Vervolg­vragen inzake het gebruik van Roundup


Indiendatum: okt. 2013

Schriftelijke vervolgvragen van het raadslid de heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het gebruik van Roundup

Amsterdam, 21 oktober 2013

Aan het college van burgemeester en wethouders,

De Partij voor de Dieren zet zich al enkele jaren in om het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel Roundup uit de Amsterdamse straten te krijgen. Roundup wordt in verband gebracht met ziekten als Parkinson en verschillende soorten kanker.

Als gevolg van schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren en de inspanning van de wethouder zijn de stadsdelen Centrum, Oost en Noord gestopt met het gebruik van Roundup op verhardingen.

In de laatste brief met stand van zaken rondom Roundup die de wethouder de raad heeft doen toekomen (26 juni 2012) was te lezen dat
- Stadsdeel Oost Roundup verdund (20%) gebruikt voor het afsmeren van stobben
- Nieuw-West geen Roundup gebruikt
- West geen Roundup gebruikt
- Zuid Roundup Evolution volgens DOB-methode gebruikt op verhardingen
- Zuid-Oost Roundup Evolution volgens DOB-methode gebruikt op verhardingen

Uit beantwoording van vragen van de SP-fractie in Nieuw-West (6 juni 2012) is op te maken dat Nieuw-West geen Roundup op verhardingen gebruikt maar wel op stobben en voor de bestrijding van ‘plaagonkruid’ zoals distel, berenklauw, haagwinde en zevenblad.

Stadsdeel Zuid-Oost gaf eind vorig jaar aan een plan te hebben om het gebruik van Roundup met 40% te verminderen.

Afgelopen zomer liet het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid bij monde van Joep Blaas weten om per 2014 te stoppen met het gebruik van Roundup.

Staatssecretaris Mansveld heeft onlangs bekend gemaakt dat het verbod op non-commercieel gebruik van Roundup niet in 2018, maar al in 2015 ingaat.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen.

1. Kan de wethouder aangeven of er nog Roundup wordt gebruikt (op verhardingen, buiten verhardingen, op plaagonkruid en/of stobben) in:
a.Oost
b. Nieuw-West
c. Zuid
d. Zuid-Oost
e. Westpoort

2. Is de wethouder bereid om met de stadsdelen die Roundup nog gebruiken nogmaals in overleg te gaan met het verzoek dat zij hiermee stoppen?
3. Amsterdam is succesvol in de bestrijding van iepziekte. Roundup wordt onder andere gebruikt voor het afsmeren van stobben zieke iepen, zodat de ziekte zich niet via de wortel kan verspreiden. Is al bekend welk milieuvriendelijk alternatief de gemeente gaat gebruiken nadat het verbod op gebruik van Roundup in werking is getreden?
4. Wordt er Roundup gebruikt in de grootstedelijke gebieden (of andere gebieden waar de centrale stad verantwoordelijk is voor de groenvoorziening)?
5. Wordt er Roundup gebruikt door Recreatieschappen waarin Amsterdam vertegenwoordigd is, en zo ja welke, en zo ja, wat is de houding van de Amsterdamse vertegenwoordiging jegens dit gebruik?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: okt. 2013
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Beantwoording nadere schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van 22 oktober 2013 op zijn vragen van 11 augustus 2011 en 27 juni 2013 inzake het gebruik van Roundup.

Amsterdam, 3 december 2013

Aan de gemeenteraad

1. Kan de wethouder aangeven of er nog Roundup wordt gebruikt (op verhardingen, buiten verhardingen, op plaagonkruid en/of stobben) in:
a. Oost;
b. Nieuw-West;
c. Zuid;
d. Zuidoost;
e. Westpoort?

Antwoord:
Uit verkregen informatie van de hierboven genoemde stadsdelen is gebleken dat deze inmiddels alle gestopt zijn met het gebruik van het middel Roundup voor het bestrijden van onkruid op verhardingen. Het middel wordt in de meeste stadsdelen nog wel beperkt gebruikt op sport- en recreatieterreinen en op overige terreinen zoals parken, zoals ook in het antwoord op vraag 4 is terug te lezen. Reden hiervoor is dat er momenteel nog geen goede alternatieven zijn. Daarnaast hebben wij in antwoord op eerder gestelde vragen over dit onderwerp al aangegeven dat het middel nog wel in alle stadsdelen wordt gebruikt in het kader van de bestrijding van de iepziekte bij het afsmeren van stobben. Zie verder het antwoord op vraag 3.

2. Is de wethouder bereid om met de stadsdelen die Roundup nog gebruiken nogmaals in overleg te gaan met het verzoek dat zij hiermee stoppen?

Antwoord:
Als in 2014 toch blijkt dat het middel Roundup in stadsdelen wordt ingezet voor andere doeleinden dan voor de bestrijding van de iepziekte zoals bij het onkruidvrij maken van verhardingen, zal het college het gesprek met het betreffende stadsdeel of de stadsdelen aangaan om ze aan hun toezegging te houden hiermee te stoppen. Maar het eerder ingaan – namelijk per 1 november 2015 - van een wettelijk verbod tot het gebruik van het middel bij professioneel gebruik op verhardingen zal veel effectiever werken.

3. Amsterdam is succesvol in de bestrijding van iepziekte. Roundup wordt onder andere gebruikt voor het afsmeren van stobben zieke iepen, zodat de ziekte zich niet via de wortel kan verspreiden. Is al bekend welk milieuvriendelijk alternatief de gemeente gaat gebruiken nadat het verbod op gebruik van Roundup in werking is getreden?

Antwoord:

Door de dienst Ruimtelijke Ordening is geïnventariseerd of andere gemeenten bekend zijn met alternatieve methoden. Ook is met bedrijven en fabrikanten van alternatieve bestrijdingsmiddelen contact opgenomen. Al deze navorsingen leiden echter tot de conclusie dat er op dit moment geen alternatief middel beschikbaar is voor het bestrijden van de iepziekte. Voor leveranciers is onderzoek naar een alternatief voor het gebruik op stobben niet aantrekkelijk, omdat de markt hiervoor veel te klein is.

Wij zullen er bij de staatssecretaris op aandringen dat er voor dit gebruik snel een alternatief wordt ontwikkeld en beschikbaar komt. In afwachting daarvan willen wij de staatssecretaris verzoeken een uitzondering te maken voor het gebruik van Roundup op stobben in het kader van de bestrijding van de iepziekte. De staatssecretaris heeft al aangekondigd dat er bij het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ook uitzonderingen op het verbod zullen worden gemaakt bij andere toepassingen zoals de bestrijding van de eikenprocessierups of de zeer schadelijke Aziatische boktor.

4. Wordt er Roundup gebruikt in de groot stedelijke gebieden (of andere gebieden) waar de centrale stad verantwoordelijk is voor de groenvoorziening?

Antwoord:
In het Amsterdamse Bos wordt uitsluitend op het Sportpark Roundup Evolution toegepast ten behoeve van onkruid- en algenbestrijding op de randen van de kunstgras hockeyvelden en de gravel tennisvelden. Ook in andere stadsdelen wordt om dezelfde reden het middel op sportvelden gebruikt. Wel vindt de toepassing plaats volgens de zogenaamde DOB-methode. DOB staat voor Duurzaam Onkruid Beheer op verhardingen. Onkruidbestrijding volgens de DOB- methode is gericht op een effectieve onkruidbestrijding tegen een redelijke kostprijs.

Het is ons niet bekend of groenvoorzieningsbedrijven die voor het onderhoud van gemeentelijke (braakliggende) terreinen worden ingehuurd nog incidenteel het middel Roundup inzetten.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft overigens zelf aangegeven dat er op dit moment onvoldoende niet-chemische alternatieven beschikbaar zijn voor de toepassing op sport- en recreatieterreinen en op overige terreinen zoals parken. Daarvoor is onderzoek nodig naar de technische haalbaarheid en financiële betaalbaarheid van de verschillende niet-chemische alternatieven en technieken en eventueel noodzakelijke innovaties. De resultaten daarvan zijn mede bepalend of de verbodsdatum van november 2017 haalbaar is.

Daarnaast laat zij onderzoek doen naar biologische en ecologisch verantwoorde gewasbeschermingsmiddelen zoals middelen gebaseerd op de werkzame stof maleinehydrazide en middelen gebaseerd op laag-risicostoffen en basisstoffen. Mogelijk kan voor dergelijke middelen een uitzondering op het verbod worden gegeven. Zij verwacht de resultaten daarvan in de zomer van 2014 te kunnen voorleggen.

Wij willen met de uitkomsten rekening houden in ons beleid met betrekking tot gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen en overige terreinen zoals parken.

5. Wordt er Roundup gebruikt door Recreatieschappen waarin Amsterdam vertegenwoordigd is, en zo ja welke, en zo ja, wat is de houding van de Amsterdamse vertegenwoordiging jegens dit gebruik?

Antwoord:
In de recreatieschappen waarin Amsterdam deelneemt wordt het middel Roundup Evolution gebruikt. Het gaat om de recreatieschappen Spaarnwoude en Groengebied Amstelland. Het gebruik ervan is daar nog geen discussiepunt gebleken. Amsterdam is tot nu toe terughoudend geweest in het aankaarten hiervan omdat alternatieve lees mechanische bestrijdingsmethoden hoogstwaarschijnlijk de beheerkosten zullen opdrijven of ten koste gaan van

de gewenste kwaliteitsniveaus. Niettemin verklaart het college zich bereid om dit onderwerp in de recreatie- schappen te agenderen, al was het maar om tijdig te anticiperen op een wettelijk verbod van Roundup. Een dergelijk verbod zal in beheerbestekken van de recreatieschappen moeten worden verwerkt evenals de daaraan gekoppelde gevolgen voor kosten en/of beheerbeelden.