Schrif­te­lijke vragen van het lid Emmerik inzake PFAS in Amsterdam


Indiendatum: 30 okt. 2023

Toelichting:

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden verschillende chemische stoffen met bepaalde bijzondere eigenschappen. Zo zijn ze onder andere water-, vet- en vuilafstotend. Dit is de reden dat ze niet meer weg te denken zijn uit veel van onze alledaagse producten. Denk bijvoorbeeld aan regenkleding, pannen, verf of cosmetica. Bij de productie en het gebruik van deze producten komen PFAS-verbindingen echter in het milieu terecht en daarmee ook indirect bij mens, dier en natuur. Dit is niet zonder risico.

Niet alleen zou blootstelling aan te hoge concentraties PFAS leverschade en schildklierafwijkingen kunnen veroorzaken, ook zou PFAS een negatieve invloed hebben op de werking van het immuunsysteem en zou het een kankerverwekkend effect hebben. PFAS-verbindingen worden bovendien ‘forever chemicals’ genoemd. Dit betekent dat ze niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn in het milieu, wat leidt tot een continue ophoping van deze schadelijke stoffen in het milieu wereldwijd. Bijna wekelijks verschijnen er nieuwe berichten en ontwikkelingen met betrekking tot PFAS-vervuiling. Zo is er mogelijk sprake van hoge concentraties PFAS in de bodem in de omgeving van de Bijlmermeerramp[1], blijkt dat mensen in Nederland via voedsel en drinkwater worden blootgesteld aan gevaarlijke hoeveelheden PFAS[2] en kwamen the Guardian en Le Monde met een grootschalig onderzoek naar PFAS-vervuiling in Europa[3]. Recent bepaalde de rechter bovendien dat Chemours aansprakelijk is voor de milieuschade door PFAS in meerdere gemeenten[4].

Inmiddels worden er stappen gezet om te komen tot een Europees verbod op PFAS. Als de Europese Commissie hiermee instemt is de verwachting dat het verbod vanaf 2026 of 2027 gaat gelden[5]. Wat de Partij voor de Dieren betreft kan dit verbod niet snel genoeg worden ingevoerd en nemen we ook nu al de nodige stappen om onze PFAS-blootstelling te verminderen. Amsterdammers die in de stad volkstuintjes hebben, zwemmen of op een andere manier in aanraking komen met water of bodem, kunnen deze chemische stoffen namelijk in hoge concentraties binnenkrijgen. De vervuiling door PFAS is wat de Partij voor de Dieren betreft dusdanig urgent dat er meer onderzoek nodig is in Amsterdam naar PFAS-vervuiling in de Amsterdamse wateren en bodem.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Heeft het college kennisgenomen van het onderzoek naar PFAS van the Guardian en Le Monde?
 2. Hoe reflecteert het college op de resultaten van dit onderzoek? Is het college net als de Partij voor de Dieren geschrokken van de vele zorgwekkende resultaten op Amsterdams grondgebied? Waarom heeft het college zelf geen melding gedaan van dit onderzoek?
 3. Neemt het college vervolgstappen op basis van dit onderzoek? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
 4. Hoe kijkt het college aan tegen de PFAS-vervuiling in het Amsterdamse Bos? Is het college bereid te onderzoeken of deze vervuiling inderdaad van Schiphol komt, zoals wordt gesuggereerd? Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college, eventueel in samenspraak met andere overheden, bereid om onderzoek te doen naar PFAS-gehaltes in het landelijke gebied, volkstuintjes en alle overige plekken binnen onze gemeentegrenzen waar voedsel wordt geproduceerd? Zo nee, waarom niet?
 6. Is het college, eventueel in samenspraak met andere overheden, bereid om onderzoek te doen naar PFAS-gehaltes in het Amsterdamse drink- en zwemwater? Zo nee, waarom niet?
 7. Welke bedrijven op Amsterdams grondgebied maken nu nog gebruik van PFAS- verbindingen? Zijn al deze locaties en de directe omgeving onderzocht op PFAS-vervuiling in de bodem en het water? Zo nee, is het college bereid dit te doen? Zo nee, waarom niet?
 8. Is het college bereid om in gesprek te gaan met alle bedrijven op Amsterdams grondgebied waar PFAS gebruikt wordt om het PFAS-gebruik tot een einde te brengen? Zo nee, waarom niet?
 9. Gaat het college, gezien de jurisprudentie rondom Chemours, ook bedrijven in de omgeving van Amsterdam, waarvan bekend wordt dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan PFAS-vervuiling, aansprakelijk stellen? Zo nee, waarom niet?
 10. Zijn er gronden die met de hernieuwde beleidsregel PFAS in aanmerking komen voor sanering? Zo ja, welke?
 11. Welke saneringsmethodes passen volgens het college in een goed saneringsplan? Hoe kijkt het college aan tegen de omstreden saneringsmethode, Hybrid Soil Washing, die nu gebruikt gaat worden door Schiphol? Is het college voornemens een bepaling over saneringsmethodes toe te voegen aan de Beleidsregel PFAS?

Indiener,

M. Emmerik

[1] https://nos.nl/artikel/2488744...

[2] https://www.rivm.nl/nieuws/nie...

[3] https://www.lemonde.fr/en/les-...

[4] https://nos.nl/artikel/2492001...

[5] https://www.helpdeskwater.nl/a...

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Bakker inzake chemische verontreiniging van Amsterdamse wateren

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Bakker inzake gratis giftige tulpen uit Amsterdam

Lees verder

    Word actief Doneer