Schrif­te­lijke vragen van het lid Krom inzake afschot van ratten met een luchtbuks in de achtertuin van Stichting De Mussen Toevlucht


Indiendatum: mei 2024

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Op 7 mei j.l. verscheen het AT5-artikel inclusief filmpje over het item ‘Straten van Amsterdam: Ratten worden niet oud in de Rozenstraat’ 1? Hierin wordt duidelijk dat een lid van Stichting de Mussen Toevlucht met behulp van een luchtbuks ratten doodschiet. De Partij voor de Dieren komt op voor elk dier en keurt het doodschieten van ratten ten strengste af. Het getuigt niet van mededogen om op deze manier met een levend wezen om te gaan. Ook de jolige manier waarop de journalist van AT5 het doodschieten van deze dieren bespreekt, is voor de Partij voor de Dieren onbegrijpelijk.

Het is verboden om met een luchtbuks op personen en dieren te schieten, zo is te lezen op de website van de politie2. Ratten zijn wettelijk beschermd door de algemene zorgplicht en de Wet Dieren. Volgens de Wet Dieren mogen ratten niet zinloos gedood, mishandeld, verstoord of gevangen worden3. Het is ook in strijd met het Amsterdamse beleid. ‘Dieren horen bij Amsterdam en hun welzijn verdient onze zorg. Niet in de laatste plaats omdat ze in grote mate afhankelijk van ons zijn of juist door mensen in de knel komen.’ Zo luiden een aantal inleidende zinnen uit ‘De Agenda Dieren 2024-2026'4 waarin het Amsterdamse beleid ten aanzien van dieren in de komende drie jaar wordt bepaald. Bij bestrijding van ‘overlastgevende dieren’ is ‘preventie leidend’, zo valt te lezen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1.  Heeft het college kennisgenomen van het AT5-artikel ‘Straten van Amsterdam: Ratten worden niet oud in de Rozenstraat’
  2. Is dit lid van Stichting de Mussen Toevlucht in bezit van een provinciale ontheffing voor het schieten van ratten?
  3. Indien er sprake is van illegale afschot: is het college dan direct bereid om aangifte te doen? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het doodschieten van ratten niet verenigbaar is met het beleid van de gemeente waarin ‘preventie leidend’ is? Zo nee, waarom niet?
  5. In de Agenda Dieren is te lezen dat de gemeente bij zorgelijke signalen bereid is te spreken met bedrijven over hun omgang met dieren. Is de gemeente bereid om in gesprek te gaan met de stichting in kwestie? Zo nee, waarom niet?

Indiener,
J. Krom

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Bakker inzake de rol van de Amsterdamse Haven bij ontbossing voor soja en palmolie

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Bakker inzake het gebruik van honden als wapen

Lees verder

    Word actief Doneer