Roundup in het stadsdeel wordt gestopt.

4. Wat is het huidige beleid van stadsdeel Zuid met betrekking tot het gebruik van Roundup? Komt dit overeen met de Notitie Onkruidbeheer?

Antwoord vraag 4:
Uit informatie van (het dagelijks bestuur van) het stadsdeel blijkt dat bij de onkruidbestrijding op verhardingen gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van het middel Roundup. Dit is overeenkomstig het stadsdeelbeleid verwoord in de ‘Notitie Onkruidbestrijding op verhardingen’.

5. Wordt Roundup in stadsdeel Zuid in de nabijheid van water gebruikt, zoals vijvers, grachten en sloten?

Antwoord vraag 5:
Volgens informatie van (het dagelijks bestuur van ) het stadsdeel Zuid luidt het antwoord ‘Nee’, vanwege het risico van mogelijke verontreiniging van het waterecosysteem en/of verspreiding van het middel via het oppervlaktewater.

6. Wordt Roundup in stadsdeel Zuid gebruikt op plekken die direct afwateren op sloot, vijver of gracht?

Antwoord vraag 6:
Zie het bij vraag 5 gegeven antwoord.

7. Volgens de Notitie Onkruidbeheer (18 januari 2013) van stadsdeel Zuid wordt de DOB-methode gebruikt om onkruid te bestrijden, behalve in Noord-Pijp, Zuid-Pijp, Duivelseiland en Rivierenbuurt, daar zou worden geborsteld. Volgens inwoners van stadsdeel Zuid is in elk geval in de Rivierenbuurt en de Pijp met Roundup gespoten. Kan het college dit bevestigen? Zo ja, hoe is het mogelijk dat dit is gebeurd?

Antwoord vraag 7:
Uit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel verkregen informatie wordt bij de onkruidbestrijding op verhardingen in genoemde wijken gekozen voor variant 1, dat is de variant waarbij gedeeltelijk gebruik gemaakt wordt van Roundup. In de toelichting bij de toepassing variant 1 is bij genoemde wijken opgenomen dat hardnekkige wortelonkruiden met gebruik van Roundup zullen worden bestreden. Het gebruik van het middel is overeenkomstig het door het stadsdeel geformuleerde beleid zoals vastgelegd in de notitie onkruidbestrijding van 11 januari 2013.

8. Kan het college bevestigen dat in stadsdeel Zuid op een dag waarop het regende, 20 juni 2013, Roundup is gebruikt? Op welke andere dagen is er dit jaar sprake geweest van gebruik van Roundup op regenachtige dagen? Wat is de mening van het college over deze gang van zaken, die niet conform DOB-methode is?

Antwoord vraag 8:
Het beleid ten aanzien van het gebruik van het middel Roundup is een zaak van stadsdelen. De daadwerkelijke toepassing van het middel gebeurt door een gecertificeerde aannemer. Deze zal daarbij de regels van de DOB-methode (moeten) toepassen. Het toezicht daarop is een zaak van het stadsdeel, niet van ons college c.q. de centrale stad. Wij hebben het in de vraag geschetste voorval dan ook bij het stadsdeel gemeld.

9. Een inwoner van stadsdeel Zuid heeft meerdere dode hommels aangetroffen op een stoep in een gebied waar met Roundup is gespoten en hier melding van gemaakt bij het stadsdeel. Is het college bekend met deze zaak? Is het college bereid om deze zaak onder de loep te nemen, mede in het kader van de in 2011 bij de vaststelling van de Structuurvisie 2040 aangenomen motie BEE friendly?

Antwoord vraag 9:
Wij zijn niet bekend met deze zaak. Wel is het college ervan op de hoogte dat er wettelijke maatregelen gaan gelden voor stoffen die vallen onder de verzamelnaam neonicotinoïden en waarvan het gebruik risico’s geeft voor de sterfte van bijen. Ze worden in Nederland verboden per 30 september 2013. Het gaat om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stof imidacloprid, thiamethoxam of clothiandin. Roundup en glyfosaat bevatten geen neonicotinoïden. Glyfosaat op zich is niet schadelijk voor bijen en hommels en veroorzaakt geen acute sterfte, aldus van de Wageningen University verkregen informatie.

10. Op 28 september 2011 stelde het college in het antwoord op schriftelijke vraag 8 van de fractie van de Partij voor de Dieren (Gemeenteblad 2011, afd. 1, nr. 762): ‘Het is de primaire bevoegdheid van de stadsdelen om een besluit te nemen over het (stoppen met het) gebruik van het middel Roundup.’ Zoals de fractie van de Partij voor de Dieren hiervoor al hebben aangegeven zien wij als centrale stad liever andere – niet chemische onkruidbestrijdingsmiddelen resp. – methoden toegepast. Als ontwikkelingen of onderzoeken met betrekking tot het middel Roundup daartoe aanleiding geven, zullen wij de stadsdelen adviseren het gebruik van dit middel in de openbare ruimte te stoppen. Zijn het recent verschenen onderzoek ‘Omstreden bestrijding’, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, alsmede verscheidene publicaties van Friends of the Earth Europe het college bekend? Zijn deze publicaties voor het college aanleiding om het standpunt ten aanzien van Roundup te herzien? Zo ja, hoe luidt het nieuwe standpunt en is het college bereid om naar aanleiding van deze nieuwe kennis wederom in gesprek te treden met stadsdeel Zuid?Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 10:
Wij zijn met genoemde publicaties bekend. Zoals bekend zien wij als centrale stad bij voorkeur andere, niet chemische onkruidbestrijdingsmiddelen resp. - methoden toegepast. Wij hebben deze boodschap in het verleden ook herhaaldelijk overgebracht richting stadsdelen met het verzoek te stoppen met het gebruik van dit middel. Zoals in ons antwoord bij vraag 1 is aangegeven beëindigt nu ook stadsdeel Zuid, als laatste stadsdeel waar het middel Roundup nog wordt gebruikt, dat gebruik per 1 januari a.s.

11. Eerder gaf het college aan bekend te zijn met het feit dat blootstelling aan glyfosaat bij dieren onder andere aantasting van lever en nieren kan veroorzaken alsmede irritatie van de huid, ogen en ademhalingswegen. Worden inwoners van stadsdeel Zuid geïnformeerd over Roundup en hoe hiermee om te gaan? Is het volgens het college veilig om (huis)dieren zoals katten en honden buiten te laten lopen en bijvoorbeeld gras te laten eten op plaatsen waar met Roundup is gespoten? Zo ja, waarom? Zo nee, zijn de maatregelen die door het stadsdeel worden getroffen voor veilig gebruik van de openbare ruimte volgens het college toereikend? Waarom wel of niet?

Antwoord vraag 11:
Zoals bekend is de toepassing van het middel Roundup een beleidszaak van het stadsdeel. Op de uitvoeringspraktijk binnen het stadsdeel dient het stadsdeel dan ook zelf toezicht te houden.

12. Is het college ermee bekend dat de landelijke overheid in 2018 daadwerkelijk het verbod op gebruik van Roundup wil doorvoeren? Is het college voornemens om in dit kader nog eens met stadsdeel Zuid om de tafel te zitten om te bekijken of vroegtijdig afscheid kan worden genomen van dit middel?

Antwoord vraag 12:
De eerstverantwoordelijke wethouder in het stadsdeel heeft in augustus het voornemen uitgesproken dat het stadsdeel stopt met het gebruik van het middel Roundup met ingang van 2014. Buiten de toepassing in het kader van de bestrijding van de iepenziekte wordt Roundup dan niet meer in Amsterdam gebruikt.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam
A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake verdubbeling aantal zieke dieren

Lees verder

Vervolgvragen van de raadsleden de heer Ivens (SP) en de heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake Holland Financial Centre

Lees verder

    Word actief Doneer