Schrif­te­lijke vragen van het lid Bakker inzake de inkoop van gifvrije bloem­bollen, zaden­mengsels, planten en bomen


Indiendatum: 28 mrt. 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

De problemen door gifgebruik bij de teelt van bloemen en planten worden steeds duidelijker. Door het gebruik van chemische middelen raakt het oppervlaktewater vervuild, de luchtkwaliteit holt achteruit en de stoffen hopen zich op in mens en dier in de omgeving.[i] Tussentijdse resultaten van een groot Europees onderzoek onder leiding van Wageningen University & Research laten deze schrikbarende conclusie zien[ii].

De opstapeling van deze chemische bestrijdingsmiddelen in mens en milieu kan tot enorme schade leiden. Schade die zich opstapelt in onze natuur en lichaam, en waarvan de consequenties (nog) niet te overzien zijn. Zo kunnen deze stoffen mogelijk leiden tot kanker en Parkinson. Gezien de mogelijk verstrekkende gevolgen van chemische bestrijdingsmiddelen in de bloemen- en plantenteelt, vinden de Partij voor de Dieren en GroenLinks dat de gemeente bij de inkoop van bloemen en planten moet kiezen voor gifvrije varianten. Een oproep die eerder ook is gedaan in een ingezonden brief aan de raad door Water Natuurlijk Rijnland[iii].

In het gemeentelijk Handboek Groen[iv] wordt het volgende gesteld aangaande de inkoop voor herinrichting van groen: “Waar mogelijk biologisch geteelde bollen toepassen.” (p. 42). Verder staat er over zaden: “Toe te passen zadenmengsels zijn altijd samengesteld uit biologisch of vergelijkbaar (onder natuurlijke condities) geproduceerde zaden die van genetisch inheems West Europees uitgangsmateriaal afkomstig zijn. (p.151). De Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn benieuwd hoe dit in de praktijk uitpakt en ziet ook graag dat er voor andere soorten beplanting gekozen wordt voor gifvrije teelt.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren en GroenLinks, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Welke definitie van biologisch hanteert het college in het inkoopbeleid van het groen? Om welk(e) keurmerk(en) en/of afspraken met telers gaat het?
  2. Hoe pakken de beleidsregels over biologische bloembollen en zadenmengsels uit in de praktijk? Kan het college aangeven hoeveel bollen en zadenmengsels door de gemeente zijn ingekocht de afgelopen jaren sinds vaststelling van het Handboek Groen (eind 2021) en kan dit worden uitgesplitst in: inkoop met keurmerk, andere inkoop met teelteisen op het gebied van gifgebruik, en inkoop van conventionele bollen en zaden?
  3. Ziet het college ruimte voor verbetering van het beleid en uitvoering richting een groter aandeel inkoop van gifvrije bloembollen en zadenmengsels?
  4. Worden er ook inkoopeisen gehanteerd op het gebied van gifgebruik bij planten en bomen? Zo ja: kan het college hierover dezelfde vragen beantwoorden als onder vragen 2 en 3?
  5. Indien er bij inkoop geen voorwaarden worden gesteld tegen gifgebruik in de teelt voor planten en bomen: is het college bereid hier verandering in te brengen? Zo ja: hoe? Zo nee: waarom niet?

Indieners,

A. Bakker

J. van Pijpen


[i] https://www.nu.nl/klimaat/6253...
[ii] https://www.wur.nl/nl/nieuws/1...
[iii] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/12503564/1/Raadsadres+inzake+het+inkopen+van+biologische+bollen
[iv] https://amsterdam.raadsinforma...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake festivalstop Natura2000 gebied het Twiske

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Krom inzake het vossenraster in de Kinsel

Lees verder

    Word actief Doneer