Schrif­te­lijke vragen inzake het ontbreken van beschutting voor varkens in Noord


Indiendatum: okt. 2013

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het ontbreken van beschutting voor varkens gehouden op een voormalig voetbalveld te Amsterdam Noord

Amsterdam, 14 oktober 2013

Aan het college van burgemeester en wethouders

Vandaag verschenen op Facebook meldingen[1] en foto’s omtrent het ontbreken van beschutting bij een groep van 20 Bonte Bentheimer-biggen op een voormalig voetbalveld te Amsterdam-Noord[2]. Het betreft varkens welke voor de commerciële slacht dienen. Op de website[3] van de leverancier van de 20 biggen wordt het volgende gesteld omtrent de verzorging van de dieren: “De varkens lopen hun hele leven buiten en hebben volop ruimte voor natuurlijk gedrag. Ze leven in een familiegroep in een bos of akker. Ze kunnen slapen in een hut met ruim stro.” en “De akkervarkens wonen in familiehutten van strobalen die passen in het landschap.”

Uit de ‘Gezondheids- en welzijnswet voor dieren’ en het ‘Besluit welzijn productiedieren’ blijkt dat het de houder van een dier verboden is aan een dier de nodige verzorging te onthouden. In het bijzonder voor varkens geldt: “Een dier wordt, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, beschermd tegen slechte weersomstandigheden, roofdieren en gezondheidsrisico's.“

De Partij van de Dieren is van mening dat het dierenwelzijn van bovengenoemde biggen onvoldoende wordt gewaarborgd daar beschutting tegen slechte weersomstandigheden ontbreekt.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is de wethouder bekend met bovengenoemde situatie aan de Meteorenweg?

2. Is de wethouder het eens met onze constatering dat het dierenwelzijn in boven geschetste casus onvoldoende in acht wordt genomen?

3. Wat is de wethouder van plan te doen aan deze situatie?

4. Heeft de wethouder reeds contact opgenomen met Stadsboerderij Amsterdam-Noord?

5. Heeft de wethouder reeds contact opgenomen met het bevoegd gezag?

6. Wat gaat de wethouder doen om in de toekomst situaties als deze te voorkomen?

7. Kan de wethouder er op toezien dat bij het ‘Loket stadslandbouw’ aan initiatiefnemers van kleinschalige veehouderijen, zoals de Stadsboerderij Amsterdam-Noord, advisering wordt gegeven omtrent dierenwelzijn en dat de wethouder er voor zorgt dat er voldoende kennis in huis is om gedegen advies te kunnen geven?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] Zie: Facebook.com/FamilieBofkont en de weblog op http://www.familiebofkont.nl/

[2] Stadsboerderij Amsterdam-Noord aan de Meteorenweg 276 te Amsterdam

[3] Pecus uit Ambt Delden. Zie: http://www.buitengewonevarkens.nl

Indiendatum: okt. 2013
Antwoorddatum: 4 nov. 2013

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van 14 oktober 2013 inzake het ontbreken van beschutting voor varkens gehouden op een voormalig voetbalveld in Amsterdam-Noord.

Amsterdam, 4 november 2013

Aan de gemeenteraad

Inleiding door vragensteller:

Op 14 oktober 2013 verschenen op Facebook meldingen1 en foto’s omtrent het ontbreken van beschutting bij een groep van 20 Bonte Bentheimer-biggen op een voormalig voetbalveld in Amsterdam-Noord2. Het betreft varkens welke voor de commerciële slacht dienen. Op de website3 van de leverancier van de 20 biggen wordt het volgende gesteld omtrent de verzorging van de dieren: “De varkens lopen hun hele leven buiten en hebben volop ruimte voor natuurlijk gedrag. Zij leven in een familiegroep in een bos of akker. Zij kunnen slapen in een hut met ruim stro.” en “De akkervarkens wonen in familiehutten van strobalen die passen in het landschap.”

Uit de ‘Gezondheids- en welzijnswet voor dieren’ en het ‘Besluit welzijn productiedieren’ blijkt dat het de houder van een dier verboden is aan een dier de nodige verzorging te onthouden. In het bijzonder voor varkens geldt: “Een dier wordt, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, beschermd tegen slechte weersomstandigheden, roofdieren en gezondheidsrisico's.“

De fractie van de Partij van de Dieren is van mening dat het dierenwelzijn van vorengenoemde biggen onvoldoende wordt gewaarborgd daar beschutting tegen slechte weersomstandigheden ontbreekt.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 14 oktober 2013, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders, specifiek tot de wethouder Dierenwelzijn, gericht:

1. Is de wethouder bekend met vorengenoemde situatie aan de Meteorenweg?
Antwoord:
Ja.

2. Is de wethouder het eens met onze constatering dat het dierenwelzijn in boven geschetste casus onvoldoende in acht wordt genomen?
Antwoord:
Na ontvangst op 14 oktober van een aan wethouder dierenwelzijn gerichte melding heeft deze direct actie uitgezet. Naar aanleiding hiervan werd door de Dierenpolitie op 17 oktober 2013 gemeld dat controle heeft plaatsgevonden door de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit.

3. Wat is de wethouder van plan te doen aan deze situatie?
Antwoord:
Zie de antwoorden op de vragen 2 en 4.

4. Heeft de wethouder reeds contact opgenomen met Stadsboerderij Amsterdam- Noord?
Antwoord:
Nee. De Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit heeft naar aanleiding van de melding direct actie ondernomen. De biggen lopen op een voormalig voetbalveld, met voldoende droge grond. Water en voer zijn in orde en van goede kwaliteit. De biggen hebben een afdak om onder te schuilen en er ligt daar stro. Of de biggen daar gaan liggen bepalen ze zelf. Aan alle basisvoorwaarden wordt voldaan. Afgesproken werd dat er op korte termijn (in ieder geval voor de winter) voor zou worden gezorgd dat het schuilhok aan drie zijden zou worden dichtgemaakt. Vervolgens heeft de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit op 17 oktober 2013 gemeld dat er inmiddels twee hokken zijn gerealiseerd en de situatie nu optimaal is.

5. Heeft de wethouder reeds contact opgenomen met het bevoegd gezag?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2. 6. Wat gaat de wethouder doen om in de toekomst situaties als deze te voorkomen?

Antwoord:
Bij meldingen van misstanden dient controle plaats te vinden.

7. Kan de wethouder er op toezien dat bij het ‘Loket stadslandbouw’ aan initiatiefnemers van kleinschalige veehouderijen, zoals de Stadsboerderij Amsterdam-Noord, advisering wordt gegeven omtrent dierenwelzijn en dat de wethouder er voor zorgt dat er voldoende kennis in huis is om gedegen advies te kunnen geven?

Antwoord:
Initiatiefnemers voor kleinschalige veehouderijen dienen zich te houden aan de wetgeving inzake dierenwelzijn. De wethouder dierenwelzijn stelt voor op ‘Loket stadslandbouw’ een verwijzing te laten geven naar de betreffende wetgeving.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen omtrent financieel tekort bij dierenopvang De Toevlucht

Lees verder

Vervolgvragen inzake het gebruik van Roundup

Lees verder

    Word actief Doneer