Schrif­te­lijke vragen van het lid Bakker inzake de inkoop van gifvrije bloem­bollen, zaden­mengsels, planten en bomen


Indiendatum: 28 mrt. 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

De problemen door gifgebruik bij de teelt van bloemen en planten worden steeds duidelijker. Door het gebruik van chemische middelen raakt het oppervlaktewater vervuild, de luchtkwaliteit holt achteruit en de stoffen hopen zich op in mens en dier in de omgeving.[i] Tussentijdse resultaten van een groot Europees onderzoek onder leiding van Wageningen University & Research laten deze schrikbarende conclusie zien[ii].

De opstapeling van deze chemische bestrijdingsmiddelen in mens en milieu kan tot enorme schade leiden. Schade die zich opstapelt in onze natuur en lichaam, en waarvan de consequenties (nog) niet te overzien zijn. Zo kunnen deze stoffen mogelijk leiden tot kanker en Parkinson. Gezien de mogelijk verstrekkende gevolgen van chemische bestrijdingsmiddelen in de bloemen- en plantenteelt, vinden de Partij voor de Dieren en GroenLinks dat de gemeente bij de inkoop van bloemen en planten moet kiezen voor gifvrije varianten. Een oproep die eerder ook is gedaan in een ingezonden brief aan de raad door Water Natuurlijk Rijnland[iii].

In het gemeentelijk Handboek Groen[iv] wordt het volgende gesteld aangaande de inkoop voor herinrichting van groen: “Waar mogelijk biologisch geteelde bollen toepassen.” (p. 42). Verder staat er over zaden: “Toe te passen zadenmengsels zijn altijd samengesteld uit biologisch of vergelijkbaar (onder natuurlijke condities) geproduceerde zaden die van genetisch inheems West Europees uitgangsmateriaal afkomstig zijn. (p.151). De Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn benieuwd hoe dit in de praktijk uitpakt en ziet ook graag dat er voor andere soorten beplanting gekozen wordt voor gifvrije teelt.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren en GroenLinks, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Welke definitie van biologisch hanteert het college in het inkoopbeleid van het groen? Om welk(e) keurmerk(en) en/of afspraken met telers gaat het?
  2. Hoe pakken de beleidsregels over biologische bloembollen en zadenmengsels uit in de praktijk? Kan het college aangeven hoeveel bollen en zadenmengsels door de gemeente zijn ingekocht de afgelopen jaren sinds vaststelling van het Handboek Groen (eind 2021) en kan dit worden uitgesplitst in: inkoop met keurmerk, andere inkoop met teelteisen op het gebied van gifgebruik, en inkoop van conventionele bollen en zaden?
  3. Ziet het college ruimte voor verbetering van het beleid en uitvoering richting een groter aandeel inkoop van gifvrije bloembollen en zadenmengsels?
  4. Worden er ook inkoopeisen gehanteerd op het gebied van gifgebruik bij planten en bomen? Zo ja: kan het college hierover dezelfde vragen beantwoorden als onder vragen 2 en 3?
  5. Indien er bij inkoop geen voorwaarden worden gesteld tegen gifgebruik in de teelt voor planten en bomen: is het college bereid hier verandering in te brengen? Zo ja: hoe? Zo nee: waarom niet?

Indieners,

A. Bakker

J. van Pijpen


[i] https://www.nu.nl/klimaat/6253...
[ii] https://www.wur.nl/nl/nieuws/1...
[iii] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/12503564/1/Raadsadres+inzake+het+inkopen+van+biologische+bollen
[iv] https://amsterdam.raadsinforma...

Indiendatum: 28 mrt. 2023
Antwoorddatum: 13 jul. 2023

1. Welke definitie van biologisch hanteert het college in het inkoopbeleid van het groen? Om welk(e) keurmerk(en) en/of afspraken met telers gaat het?

Bij het inkoopbeleid wordt de definitie gehanteerd zoals opgenomen in de raamovereenkomst Inkoop beplanting. Daarin eist de gemeente dat:

• biologisch geteelde bollen minimaal een SKAL-certificaat hebben

• alle beplantingen en bollen voldoen aan het keurmerk On the way to PlanetProof.

• bomen afkomstig moeten zijn van kwekerijen met het lidmaatschap van Select Plant en dat zij het Milieukeur certificaat moeten hebben.

2. Hoe pakken de beleidsregels over biologische bloembollen en zadenmengsels uit in de praktijk? Kan het college aangeven hoeveel bollen en zadenmengsels door de gemeente zijn ingekocht de afgelopen jaren sinds vaststelling van het Handboek Groen (eind 2021) en kan dit worden uitgesplitst in: inkoop met keurmerk, andere inkoop met teelteisen op het gebied van gifgebruik, en inkoop van conventionele bollen en zaden?


• Bij de inkoop van bollen en knollen wordt wel ingezet op de categorieën biologisch of middels milieukeur, maar het is nog niet mogelijk om de beleidsregels altijd toe te passen. Dat komt onder andere doordat niet alle soorten bollen en knollen biologisch leverbaar zijn.

• Voor zaden wordt in de raamovereenkomst niet specifiek geëist dat ze biologisch geteeld moeten zijn. Oorzaak daarvan is dat de zadenlijsten zijn opgesteld binnen het Handboek Groen toen de raamovereenkomst al was aanbesteed. In de nieuwe raamovereenkomst zal wel worden aangegeven dat de zaden biologisch geteeld moeten zijn.

• Het is op dit moment niet mogelijk om uit het contractbeheersysteem te herleiden hoeveel bollen en zadenmengsels zijn ingekocht en wat daarvan biologisch geteeld is of een keurmerk heeft.

3. Ziet het college ruimte voor verbetering van het beleid en uitvoering richting een groter aandeel inkoop van gifvrije bloembollen en zadenmengsels?

Ja. Op dit moment wordt de nieuwe raamovereenkomst inkoop beplanting voorbereid. Het SKAL-keurmerk is strenger dan On the way to PlanetProof, maar nog niet breed gangbaar binnen de plantenbranche. We onderzoeken daarom in het aanbestedingstraject inkoop beplanting of we het SKAL-keurmerk verplicht kunnen stellen bij de inkoop van alle beplanting (dus niet alleen bij biologisch geteelde bollen zoals nu het geval is). Door dit als gemeente te eisen is de verwachting dat meer kwekers volgens het SKAL-certificaat gaan telen. Daardoor zal het assortiment toenemen waardoor we op termijn volledig biologisch plant en zaadgoed kunnen gebruiken.

4. Worden er ook inkoopeisen gehanteerd op het gebied van gifgebruik bij planten en bomen? Zo ja: kan het college hierover dezelfde vragen beantwoorden als onder vragen 2 en 3?

• Ja, voor planten geldt dat ze moeten voldoen aan het keurmerk On the way to PlanetProof. Bomen moeten afkomstig zijn van kwekerijen met het lidmaatschap van Select Plant en het Milieukeur certificaat hebben.

• In de praktijk is het nog niet mogelijk om de beleidsregels voor planten altijd toe te passen. Daardoor zijn er projecten in de openbare ruimte waarbij niet wordt getoetst op de keurmerken. Ook wordt gekozen voor goedkope soorten groen zonder keurmerk. Dat komt onder andere doordat er te weinig capaciteit is bij toezicht om alles te kunnen toetsen.

• Voor wat betreft bomen pakken de beleidsregels in de praktijk ook nog niet goed uit. Oorzaken hiervoor zijn de beperkte beschikbaarheid van bomen die biologisch zijn geteeld, het SKAL-certificaat hebben en de gewenste maat hebben. Dit is gebleken uit een marktconsultatie onder boomkwekers. De verwachting is dat de markt voor de levering van bomen over vier jaar in staat is de gewenste bomen met een SKAL-certificaat te leveren.

• De afgelopen 3 jaar is in totaal voor €5.050.000,- aan groen ingekocht middels de raamovereenkomst inkoop beplanting. Het is op dit moment niet mogelijk om uit het contractbeheersysteem te herleiden wat daarvan biologisch geteeld is of een keurmerk heeft.

• Ja, er is ruimte voor verbetering van het beleid en de inkoop. Zie het antwoord bij vraag 3.

5. Indien er bij inkoop geen voorwaarden worden gesteld tegen gifgebruik in de teelt voor planten en bomen: is het college bereid hier verandering in te brengen? Zo ja: hoe? Zo nee: waarom niet?

Zoals in bovenstaande beantwoording aangegeven worden er wel voorwaarden gesteld tegen gifgebruik. De gemeente Amsterdam zet in op aanvullende eisen voor alle beplanting in het nieuwe raamcontract en op beter toezicht op de naleving van het contract. De aanbesteding voor het nieuwe raamcontract is eind 2023 en de opdrachtverstrekking volgt in januari 2024.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake festivalstop Natura2000 gebied het Twiske

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Krom inzake het vossenraster in de Kinsel

Lees verder

    Word actief Doneer