Schrif­te­lijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake festi­valstop Natu­ra2000 gebied het Twiske


Indiendatum: 16 mrt. 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

In het Twiske vonden de afgelopen jaren jaarlijks één of meerdere festivals plaats. In 2022 besloot de gemeente Landsmeer om geen grootschalige commerciële evenementen meer toe te willen staan op het eigen grondgebied in het Twiske, een Natura-2000 gebied belangrijk voor kwetsbare dier en plantsoorten. Hiermee vervalt het festival Welcome to the Future, dat jaarlijks georganiseerd werd. Dit besluit stuit tegen de borst van het Recreatieschap Twiske-Waterland, waarin de provincie en verschillende omliggende gemeenten deelnemen, waaronder gemeente Amsterdam. Dit verbaast de Partij voor de Dieren.

Uit het evaluatiebeheerplan van het Twiske blijkt dat het Twiske niet voldoet aan haar Natura-2000 instandhoudingsdoelstellingen voor meerdere vogelsoorten[1]. Daarbovenop blijkt dat grootschalige commerciële evenementen negatieve effecten hebben op de natuur en de dieren die in het gebied wonen[2]. Zo stelt het rapport dat: “Ook een verminderde verstoring door recreatie, met name in Vogelrichtlijngebied het Twiske, zou een positieve bijdrage kunnen hebben op de aantalsontwikkeling”. Bovendien blijkt uit een vogelmonitoringsonderzoek dat in 2022 20% minder vogels aanwezig waren in het gebied na het festival Lentekabinet dan voorafgaand aan het festival[3].

De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat grote festivals worden georganiseerd middenin natuurgebieden zonder rekening te houden met het broedseizoen van kwetsbare vogelsoorten. Wat de Partij voor de Dieren betreft is het besluit van de gemeente Landsmeer om geen commerciële evenementen toe te staan dan ook een dapper besluit van een kleine gemeente die zich wel houdt aan Europese regelgeving rondom Natura-2000 gebieden. De fractie van de Partij voor de Dieren acht het van groot belang dat ook de gemeente Amsterdam haar verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van haar rol in het recreatieschap. Bovendien komt er wat de Partij voor de Dieren betreft snel een einde aan alle festivals in het Twiske, niet alleen festivals op het grondgebied van gemeente Landsmeer.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  • Erkent het college de intrinsieke waarde van het natuurgebied het Twiske?
  • Is het college ermee bekend dat het Twiske een Natura2000 gebied is?
  • Is het college er zich van bewust dat er momenteel niet aan de Natura2000 instandhoudingsdoelstellingen wordt voldaan in het Twiske?

De afgevaardigde van de gemeente Amsterdam in het recreatieschap geeft aan dat het recreatieschap inkomsten van 80.000 euro zou mislopen indien deze grote commerciële evenementen niet meer zouden kunnen plaatsvinden[4]. De Partij voor de Dieren vindt echter het belangrijk dat een natuurgebied zichzelf niet hoeft te financieren door middel van grootschalige commerciële activiteiten. De intrinsieke waarde van natuurgebieden als het Twiske zou vanzelfsprekend moeten zijn evenals de financiering van onderhoud.

  • Kan het college uitleggen waarom het mislopen van 80.000 euro zo een grote impact zou hebben op de financiële gezondheid van het Recreatieschap het Twiske-Waterland? Is het college zich ervan bewust dat het recreatieschap reserves heeft van circa 5 miljoen euro? En dat het Twiske jaarlijks circa 1.6 miljoen bezoekers heeft per jaar met naar verwachting een stijging van 35% in de komende 10 jaar?
  • Erkent het college dat de financiering van een natuurgebied zoals het Twiske door middel van grootschalige commerciële evenementen in het natuurgebied zelf niet wenselijk is en beter op een andere wijze geregeld kan worden? Zoals hogere bijdragen van de deelnemers van het recreatieschap? Zo nee, waarom niet?

Juist in de huidige maatschappij, waar de roep om biodiversiteitsbehoud, waardering van de natuur en het verbeteren van het schaarse groen, steeds groter wordt, zou de gemeente Amsterdam de gemeente Landsmeer moeten steunen in het besluit geen festivals meer te willen toelaten.

  • Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat ze niet anders kan concluderen dan dat de gemeente Landsmeer een voorbeeldrol vervult door geen festivals meer toe te staan in het Twiske? Staat het college open voor een gesprek met het recreatieschap over een toekomst van het Twiske zonder grootschalige commerciële evenementen en activiteiten? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college bereid om (via het recreatieschap) aan te dringen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en het college van Gedeputeerde Staten Noord-Holland om de vijfjarige vergunning van het festival Lentekabinet in te trekken? Zo nee, waarom niet?

[1] Evaluatie van het Natura2000-beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske (2022)

[2] https://natuuralertnederland.n...

[3] Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V.(2022). Broedvogel onderzoek Lentekabinet Twiske.

[4] https://www.parool.nl/amsterda...

1. Erkent het college de intrinsieke waarde van het natuurgebied het Twiske?

Het college erkent de intrinsieke waarde van het natuurgebied Het Twiske, d.w.z. Het Twiske heeft een waarde van zichzelf.

2. Is het college ermee bekend dat het Twiske een Natura2000 gebied is?

Het college is er mee bekend dat het Twiske een Natura 2000 gebied is.

3. Is het college er zich van bewust dat er momenteel niet aan de Natura2000 instandhoudingsdoelstellingen wordt voldaan in het Twiske?

Het rapport Evaluatie Natura 2000 beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (Sweco, 2012) geeft aan dat het op een heel aantal fronten goed gaat het met de instandhouding van het N2000-gebied, maar dat er ook verbeteringen te bereiken zijn. Tevens geeft het rapport aan dat er factoren zijn buiten het gebied die hier een invloed op hebben, zoals stikstofdepositie vanuit veehouderij en de waterkwaliteit. Het Twiske wordt het voornamelijk benoemd als een gebied waar bepaalde diersoorten goed kunnen verblijven en dus in grote hoeveelheden voorkomen. Hierbij wordt het Twiske gezien als een toegevoegde waarde in het totale gebied. Het risico van recreatiedruk wordt benoemd in het rapport, maar er worden geen conclusies getrokken dat dit tot problemen leidt, of in de toekomst kan leiden.
Het rapport constateert dat er festivals plaatsvinden in het Twiske maar concludeert niet dat de dat deze bijdragen aan het niet halen van de instandhoudingsdoelstellingen. Als belangrijke mogelijke verstoringsbronnen door recreatie noemt het rapport reguliere oorzaken die het hele jaar door plaatsvinden zoals loslopende honden, vaarrecreatie en windsurfers. Dit is in overeenstemming met andere onderzoeken naar verstoring. In de Passende beoordeling voor Lente Kabinet en uit alle andere onderzoeken naar evenementen en Natura 2000-gebieden is gebleken dat een festival als Lente Kabinet geen oorzaak is in de verminderde draagkracht voor de vogelpopulatie in het Twiske. Om de draagkracht te verbeteren zijn maatregelen nodig voor de activiteiten die daadwerkelijk tot een negatief effect leiden, zoals volgens het evaluatierapport de structureel aanwezige reguliere activiteiten als waterrecreatie, wandelen, honden etc. In het nieuwe concept beheerplan voor het Natura 2000-gebied worden daarom maatregelen genomen voor deze reguliere recreatieve activiteiten.

4. Kan het college uitleggen waarom het mislopen van 80.000 euro zo een grote impact zou hebben op de financiële gezondheid van het Recreatieschap het Twiske-Waterland? Is het college zich ervan bewust dat het recreatieschap reserves heeft van circa 5 miljoen euro? En dat het Twiske jaarlijks circa 1.6 miljoen bezoekers heeft per jaar met naar verwachting een stijging van 35% in de komende 10 jaar?

Het college is van mening dat recreatie in de natuur veel vormen kent. Een muziekfestival hoort daar voor het college en voor veel inwoners van Amsterdam ook bij. De festivals worden niet georganiseerd om het schap financieel gezond te houden, maar omdat er behoefte aan is bij de bewoners.Het recreatieschap Twiske-Waterland, heeft een totale reserve van circa 5 miljoen euro. Deze is niet zondermeer beschikbaar. Van deze 5 miljoen zit grofweg 2 miljoen vast in bestemmingsreserves en ook in de algemene reserve zitten veel geoormerkte fondsen. Er is dus geen €5 miljoen beschikbaar voor het schap om uit te geven. Het is bekend dat het Twiske een populair recreatiegebied is. Daarom wordt er ook gezocht door het recreatieschap naar manieren om de recreatie meer te spreiden over het gehele gebied van Twiske-Waterland. Hoewel het in discussies over dit betreffende recreatieschap eigenlijk altijd over het Twiske gaat is het gebied van het recreatieschap veel groter. Dus wordt er ook gezocht naar mogelijkheden om recreanten te verleiden om op andere plekken in het gebied te recreëren.

5. Erkent het college dat de financiering van een natuurgebied zoals het Twiske door middel van grootschalige commerciële evenementen in het natuurgebied zelf niet wenselijk is en beter op een andere wijze geregeld kan worden? Zoals hogere bijdragen van de deelnemers van het recreatieschap? Zo nee, waarom niet?

Het is voor het recreatieschap niet noodzakelijk om de financiering van het gebied via evenementen te laten lopen. De reden waarom er evenementen worden georganiseerd is dat het schap, en de Gemeente Amsterdam graag willen dat er zo divers mogelijke manieren zijn om te recreëren.

6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat ze niet anders kan concluderen dan dat de gemeente Landsmeer een voorbeeldrol vervult door geen festivals meer toe te staan in het Twiske? Staat het college open voor een gesprek met het recreatieschap over een toekomst van het Twiske zonder grootschalige commerciële evenementen en activiteiten? Zo nee, waarom niet?

Het principe achter een gemeenschappelijke regeling is dat de deelnemende partijen in gezamenlijkheid besluiten nemen. Dat één van de partijen die deelneemt in de gemeenschappelijke regeling eenzijdig een besluit neemt dat ingaat tegen het beleid van de gemeenschappelijke regeling wordt door de overige deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling niet gewaardeerd. In een gemeenschappelijke regeling geldt het principe dat, als er behoefte bestaat aan een wijziging van het beleid, er in gesprek met de overige participanten naar een oplossing wordt gezocht. Het college staat open om een gesprek te hebben binnen het recreatieschap over de wijze waarop we beleid vaststellen en uitvoeren. De Gemeente Amsterdam heeft het standpunt dat ook festivals onderdeel zijn van recreatie. Overigens vinden er binnen het bestuur van het recreatieschap nu gesprekken plaats over de festivals in het Twiske.

7. Is het college bereid om (via het recreatieschap) aan te dringen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en het college van Gedeputeerde Staten Noord-Holland om de vijfjarige vergunning van het festival Lentekabinet in te trekken? Zo nee, waarom niet?

Het college is niet bereid om de vijfjarige vergunning van het festival Lentekabinet in te trekken. Zoals al eerder is aangegeven zijn festivals een onderdeel van recreëren in de natuur. Daarnaast blijkt uit de uitgevoerde onderzoeken dat er geen schade toegebracht wordt aan de natuur door de festivals die plaatsvinden in Het Twiske. Voor elke keer dat er een festival gehouden wordt dient er strikt aan regelgeving en beleidskaders gehouden te worden. Voor de festivals moet een plan van aanpak opgesteld worden door een terzake deskundig ecoloog. Daarnaast vindt er voor en ná het festival monitoring plaats van de ter plaatse voorkomende beschermde dier en plantsoorten. Uit deze monitoring ter plaatse blijkt duidelijk dat er geen verstoring plaats vindt van de beschermde natuurwaarden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Krom inzake windturbines op land zijn niet langer nodig

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Bakker inzake de inkoop van gifvrije bloembollen, zadenmengsels, planten en bomen

Lees verder

    Word actief Doneer