Schrif­te­lijke vragen van het lid Van Lammeren inzake voor­lichting en beleid omtrent het tegengaan van parti­cu­liere houtstook


Indiendatum: 23 nov. 2020

In 2017 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam schriftelijke vragen gesteld over de effecten van houtrook. In een reactie beloofde het college dat er in 2020 een peiling zou plaatsvinden in hoeverre de hinder van houtrook in Amsterdam aanwezig is. De resultaten van deze peiling zouden in 2021 gepubliceerd worden. Verder stelde het college dat zij alleen bevoegd zijn om voorlichting te geven op dit thema. 1

In 2019 is het Actieplan Schone Lucht gepubliceerd. In het actieplan wordt houtstook genoemd als zwaar vervuilend voor de lucht: “De hoeveelheid fijnstof die vrijkomt bij het verbranden van 1 kg hout in een moderne kachel is evenveel als 350 km rijden in een vrachtwagen. Een flink stokende buur is even slecht voor de gezondheid als een drukke weg voor de deur.” Het aantal gezondheidsklachten over houtrookoverlast nam de afgelopen jaren fors toe.2

Naar aanleiding van deze zorgelijke ontwikkeling heeft het college (en de GGD) een aantal doelen gesteld:
– eind 2019 gaat er een voorlichtingscampagne van start. (In 2019 heeft het rijk voorlichtingsmateriaal gemaakt dat door gemeenten gebruikt kunnen worden.3)
– opstellen beleidskader houtstook en decentrale verbranding van houtpellets ten behoeve van energievoorziening voor woningen en kantoren in de woonomgeving (eind 2019).4
– onderzoek naar mogelijkheden voor het opstellen van regels ter beperking van houtstook in het nieuwe horecabeleid;
– onderzoek naar bijdrage van houtstook aan luchtkwaliteit met burgers (EU-project i.s.m. universiteit Utrecht);
– volgend op het beleidskader wordt beleid gevormd over houtstook en biomassa.5

De fractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de schadelijke gevolgen van (particuliere) houtstook voor de gezondheid van Amsterdammers. Steeds meer onderzoek bevestigt dat er een verband bestaat tussen een slechte luchtkwaliteit en de ernst van de klachten bij COVID-19 patiënten. Herstellende coronapatiënten ondervinden blijvende gezondheidsklachten als gevolg van luchtvervuiling, vaak door houtstook in de buurt.6 Daarom wil vragensteller graag geïnformeerd worden waar de gemeente nu staat met betrekking tot het tegengaan van particuliere houtstook, welke resultaten er zijn geboekt, en welke concrete maatregelen we van dit college nog kunnen verwachten.

1. Is eind 2019 de voorlichtingscampagne over houtstook van start gegaan? Zo ja, hoe zit de voorlichtingscampagne in elkaar? Heeft het college naast voorlichtingsmateriaal van het Rijk ook ander materiaal gebruikt?

2. Zijn er tastbare resultaten geboekt door deze voorlichtingscampagne? Zo ja, op welke manier is dit gemeten? Zo nee, waarom niet?

3. In hoeverre was deze campagne anders dan “de passief aangeboden informatie op website GGD”7 die voorheen door de gemeente werd gefaciliteerd?

4. Is er in 2020 een peiling geweest over de mate van hinder van houtrook voor Amsterdammers? Zo ja, hoe is er gepeild? Graag een uitgebreide toelichting. Zo nee, waarom is dit nog niet gebeurd?

5. Op welk moment in 2021 worden de resultaten van de peiling verwacht? Welke vervolgstappen worden ondernomen nadat de resultaten van de peiling openbaar zijn gemaakt?

6. Is het opstellen van beleidskader “houtstook en decentrale verbranding van houtpellets ten behoeve van energievoorziening voor woningen en kantoren in de woonomgeving” al afgerond? Zo ja, welke concrete acties zijn er uit dit beleidskader geformuleerd? Hoe gaat het met de voortgang van deze acties? Zo nee, waarom niet?

7. Is het onderzoek naar mogelijkheden voor het opstellen van regels ter beperking van houtstook in het nieuwe horecabeleid afgerond? Zo ja, wat zijn de hoofdconclusies en welke vervolgacties kan/wil het college nemen om houtstook bij horeca te beperken?

8. Is het onderzoek naar bijdrage van houtstook aan luchtkwaliteit met burgers (EU project i.s.m. universiteit Utrecht) afgerond? Zo ja, welke (extra) acties neemt het college naar aanleiding van dit onderzoek?

9. Ziet het college dat de onderzoeken die een relatie tussen luchtkwaliteit en de ernst van klachten bij COVID-9 patiënten onderschrijven toenemen? Zo ja, ziet het college daarmee ook de noodzaak om meer regelgeving te realiseren ten gunste van de luchtkwaliteit?