Vervolg­vragen inzake ProRail en overlast door gravende konijnen bij het spoor


Indiendatum: jun. 2014

Schriftelijke vervolgvragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake ProRail en overlast door gravende konijnen bij het spoor

Amsterdam, 13 juni 2014,

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Vorig jaar in april stelde de Partij voor de Dieren vragen over het volspuiten van konijnenholen in Amsterdam West bij spoortaluds. Op 3 juni jongstleden was in de Metro in het artikel ‘Spoorkonijn blijft zitten’ te lezen dat Prorail jaagt op konijnen bij het spoor.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is de wethouder bekend met het artikel?

2. Is er nog steeds sprake van dezelfde ontheffing op de Flora- en Faunawet? (aangevraagd bij de Provincie Noord Holland ex artikel 68 Flora- en faunawet (kenmerk 157723) voor: ‘het doden, verwonden, vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen, opzettelijk verontrusten en het vernielen, uithalen, wegnemen en verstoren van holen van konijnen langs een aantal specifieke spoortrajecten in Amsterdam’.) Zo niet, wat is er veranderd en onder welke ontheffing gaat Prorail nu te werk?

3. Uit antwoorden op vragen van de Partij voor de Dieren in april 2013 over dit onderwerp bleek dat Prorail reeds verschillende stappen had ondernomen om overlast door konijnen tegen te gaan.
a. Geurkorrels (CHF) met predatorgeur bleken effectief en het talud omheinen met raster bleek effectief. Hoe staat het nu met deze maatregelen?
b. Het bekleden van taluds met gaas/doek werd beschouwd als een ingrijpende en kostbare maatregel en vernietiging van de aanwezige flora en fauna. Is er op dit punt nog actie ondernomen door Prorail of de gemeente?
c. Jagen en fretteren werden beschouwd als niet effectief, niet gewenst bij veel konijnen. Is deze methode het afgelopen jaar nog ingezet? Zo ja, hoeveel konijnen zijn er gevangen bij de jacht?
d. Uit veiligheidsoverwegingen zou Prorail de bermen ontdoen van struikgewas. Is dit inderdaad gebeurd?
e. Konijnenholen vullen met koudschuim was de methode die Prorail vorig jaar inzette. Hoeveel holen zijn er (bij benadering) gevuld met koudschuim? Zijn er nesten in de holen aangetroffen?
f. Prorail gaf vorig jaar ook aan gaas aan te zullen brengen tot 0,5 meter onder maaiveld op plekken waar hekken als afscheiding van het Prorail-terrein staan. Is dit inderdaad gebeurd? Zo ja, is dit gebeurd over de gehele linie van de Prorail-hekken? Zo nee, waarom niet?

4. Op de vraag van de Partij voor de Dieren of er overleg was geweest tussen Prorail en de stads(deel)ecoloog over het op duurzame en diervriendelijke wijze voorkomen van overlast, antwoordde het college in april 2013 dat dit niet het geval was.

5. a. Is er inmiddels overleg geweest tussen Prorail, een stads(deel)ecoloog en eventuele andere adviseurs? Zo ja, met wie, en hoe luidde het advies?
b. Zo niet, is het college bereid om in gesprek te gaan met Prorail, waarbij ook een stads(deel)ecoloog en Dierenbescherming Amsterdam worden uitgenodigd?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jun. 2014
Antwoorddatum: 29 sep. 2014

1. Is de wethouder bekend met het artikel?

Antwoord:
Ja.

2. Is er nog steeds sprake van dezelfde ontheffing op de Flora- en Faunawet? (aangevraagd bij de provincie Noord-Holland ex artikel 68 van de Flora- en faunawet (kenmerk 157723) voor: ‘het doden, verwonden, vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen, opzettelijk verontrusten en het vernielen, uithalen, wegnemen en verstoren van holen van konijnen langs een aantal specifieke spoortrajecten in Amsterdam’.) Zo niet, wat is er veranderd en onder welke ontheffing gaat ProRail nu te werk?

Antwoord:
Ja, ProRail werkt met een ontheffing van de Flora en Faunawet, verleend door het bestuur van de provincie Noord-Holland. Dit is dezelfde ontheffing als in 2013 gehanteerd werd.

3. Uit de beantwoording van het college van 5 juli 2013 op de schriftelijke vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren van 9 april 2013 over dit onderwerp bleek dat ProRail reeds verschillende stappen had ondernomen om overlast door konijnen tegen te gaan (zie Gemeenteblad 2013, afd. 1, nr. 614).

a. Geurkorrels (CHF) met predatorgeur bleken effectief en het talud omheinen met raster bleek effectief. Hoe staat het nu met deze maatregelen?
b. Het bekleden van taluds met gaas/doek werd beschouwd als een ingrijpende en kostbare maatregel en vernietiging van de aanwezige flora en fauna. Is er op dit punt nog actie ondernomen door ProRail of de gemeente?
c. Jagen en fretteren werden beschouwd als niet effectief, niet gewenst bij veel konijnen. Is deze methode het afgelopen jaar nog ingezet? Zo ja, hoeveel konijnen zijn er gevangen bij de jacht?
d. Uit veiligheidsoverwegingen zou ProRail de bermen ontdoen van struikgewas. Is dit inderdaad gebeurd?
e. Konijnenholen vullen met koudschuim was de methode die ProRail in 2013 inzette. Hoeveel holen zijn er (bij benadering) gevuld met koudschuim? Zijn er nesten in de holen aangetroffen?
f. ProRail gaf in 2013 ook aan gaas te zullen aanbrengen tot 0,5 meter onder maaiveld op plekken waar hekken als afscheiding van het terrein van ProRail staan. Is dit inderdaad gebeurd? Zo ja, is dit gebeurd over de gehele linie van de hekken van ProRail? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
ProRail heeft ondanks herhaald verzoek geen antwoord gegeven op deze vragen, en geeft slechts in algemene zin aan dat “veel van de genoemde of voorgestelde maatregelen inderdaad zijn uitgevoerd”. ProRail bestrijdt de overlast van konijnen in Amsterdam en omgeving, omdat het ondergraven van de spoorbaan ten koste kan gaan van de stabiliteit van de spoorbaan. Als spoorbeheerder werkt ProRail aan een robuuste en veilige spoorweginfrastructuur. De overlast is dermate groot dat ze als beheerder moeten ingrijpen. ProRail geeft aan met ervaren en ter zake kundige fretteerders te hebben gewerkt. In april 2013 heeft ProRail de gemeente al geïnformeerd over de verschillende methoden die waren toegepast. ProRail geeft aan dat de bestrijding van de konijnen in de omgeving van het Amsterdamse spoor in 2013 als een project is uitgevoerd, en geeft aan dat de getroffen maatregelen aan de beheerorganisatie van ProRail zijn overgedragen.

4. Op de vraag van de fractie van de Partij voor de Dieren of er overleg was geweest tussen ProRail en de stads(deel)ecoloog over het op duurzame en diervriendelijke wijze voorkomen van overlast, antwoordde het college op 5 juli 2013 dat dit niet het geval was.
a. Is er inmiddels overleg geweest tussen ProRail, een stads(deel)ecoloog en eventuele andere adviseurs? Zo ja, met wie, en hoe luidde het advies?
b. Zo niet, is het college bereid om in gesprek te gaan met ProRail, waarbij ook een stads(deel)ecoloog en Dierenbescherming Amsterdam worden uitgenodigd?

Antwoord:
Er is geen contact geweest met een stadecoloog. Bij de uitvoering van haar beheertaken ziet ProRail het niet als een noodzaak om met gemeentelijke deskundigen in overleg te treden. Voorop staat dat ProRail en de door ProRail ingeschakelde aannemers zich aan de wet en plaatselijk geldende regels houden. ProRail is bereid het gesprek aan te gaan met de stadsecoloog en de faunaorganisaties en wil graag toelichten hoe ze de overlast van konijnen aanpakken en hoe ernstig de overlast is. ProRail houdt zich aanbevolen voor effectieve methoden die gunstiger uitpakken voor het dierenwelzijn én tevens effectief zijn in de bestrijding van overlast en plagen. Als andere methoden structureel kostenverhogend werken maakt ProRail een voorbehoud wat de financierbaarheid betreft.

Er wordt hierover een gesprek belegd waarvoor de beleidsverantwoordelijke vakdeskundige en de voorlichter van ProRail, GGD afdeling Dierplaagbeheersing, een stadsecoloog en Dierenbescherming afdeling Amsterdam worden uitgenodigd.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam
A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen inzake een verstoord meerkoetennest op de Bloemgracht

Lees verder

Vragen inzake de bijvriendelijkheid van bloemen in Amsterdam

Lees verder

    Word actief Doneer