Schrif­te­lijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake festi­valstop Natu­ra2000 gebied het Twiske


Indiendatum: 16 mrt. 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

In het Twiske vonden de afgelopen jaren jaarlijks één of meerdere festivals plaats. In 2022 besloot de gemeente Landsmeer om geen grootschalige commerciële evenementen meer toe te willen staan op het eigen grondgebied in het Twiske, een Natura-2000 gebied belangrijk voor kwetsbare dier en plantsoorten. Hiermee vervalt het festival Welcome to the Future, dat jaarlijks georganiseerd werd. Dit besluit stuit tegen de borst van het Recreatieschap Twiske-Waterland, waarin de provincie en verschillende omliggende gemeenten deelnemen, waaronder gemeente Amsterdam. Dit verbaast de Partij voor de Dieren.

Uit het evaluatiebeheerplan van het Twiske blijkt dat het Twiske niet voldoet aan haar Natura-2000 instandhoudingsdoelstellingen voor meerdere vogelsoorten[1]. Daarbovenop blijkt dat grootschalige commerciële evenementen negatieve effecten hebben op de natuur en de dieren die in het gebied wonen[2]. Zo stelt het rapport dat: “Ook een verminderde verstoring door recreatie, met name in Vogelrichtlijngebied het Twiske, zou een positieve bijdrage kunnen hebben op de aantalsontwikkeling”. Bovendien blijkt uit een vogelmonitoringsonderzoek dat in 2022 20% minder vogels aanwezig waren in het gebied na het festival Lentekabinet dan voorafgaand aan het festival[3].

De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat grote festivals worden georganiseerd middenin natuurgebieden zonder rekening te houden met het broedseizoen van kwetsbare vogelsoorten. Wat de Partij voor de Dieren betreft is het besluit van de gemeente Landsmeer om geen commerciële evenementen toe te staan dan ook een dapper besluit van een kleine gemeente die zich wel houdt aan Europese regelgeving rondom Natura-2000 gebieden. De fractie van de Partij voor de Dieren acht het van groot belang dat ook de gemeente Amsterdam haar verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van haar rol in het recreatieschap. Bovendien komt er wat de Partij voor de Dieren betreft snel een einde aan alle festivals in het Twiske, niet alleen festivals op het grondgebied van gemeente Landsmeer.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  • Erkent het college de intrinsieke waarde van het natuurgebied het Twiske?
  • Is het college ermee bekend dat het Twiske een Natura2000 gebied is?
  • Is het college er zich van bewust dat er momenteel niet aan de Natura2000 instandhoudingsdoelstellingen wordt voldaan in het Twiske?

De afgevaardigde van de gemeente Amsterdam in het recreatieschap geeft aan dat het recreatieschap inkomsten van 80.000 euro zou mislopen indien deze grote commerciële evenementen niet meer zouden kunnen plaatsvinden[4]. De Partij voor de Dieren vindt echter het belangrijk dat een natuurgebied zichzelf niet hoeft te financieren door middel van grootschalige commerciële activiteiten. De intrinsieke waarde van natuurgebieden als het Twiske zou vanzelfsprekend moeten zijn evenals de financiering van onderhoud.

  • Kan het college uitleggen waarom het mislopen van 80.000 euro zo een grote impact zou hebben op de financiële gezondheid van het Recreatieschap het Twiske-Waterland? Is het college zich ervan bewust dat het recreatieschap reserves heeft van circa 5 miljoen euro? En dat het Twiske jaarlijks circa 1.6 miljoen bezoekers heeft per jaar met naar verwachting een stijging van 35% in de komende 10 jaar?
  • Erkent het college dat de financiering van een natuurgebied zoals het Twiske door middel van grootschalige commerciële evenementen in het natuurgebied zelf niet wenselijk is en beter op een andere wijze geregeld kan worden? Zoals hogere bijdragen van de deelnemers van het recreatieschap? Zo nee, waarom niet?

Juist in de huidige maatschappij, waar de roep om biodiversiteitsbehoud, waardering van de natuur en het verbeteren van het schaarse groen, steeds groter wordt, zou de gemeente Amsterdam de gemeente Landsmeer moeten steunen in het besluit geen festivals meer te willen toelaten.

  • Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat ze niet anders kan concluderen dan dat de gemeente Landsmeer een voorbeeldrol vervult door geen festivals meer toe te staan in het Twiske? Staat het college open voor een gesprek met het recreatieschap over een toekomst van het Twiske zonder grootschalige commerciële evenementen en activiteiten? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college bereid om (via het recreatieschap) aan te dringen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en het college van Gedeputeerde Staten Noord-Holland om de vijfjarige vergunning van het festival Lentekabinet in te trekken? Zo nee, waarom niet?

[1] Evaluatie van het Natura2000-beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske (2022)

[2] https://natuuralertnederland.n...

[3] Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V.(2022). Broedvogel onderzoek Lentekabinet Twiske.

[4] https://www.parool.nl/amsterda...