Schrif­te­lijke vragen inzake het kappen van alle 31 bomen naast de ventweg aan de Bos en Lommerweg


Indiendatum: 7 jan. 2021

De Partij voor de Dieren-fractie heeft vernomen dat het stuk Bos en Lommerweg tussen de Willem de Zwijgerlaan en Admiraal de Ruijterweg een nieuwe inrichting krijgt en is verheugd te lezen dat de ventweg en 25 parkeerplekken zullen verdwijnen om plaats te maken voor een bredere stoep met groen en bankjes. Echter moeten volgens portefeuillehouder Carolien de Heer van stadsdeel West voor het project 31 bomen worden gekapt. Volgens een brief die gestuurd is aan omwonenden en ondernemers zou de kwaliteit van de bomen slecht zijn en zouden de bomen straks niet meer op de juiste plekken staan.

In een nieuwsbericht in de Westkrant [i] is een actuele foto te zien en een impressie van na de inrichting. Als representatie van de huidige situatie vindt ondergetekende een kiekje van een paar winterse bomen aan de noordzijde echter misleidend. Beelden van de weg in zuidelijke richting in de lente of zomer, geven een heel ander beeld van bomen vol sappige groene blaadjes die op het oog gezond lijken. Ondergetekende is daarom erg benieuwd wat er precies wordt bedoeld met de ‘slechte staat’ en waarom de bomen niet in het voorgestelde toekomstscenario passen. Wat betreft de Partij voor de Dieren-fractie moet het behoud van bomen het uitgangspunt van een herinrichting zijn.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Wat wordt in dit geval bedoeld met slechte kwaliteit van de bomen? Wat is de levensverwachting van de verschillende bomen?
  2. Waarom is beoordeeld dat de huidige bomen niet meer op de juiste plekken staan na de herinrichting? Wat wordt hiermee bedoeld?
  3. Zijn er alternatieve ontwerpen bedacht waarin de bomen ingepast kunnen worden met verbeterde groeiplaatsen? Zo ja, hoe zijn deze beoordeeld? Zo nee, waarom niet en is het mogelijk om deze optie alsnog te onderzoeken?
  4. De Westkrant vermeldt dat de bomen in het najaar van 2021 worden “vervangen door nieuwe zilverlindes, boomvakken – een combinatie van heesters- en haagjes”. Worden alle 31 bomen herplant? Zo nee, waarom niet?
  5. In hoeverre speelt het behoud van bomen een rol in het bomenbeleid van stadsdeel West? Is het stadsdeel bereid om het behoud van bomen als uitgangspunt te nemen bij herinrichtingen?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] https://www.dewestkrant.nl/parkeerplekken-en-ventweg-bos-en-lommerweg-verdwijnen/

Indiendatum: 7 jan. 2021
Antwoorddatum: 25 feb. 2021

1. Wat wordt in dit geval bedoeld met slechte kwaliteit van de bomen? Wat is de levensverwachting van de verschillende bomen?

Antwoord: Met de kwaliteit van de bomen wordt de huidige en toekomstige conditie van de bomen bedoeld. Het stadsdeel geeft aan dat er een bomen effect analyse is uitgevoerd, die aantoont dat de bomen in slechte en kleine boomvakken staan, wat zich uit in beperkte groei en een relatief kleine kruin en bladerdek. De levensverwachting van de bomen verschilt:

  • Voor 5 bomen geldt een levensverwachting van >25 jaar.
  • Voor 14 bomen geldt een levensverwachting van 10-25 jaar.
  • Voor 10 bomen geldt een levensverwachting van 5-10 jaar.
  • Voor 1 boom geldt een levensverwachting van 1-5 jaar.

Uit de bomen effect analyse komt echter naar voren dat de bomen niet gezond genoeg zijn om de werkzaamheden die nodig zijn voor de herinrichting te overleven.

2. Waarom is beoordeeld dat de huidige bomen niet meer op de juiste plekken staan na de herinrichting? Wat wordt hiermee bedoeld?

Antwoord: Aanleiding van de herinrichting is de verkeersonveilige situatie en het verzoek van de buurt voor een kwalitatief betere omgeving om te winkelen en te verblijven. Daarbij wordt op verzoek van de Vervoersregio Amsterdam de bushalte verplaatst naar het midden van de straat, voor betere doorstroming van het openbaar vervoer en betere toegankelijkheid van de halte. Het stadsdeel geeft aan dat samen met bewoners en ondernemers het ontwerp voor de herinrichting van de straat tot stand is gekomen. Tijdens de eerste bewonersavond is unaniem gekozen voor het opheffen van de ventweg (wat goed past in gemeentelijk beleid). Dit betekent dat het profiel van gevel tot rijbaan in zijn geheel wijzigt en ruimte geeft voor een overzichtelijke herinrichting die bijdraagt aan de gewenste doelen en de wensen vanuit de buurt . Door het verschuiven van het profiel/functies en de bushalte, staan veel huidige bomen in het toekomstige fietspad. Door een deel van de bomen te laten staan, ontstaat er een onevenwichtig beeld door de verschillende grootte in bomen, evenals de lijn waarin de bomen staan.

3. Zijn er alternatieve ontwerpen bedacht waarin de bomen ingepast kunnen worden met verbeterde groeiplaatsen? Zo ja, hoe zijn deze beoordeeld? Zo nee, waarom niet en is het mogelijk om deze optie alsnog te onderzoeken?

Antwoord: Ja. Het stadsdeel geeft aan dat er diverse opties bestudeerd zijn die passen binnen de eisen van verkeersveiligheid, materiaalgebruik, dagelijks beheer en overig beleid van de gemeente Amsterdam. Met de huidige ruimte en eisen voor een inrichting zijn andere opties (waardoor de bomen behouden kunnen blijven) niet haalbaar, tenzij de doelen van de herinrichting , verkeersveiligheid en verbeterde leef- en verblijfskwaliteit door middel van meer groen, worden aangepast. Het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de straat is tot stand gekomen met een betrokken ontwerpgroep van bewoners en ondernemers, gedurende meerdere ontwerpsessies. Deze groep van betrokken bewoners en ondernemers hebben met elkaar de wensen en mogelijkheden besproken. Over de bomen waren de betrokkenen het direct met elkaar eens. Vanuit de bewoners en ondernemers was er een nadrukkelijke wens om de bomen te vervangen. Zij hebben gevraagd om nieuwe gezonde bomen. De huidige bomen zorgen er volgens hen voor dat de omgeving erg donker is en de straat een onverzorgde uitstraling heeft. Het stadsdeel heeft de kwaliteit van de bomen vervolgens laten onderzoeken door middel van een bomen effect analyse. Zie het antwoord op vraag 1.

4. De Westkrant vermeldt dat de bomen in het najaar van 2021 worden “vervangen door nieuwe zilverlindes, boomvakken – een combinatie van heesters- en haagjes”. Worden alle 31 bomen herplant? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het stadsdeel geeft aan dat in het najaar van 2021 30 nieuwe bomen worden geplant die voldoende ruimte krijgen om te groeien. Eén boom wordt niet vervangen omdat deze de zichtlijn van fietsers en automobilisten belemmert bij de fietsersoversteekplaats vanaf de Bos en Lommerweg linksaf richting de Bestevaerstraat. Wanneer een boom niet terug kan komen in hetzelfde gebied gaat er een bedrag naar het compensatiefonds. De Bos en Lommerweg is onderdeel van de Hoofdbomenstructuur die loopt van de Burgemeester de Vlugtlaan tot aan de Haarlemmerweg. Door het planten van nieuwe zilverlindes wordt deze structuur doorgezet. Ook de hagen zullen gelijk zijn en zo bijdragen aan de continuïteit van het groenbeeld. Door het aanbrengen van de nieuwe bomen, de boomvakken en haagjes wordt de straat vergroend

5. In hoeverre speelt het behoud van bomen een rol in het bomenbeleid van stadsdeel West? Is het stadsdeel bereid om het behoud van bomen als uitgangspunt te nemen bij herinrichtingen?

Antwoord: Het stadsdeel is van mening dat behoud van zoveel mogelijk bomen een belangrijk uitgangspunt is bij ruimtelijke ingrepen en dat een zorgvuldige afweging tussen behoud en kap bij projecten noodzakelijk is. Uitgangspunt is dat gezonde bomen zoveel mogelijk blijven staan.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Van Lammeren inzake weigeren inzage in meetrapporten biomassacentrale AEB Amsterdam.

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Van Lammeren inzake de emissiemetingen bij de Biomassaenergiecentrale (BEC) van het AEB

Lees verder

    Word actief Doneer