Schrif­te­lijke vragen van het lid Van Lammeren inzake weigeren inzage in meetrap­porten biomas­sa­cen­trale AEB Amsterdam.


Indiendatum: 30 dec. 2020

Sinds juni jl. is de Biomassacentrale (BMC) van het AEB operationeel.

Zoals bekend bestaan er twijfels over het feit of de installatie die is opgeleverd wel overeenkomt met de vergunningen die hiervoor zijn aangevraagd. Aan de installatie zal mogelijkerwijs een kalkinjectie en continue emissiemeting moeten worden toegevoegd teneinde de vereiste vergunning te verkrijgen.

In de brief van 29 september jl. laat het college weten aan dat er sinds augustus 2020 (verplichte) metingen worden verricht naar de luchtemissie van de BMC. Uit de meetresultaten zou volgens het college blijken dat wordt voldaan aan de gestelde normen uit het Activiteitenbesluit (met uitzondering van een licht verhoogde waarde van de uitstoot van ammoniak).

Echter, de meetgegevens zelf zijn niet gedeeld met de gemeenteraad. Tot op heden beschikt de raad dus niet over voldoende informatie om vast te kunnen stellen of de BMC wel of niet voldoet aan de gestelde uitstootnormen uit het Activiteitenbesluit. Dit is in het bijzonder ernstig omdat de BMC (gelegen aan de Hemweg) dicht in de buurt van een woongebied staat.

Het college heeft nog geen overtuigend bewijs geleverd dat de vergunningen in orde zijn. Zodoende is het niet duidelijk of de gezondheid van omwonenden gevaar loopt of niet. De Partij voor de Dieren is van mening dat ieder mens en dier recht heeft op schone lucht. Het is van groot belang dat er zo snel als mogelijk openheid van zaken wordt gegeven over wat er precies uit de schoorsteen van de BMC komt.

In de commissievergadering FEZ van 29 oktober heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld over de luchtmetingen. Wethouder Van Doorninck (Duurzaamheid) heeft toen de volgende toezeggingen gedaan: "De eerste rapportage van het AEB voor september is ingeleverd bij de omgevingsdienst. In deze week [week van 29 oktober] zijn er vervolgmetingen voor de maand oktober gevoerd en die moeten nog in een rapportage worden verwerkt. Het AEB is van plan om een brief op te
stellen om met die twee rapportages een beeld te geven hoe het nu loopt. Die brief komt binnenkort naar u toe. Ik zal aan het AEB vragen dat daar niet al te lang mee gewacht wordt. Daarbij kunt u ook de twee rapportages inzien met toegevoegde uitleg."

Een bericht op de website van Mobilisation for the Environment deelt mee dat de meetrapporten van de AEB Biomassacentrale geheim blijven. Dit is
tegenstrijdig met wat er door de wethouder 29 Oktober Jl. is toegezegd. Het achterhouden van milieu-informatie is bovendien strijdig met van het Verdrag van Aarhus.

1. Klopt het dat de meetresultaten van de AEB Biomassacentrale als geheim geclassificeerd worden? Zo ja, waarom worden de meetrapporten
als geheim geclassificeerd? Zo nee, wanneer kunnen we de meetrapporten verwachten? En welke inhoud staat er in de rapportages?

2. Klopt het dat de installatie niet overeenkomt met wat er vergund is? Zo nee, wanneer en door welke organisatie is/zijn de verantwoordelijke wethouder(s) op de hoogte gesteld dat de installatie niet overeenkwam met wat er vergund is, welke actie hebben zij ondernomen naar aanleiding van deze kennis en binnen welke termijn? Graag een toelichting.

3. Moeten er - naar aanleiding van deze metingen of anderzijds – aanpassingen / werkzaamheden verricht worden aan de BMC? Zo ja,
binnen welke termijn moet dit gebeuren en wat betekent dit voor de financiële positie van het AEB?

5. Is het college er mee eens dat het achterhouden van milieu-informatie strijdig is met het Verdrag van Aarhus? Zo ja, welke consequenties verbindt het college hieraan? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting

6. Hoe beoordeelt het college het eigen optreden indien de meetrapportages als geheim worden geclassificeerd? Vindt het college ook dat de gemeenteraad, door de toezegging van Van Doorninck dat de meetrapportages gedeeld zouden worden, aan het lijntje is gehouden en de raad onjuist heeft geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?