Schrif­te­lijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren inzake maaien zonder plastic afval op te ruimen


Indiendatum: apr. 2018

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake maaien zonder plastic afval op te ruimen

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
Tijdens de behandeling van de Begroting 2018 werd een motie van de Partij voor de Dieren om zwerfafval op te ruimen voordat maaiwerkzaamheden plaatsvinden, unaniem aangenomen. Dit omdat bij maaiwerkzaamheden (plastic) zwerfafval versnipperd wordt en in de natuur terechtkomt. Het dictum van de motie (1232.17) luidt: “het maaibeleid zo aan te passen dat voor de uitvoering van maaiwerkzaamheden, het te maaien gebied bekeken wordt waarbij zwerfafval wordt verwijderd.”
Vandaag ontving de Partij voor de Dieren foto’s (zie bijlage) vanuit Bos en Lommer waaruit duidelijk bleek dat in de praktijk niets van dit beleid te zien is.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is de aangenomen motie al uitgevoerd? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
a. Zo ja, is het college dan bereid om extra voorlichting hierover te geven bij de uitvoerders van dit beleid om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen kan worden?
2. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de wens van de raad zo snel mogelijk wordt uitgevoerd? Graag gedetailleerd toelichten.

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: apr. 2018
Antwoorddatum: 25 apr. 2018

1. Is de aangenomen motie al uitgevoerd? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, motie 1232.17 ‘zwerfafval weghalen bij maaiwerkzaamheden’ wordt uitgevoerd. Het college heeft op 24 april 2018 de afdoening van deze motie vastgesteld.
In de beantwoording geeft het college aan uitvoering te geven aan de motie. Daartoe is in de maaibestekken de bestekpost “Beheersen grof zwerfafval-gras op kwaliteitsniveau B” opgenomen. Het betekent dat de maaiaannemer eerst een ronde moet doen voor het verwijderen van grof zwerfafval, voordat er gemaaid mag worden.
Helaas hebben wij net als u geconstateerd dat de aannemer in Bos & Lommer niet aan het nieuwe maaibestek voldaan heeft; het zwerfaval was niet verwijderd voorafgaand aan het maaien, zoals de door u meegestuurde foto’s laten zien. Navraag leert dat het hier een nieuwe aannemer betrof, die de eerste ronde werkzaamheden uitvoerde. Daarbij heeft hij niet conform het bestek gehandeld. De aannemer is hierop aangesproken en het toezicht is verscherpt.

1a. Zo ja, is het college dan bereid om extra voorlichting hierover te geven bij de uitvoerders van dit beleid om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen kan worden?

Antwoord:
In aanvulling op het vorenstaande. Wat in stadsdeel West kan gebeuren, zou ook in andere stadsdelen kunnen gebeuren. Wij hebben daarom in de organisatie opdracht gegeven om hierop toezicht te houden. Ook bij andere stadsdelen worden misschien nieuwe aannemers ingezet, die naleving van deze besteksvoorwaarde mogelijk vergeten. Binnen de organisatie is aan de toezichthouders daarom opdracht gegeven om goed toezicht te houden op naleving van deze besteksvoorwaarde.

2. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de wens van de raad zo snel mogelijk wordt uitgevoerd? Graag gedetailleerd toelichten.
Antwoord:
Zoals hierboven aangegeven, is het bestek reeds aangepast en is het toezicht naar aanleiding van de gebeurtenissen in Bos & Lommer verscherpt. Het college gaat er vanuit dat het ging om een incident dat door extra aandacht en verscherpt toezicht niet opnieuw zal voorkomen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het verdwijnen van het restaurant uit boerderij Langerlust in Amsterdam Zuidoost

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de betrokkenheid van de Amsterdamse haven bij sojaroutes in de Amazone

Lees verder

    Word actief Doneer