Schrif­te­lijke vragen inzake lucht­kwa­liteit


Indiendatum: jul. 2013

Nr. 133 Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van Lammeren (PvdD) inzake luchtkwaliteit

Amsterdam, 12 juli 2013

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Gisteren (11-07-2013) was in het Parool te lezen dat de kans op longkanker door fijnstof twintig procent hoger is in de Randstad dan bijvoorbeeld op Schiermonnikoog. Nieuw onderzoek gedaan aan de Universiteit van Utrecht toont dit aan.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

Uit het onderzoek blijkt dat bij elke stijging van 5 microgram per kubieke meter aan deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer (pm 2.5), de kans op longkanker toeneemt met 18%. „Met name het aantal adenocarcinomen, een vorm van kanker die ook geregeld voorkomt bij niet-rokers, nam hierbij toe”, zegt Gerard Hoek, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht. Op de website van Compendium voor de leefomgeving* komt naar voren dat de gemeten stedelijke achtergrondconcentratie van de fijnere fractie van fijnstof (pm2.5) in 2012 gemiddeld 13 μg/m3 bedroeg. Op straatlocaties lagen de concentraties 1 μg/m3 hoger.

1) Is de wethouder bekend met het rapport van de Universiteit van Utrecht?

2)Hoe is de pm2,5 fijnstof norm meegenomen in het beleid rondom luchtkwaliteit?

3) Wordt de norm voor pm2.5 gehaald in Amsterdam?

4) Waar wordt de pm2.5-norm overschreden in Amsterdam?

5) De EU-fijnstofnorm voor pm2.5 is 25 μg/m3, terwijl de Average Exposure Indicator (AEI) naar 20 μg/m3 gaat. Bovendien is de norm in Amerika recent naar 12 μg/m3 gezet door de EPA (US Environmental Protection Agency) Wat betekent dit voor het beleid van de wethouder?

6) Is de wethouder voornemens de Average Exposure Indicator of EPA norm te gaan gebruiken als nieuwe norm? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer zou deze norm behaald moeten worden?

7) Wat zijn de (nog te nemen) maatregelen om eventuele pm2.5-overschrijdingen tegen te gaan?

8) Kan de wethouder aangeven wat de extra zorgkosten zijn van het overschrijden van de pm2.5-norm?

9) Wordt bij bezoek aan medici en GGD bij longklachten gekeken naar de plek waar de patiënt woont ten opzichte van verkeer en luchtkwaliteit? Zo nee wat vindt de wethouder ervan om via de GGD de Amsterdamse uitkomsten van het onderzoek te delen met de bewoners die gevaar lopen?

10) Welke scholen/kinderdagverblijven staan op dichte afstand van wegen/plekken waar een pm2,5-waarde van 12 μg/m3 wordt gemeten?

11) Wat is de wethouder voornemens te ondernemen voor deze gevoelige groep?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

* http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0532-PM-2.5.html?i=14-66

Indiendatum: jul. 2013
Antwoorddatum: 20 aug. 2013

Inleiding door vragensteller:

Op 11 juli 2013 was in Het Parool te lezen dat de kans op longkanker door fijnstof twintig procent hoger is in de Randstad dan bijvoorbeeld in Schiermonnikoog. Nieuw onderzoek gedaan aan de Universiteit van Utrecht toont dit aan. Uit het onderzoek blijkt dat bij elke stijging van 5 microgram per kubieke meter aan deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer (PM2,5), de kans op longkanker toeneemt met 18%.

„Met name het aantal adenocarcinomen, een vorm van kanker die ook geregeld voorkomt bij niet-rokers, nam hierbij toe”, zegt Gerard Hoek, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht. Op de website van Compendium1 voor de leefomgeving komt naar voren dat de gemeten stedelijke achtergrondconcentraties van fijnere fractie van fijnstof (PM2,5) in 2012 gemiddeld 13 μg/m3 bedroeg. Op straatlocaties lagen de concentraties 1 μg/m3 hoger.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 12 juli 2013, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Is de wethouder Luchtkwaliteit bekend met het rapport van de Universiteit vanUtrecht?

Antwoord:Ja, het betreft een recente publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Lancet Oncology (published online July 10th 2013).

2. Hoe is de fijnstofnorm voor PM2,5 meegenomen in het beleid rondom luchtkwaliteit?

Antwoord: In de Wet Milieubeheer is de norm voor PM2,5 opgenomen. Het betreft een richtwaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens, die met ingang van 1 januari 2010 voor zover mogelijk moet worden bereikt, namelijk 25 microgram per m3 als jaargemiddelde concentratie. Nederland moet in 2015 aan deze norm voldoen. Amsterdam voldoet op dit moment reeds aan deze norm.

3. Wordt de norm voor PM2,5 gehaald in Amsterdam?

Antwoord: Ja, zie het antwoord op vraag 2. De metingen van het Amsterdamse luchtmeetnet (www.luchtmetingen.amsterdam.nl) lieten in 2012 een concentratie variërend van 14 tot 17 microgram PM2,5 per kubieke meter lucht zien. De laagste concentraties worden gemeten op stadsachtergrond, de hoogste langs de drukke binnenstedelijke wegen.

4. Waar worden de normen voor PM2,5 overschreden in Amsterdam?

Antwoord: Deze worden nergens overschreden (zie het antwoord op vraag 2).

5. De EU-fijnstofnorm voor PM2,5 is 25 μg/m3, terwijl de Average Exposure Indicator (AEI) naar 20 μg/m3 gaat. Bovendien is de norm in Amerika recent naar 12 μg/m3 gezet door de EPA (US Environmental Protection Agency) Wat betekent dit voor het beleid van de wethouder Luchtkwaliteit?

Antwoord: Het Amsterdamse beleid is gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit. IJkpunten voor het college zijn de wettelijk vastgestelde normen voor fijnstof en stikstofdioxide.

6. Is de wethouder Luchtkwaliteit voornemens de Average Exposure Indicator of EPA-norm te gaan gebruiken als nieuwe norm? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer zou deze norm behaald moeten worden?

Antwoord:Nee, het college wil de wettelijk vastgelegde normen hanteren.

7. Wat zijn de (nog te nemen) maatregelen om het overschrijden van de eventuele norm voor PM2,5 tegen te gaan?

8. Kan de wethouder Luchtkwaliteit aangeven wat de extra gezondheidskosten zijn van het overschrijden van de norm voor PM2,5?

Antwoord vragen 7 en 8: De norm voor PM2,5 wordt in Amsterdam niet overschreden (zie het antwoord op vraag 2).


9. Wordt bij bezoek aan medici, dokters en GGD bij longklachten gekeken naar de plek waar de patiënt woont ten opzichte van verkeer en luchtkwaliteit? Zo nee, wat vindt de wethouder Luchtkwaliteit ervan om via de GGD de Amsterdamse uitkomsten van het onderzoek te delen met de bewoners die gevaar lopen?

Antwoord: Longklachten worden over het algemeen symptomatisch behandeld, de oorzaak van de klachten maakt voor de behandeling van een individuele patiënt met longklachten over het algemeen weinig uit. Voor het voorkomen van klachten is het van belang dat vooral gevoelige mensen niet langdurig verblijven op plaatsen met hoge concentraties verkeersuitstoot (waarvoor roet de beste indicator is). Om die reden heeft Amsterdam (als aanvulling op het rijksbeleid in deze) sinds 2010 de Amsterdamse Richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit. Deze richtlijn biedt gevoelige groepen extra bescherming door ervoor te zorgen dat (nieuwe) voorzieningen die specifiek voor die groepen zijn bedoeld (zoals kinderopvangcentra en scholen) niet langs drukke wegen worden gebouwd.

10. Welke scholen/kinderopvangcentra staan op dichte afstand van wegen/plekken waar PM2,5 van 12 μg/m3 wordt gemeten?

Antwoord:De metingen van het Amsterdamse luchtmeetnet lieten in 2012 een concentratie variërend van 14 tot 17 microgram PM2,5 per kubieke meter lucht zien. De laagste concentraties worden gemeten op stadsachtergrond, de hoogste langs de drukke binnenstedelijke wegen. Dit betekent dat vrijwel alle scholen en kinderopvangcentra liggen op locaties waar de concentraties hoger zijn 12 μg/m3.

11. Wat is de wethouder Luchtkwaliteit voornemens te ondernemen voor deze gevoelige groep?

Antwoord:Amsterdam besteedt al de nodige aandacht aan gevoelige groepen. Als een van de weinige gemeenten in ons land heeft Amsterdam lokaal beleid voor gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit (zie het antwoord op vraag 9).

Interessant voor jou

Vervolgvragen van de raadsleden de heer Ivens (SP) en de heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake Holland Financial Centre

Lees verder

Schriftelijke vragen over informatievoorziening (hulp)diensten over in het wild levende dieren

Lees verder

    Word actief Doneer