Schrif­te­lijke vragen van het lid Van Lammeren inzake weigeren inzage in meetrap­porten biomas­sa­cen­trale AEB Amsterdam.


Indiendatum: 30 dec. 2020

Sinds juni jl. is de Biomassacentrale (BMC) van het AEB operationeel.

Zoals bekend bestaan er twijfels over het feit of de installatie die is opgeleverd wel overeenkomt met de vergunningen die hiervoor zijn aangevraagd. Aan de installatie zal mogelijkerwijs een kalkinjectie en continue emissiemeting moeten worden toegevoegd teneinde de vereiste vergunning te verkrijgen.

In de brief van 29 september jl. laat het college weten aan dat er sinds augustus 2020 (verplichte) metingen worden verricht naar de luchtemissie van de BMC. Uit de meetresultaten zou volgens het college blijken dat wordt voldaan aan de gestelde normen uit het Activiteitenbesluit (met uitzondering van een licht verhoogde waarde van de uitstoot van ammoniak).

Echter, de meetgegevens zelf zijn niet gedeeld met de gemeenteraad. Tot op heden beschikt de raad dus niet over voldoende informatie om vast te kunnen stellen of de BMC wel of niet voldoet aan de gestelde uitstootnormen uit het Activiteitenbesluit. Dit is in het bijzonder ernstig omdat de BMC (gelegen aan de Hemweg) dicht in de buurt van een woongebied staat.

Het college heeft nog geen overtuigend bewijs geleverd dat de vergunningen in orde zijn. Zodoende is het niet duidelijk of de gezondheid van omwonenden gevaar loopt of niet. De Partij voor de Dieren is van mening dat ieder mens en dier recht heeft op schone lucht. Het is van groot belang dat er zo snel als mogelijk openheid van zaken wordt gegeven over wat er precies uit de schoorsteen van de BMC komt.

In de commissievergadering FEZ van 29 oktober heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld over de luchtmetingen. Wethouder Van Doorninck (Duurzaamheid) heeft toen de volgende toezeggingen gedaan: "De eerste rapportage van het AEB voor september is ingeleverd bij de omgevingsdienst. In deze week [week van 29 oktober] zijn er vervolgmetingen voor de maand oktober gevoerd en die moeten nog in een rapportage worden verwerkt. Het AEB is van plan om een brief op te
stellen om met die twee rapportages een beeld te geven hoe het nu loopt. Die brief komt binnenkort naar u toe. Ik zal aan het AEB vragen dat daar niet al te lang mee gewacht wordt. Daarbij kunt u ook de twee rapportages inzien met toegevoegde uitleg."

Een bericht op de website van Mobilisation for the Environment deelt mee dat de meetrapporten van de AEB Biomassacentrale geheim blijven. Dit is
tegenstrijdig met wat er door de wethouder 29 Oktober Jl. is toegezegd. Het achterhouden van milieu-informatie is bovendien strijdig met van het Verdrag van Aarhus.

1. Klopt het dat de meetresultaten van de AEB Biomassacentrale als geheim geclassificeerd worden? Zo ja, waarom worden de meetrapporten
als geheim geclassificeerd? Zo nee, wanneer kunnen we de meetrapporten verwachten? En welke inhoud staat er in de rapportages?

2. Klopt het dat de installatie niet overeenkomt met wat er vergund is? Zo nee, wanneer en door welke organisatie is/zijn de verantwoordelijke wethouder(s) op de hoogte gesteld dat de installatie niet overeenkwam met wat er vergund is, welke actie hebben zij ondernomen naar aanleiding van deze kennis en binnen welke termijn? Graag een toelichting.

3. Moeten er - naar aanleiding van deze metingen of anderzijds – aanpassingen / werkzaamheden verricht worden aan de BMC? Zo ja,
binnen welke termijn moet dit gebeuren en wat betekent dit voor de financiële positie van het AEB?

5. Is het college er mee eens dat het achterhouden van milieu-informatie strijdig is met het Verdrag van Aarhus? Zo ja, welke consequenties verbindt het college hieraan? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting

6. Hoe beoordeelt het college het eigen optreden indien de meetrapportages als geheim worden geclassificeerd? Vindt het college ook dat de gemeenteraad, door de toezegging van Van Doorninck dat de meetrapportages gedeeld zouden worden, aan het lijntje is gehouden en de raad onjuist heeft geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 30 dec. 2020
Antwoorddatum: 2 feb. 2021

1. Klopt het dat de meetresultaten van de AEB Biomassacentrale als geheim geclassificeerd worden? Zo ja, waarom worden de meetrapporten als geheim geclassificeerd? Zo nee, wanneer kunnen we de meetrapporten verwachten? En welke inhoud staat er in de rapportages?

Antwoord: Dat klopt deels. De meetrapporten zijn grotendeels openbaar gemaakt en zijn door AEB gepubliceerd. Bijlage 11 bevat bedrijfsvertrouwelijke gegevens en zal vertrouwelijk met u gedeeld worden in de commissie FED van 4 februari 2021. In de brief van 11 januari 2021 aan de raadscommissie FED bent u hierover reeds geïnformeerd. De inhoud van de rapportages ziet onder meer op de beschrijving van de opzet en uitvoering van het onderzoek en de resultaten van de emissiemetingen.

2. Klopt het dat de installatie niet overeenkomt met wat er vergund is? Zo nee, wanneer en door welke organisatie is/zijn de verantwoordelijke wethouder(s) op de hoogte gesteld dat de installatie niet overeenkwam met wat er vergund is, welke actie hebben zij ondernomen naar aanleiding van deze kennis en binnen welke termijn? Graag een toelichting.

Antwoord: Dit klopt gedeeltelijk. Voorop staat dat de Vyncke-(verbrandings)installatie is gerealiseerd en in gebruik genomen overeenkomstig met wat er vergund is in 2012 en 2015. De geldende omgevingsvergunningen bouw en milieu van 2012 en 2015 zien op het realiseren en in gebruik nemen van meerdere installaties: een Vyncke-installatie, een Chiptec-installatie, een Thermeta-installatie en een Biovalgroup-installatie. Alleen de Vyncke-installatie is door AEB Bec gerealiseerd en in gebruik genomen. De drie andere installaties zijn niet gerealiseerd. In verband met een aantal wijzigingen heeft AEB Bec op 22 augustus 2019 een aanvraag om een omgevingsvergunning milieu (een zogenaamde revisievergunning) bij de OD NZKG ingediend. In de aanvraag komt alleen nog de Vyncke-installatie terug. De OD
NZKG heeft de aanvraag om de vergunning in behandeling genomen. Vanwege de verkleining van het opgestelde vermogen is voor deze specifieke aanvraag het bevoegd gezag gemeente Amsterdam (in plaats van provincie Noord-Holland). De nieuwe ontwerpbeschikking (vergunning en maatwerk) is op 27 januari 2021 door de OD NZKG gepubliceerd.

3. Moeten er - naar aanleiding van deze metingen of anderzijds – aanpassingen/werkzaamheden verricht worden aan de BMC? Zo ja, binnen welke termijn moet dit gebeuren en wat betekent dit voor de financiële positie van het AEB?

Antwoord: De installatie bevindt zich nog in de inregelfase. Op dit moment is men bezig met het verder optimaliseren van de installatie. Daarbij wordt onder meer gekeken naar temperaturen, filters en injectie van bijvoorbeeld ureum. Naar verwachting is de inregelfase in februari afgerond. Pas dan neemt AEB de installatie formeel over van de aannemers. Die overdracht vindt uiteraard pas plaats als de Bec aan alle specificaties voldoet.

4. Nummering loopt niet goed door in de originele versie die is ingediend door raadslid Van Lammeren, geen vraag 4.

5. Is het college er mee eens dat het achterhouden van milieu-informatie strijdig is met het Verdrag van Aarhus? Zo ja, welke consequenties verbindt het college hieraan? Zo nee,waarom niet? Graag een toelichting.

Antwoord: Nee, niet in alle gevallen is het weigeren van openbaarmaking van milieu-informatie strijdig met het Verdrag van Aarhus. Het Verdrag van Aarhus heeft openbaarheid van milieu-informatie tot doel, en is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en Wet openbaarheid van bestuur. Milieu-informatie moet op basis van deze regeling in beginsel openbaar gemaakt worden. In elk afzonderlijk geval moet echter het algemene belang dat is gediend met openbaarmaking worden afgewogen tegen het specifieke belang dat is gediend met de weigering openbaar te maken.

6. Hoe beoordeelt het college het eigen optreden indien de meetrapportages als geheim worden geclassificeerd? Vindt het college ook dat de gemeenteraad, door de toezegging van Van Doorninck dat de meetrapportages gedeeld zouden worden, aan het lijntje is gehouden en de raad onjuist heeft geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De raad is niet aan een lijntje gehouden en is juist geïnformeerd. De rapporten waren in het bezit van AEB en de OD NZKG. De gemeente heeft aan AEB gevraagd de rapporten met de gemeente te delen. Ondertussen is een Wob-verzoek ingediend bij de OD NZKG. Om het gesprek (Wob-verzoek) tussen de OD NZKG en AEB over de vertrouwelijkheid van de rapporten zorgvuldig te laten verlopen, heeft de gemeente gewacht met het delen van deze rapporten. Een weloverwogen besluit is genomen bij de classificatie van bijlage 11 als geheim, omdat deze bedrijfsvertrouwelijke gegevens bevat. De volledige rapporten zijn gedeeld met de raad. De toezegging van wethouder Duurzaamheid over de emissierapporten is zorgvuldig gestand gedaan, waarmee het college gehandeld heeft zoals de raad van het college mag verwachten.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Van Lammeren inzake voorlichting en beleid omtrent het tegengaan van particuliere houtstook

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het kappen van alle 31 bomen naast de ventweg aan de Bos en Lommerweg

Lees verder

    Word actief Doneer