Schrif­te­lijke vragen van het lid Bakker inzake chemische veront­rei­niging van Amster­damse wateren


Indiendatum: 25 sep. 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Het waarborgen van een goede waterkwaliteit is een essentieel onderdeel van een gezond en leefbaar klimaat[1]. Nederland staat echter onderaan de Europese ranglijst voor wat betreft waterkwaliteit. Chemische verontreiniging, door onder andere gifstoffen uit de landbouw en de industrie, speelt een grote rol in de lage kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland[2].

De fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam heeft recent kennisgenomen van het rapportvan Natuur en Milieu, dat augustus j.l. verscheen [3][4]. Het rapport baart onze fractie zorgen. Het onderzoek concludeert dat er zich zeer veel toxische middelen bevinden in het water van verschillende recreatie- en natuurgebieden verspreid over het hele land. Ook in Amsterdam is dit een probleem. Amsterdammers die in de stad zwemmen kunnen deze gifstoffen binnenkrijgen, wat een risico vormt voor de gezondheid. Daarnaast kunnen deze gifstoffen ecologische schade aanrichten. Het is met het oog op een toekomstbestendige en leefbare stad dan ook van essentieel belang dat de kwaliteit van onze wateren flink verbetert in de komende jaren.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Heeft het college kennisgenomen van het bovengenoemde rapport van Natuur en Milieu?

2. Kan het college uitzoeken welke van de gebruikte meetpunten voor het rapport van Natuur & Milieu binnen Amsterdamse gemeentegrenzen (of de grenzen van gemeenschappelijke regelingen waar Amsterdam aan deelneemt) liggen? Wat zijn de resultaten op deze meetpunten?

3. Hoe reflecteert het college op de resultaten van het onderzoek? Onderschrijft het college de conclusie uit het rapport dat er sinds 2013 te weinig gedaan is om chemische verontreiniging van het oppervlaktewater tegen te gaan?

4. Hoeveel (eigen) waterkwaliteit meetpunten zijn er in Amsterdam en waar bevinden deze zich? Waar testen deze meetpunten op? Kan het college een overzicht geven met trendanalyses per meetpunt van de afgelopen 5 jaar?

5. Komen de resultaten op onze eigen meetpunten overeen met de resultaten van Natuur en Milieu? Zo nee, waarom niet?

6. Is de gemeente van plan om het aantal meetpunten en/of te meten stoffen uit te breiden? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

7. Wordt de waterkwaliteit op alle zwemplekken in en rondom Amsterdam getest? Zo ja: op welke stoffen wordt hier getest? Geldt dit ook voor de niet-officiële plekken (zoals bijv. het Marineterrein en de Bogortuin)? Zo nee, is het college van plan dit te doen en op welke termijn?

8. Hoe is het college van plan de komende jaren de waterkwaliteit in en rondom Amsterdam te verbeteren en vrij te krijgen van onder andere chemische verontreiniging en PFAS verbindingen?

9. Is het college op de hoogte van (de mate van) het gebruik van bestrijdingsmiddelen door bedrijven in Amsterdam? Zo ja: welke bedrijven gaat het om, welke middelen en welke hoeveelheden?

10. Is het college bereid deze informatie met de raad te delen en daarbij een toelichting te geven over de grootste vervuilers? En kan het college ook ingaan op de bijdrage die Schiphol en ProRail leveren aan de verontreiniging[5]?

11. Welke mogelijkheden ziet het college om het gebruik van bestrijdingsmiddelen door bedrijven in Amsterdam terug te dringen? Ziet het college kans om de grootste verontreinigers aan te spreken?

12. Is het college bereid haar invloed uit te oefenen bij onder andere de MRA, de Provincie en het Rijk om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Nederland uit te faseren? Zo ja, hoe? Welke kansrijke momenten ziet het college hiervoor? Zo nee, waarom niet?

Indiener,
A.L. Bakker

[1] https://www.rijkswaterstaat.nl...
[2] https://www.wur.nl/nl/show-lon...
[3] https://natuurenmilieu.nl/app/...
[4] https://nos.nl/artikel/2487900...
[5] https://www.rijksoverheid.nl/o...

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Krom inzake jarenlange olielekkage in Zijkanaal I

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Emmerik inzake PFAS in Amsterdam

Lees verder

    Word actief Doneer