Schrif­te­lijke vragen van de leden A.L. Bakker en Van Lammeren inzake de geboorte van een zeeleeu­wenpup in Artis


Indiendatum: jul. 2019

Schriftelijke vragen van de leden A.L. Bakker en Van Lammeren inzake de geboorte van een zeeleeuwenpup in Artis

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting door vragenstellers:

Op 4 juni jl. is er een zeeleeuwenpup geboren in Artis.1 In 2018 werden ook al drie zeeleeuwenpups geboren in Artis. Op dit moment verblijven en vier volwassen zeeleeuwen en vier jonge zeeleeuwen in Artis. In de resultaatafspraken instandhoudingssubsidie ARTIS 2018–2022 staat dat er op dit moment gewerkt wordt aan verbeterde verblijven voor de zeeleeuwen. Artis gaf vorig jaar meer prioriteit aan het bouwen van een luxe feestzaal met clubuitstraling náást het kleine zeeleeuwenbadje.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft op basis van videobeeldmateriaal het zeeleeuwenverblijf van Artis voorgelegd aan een internationale expert op het gebied van zeezoogdieren. Deze uitte zorgen over het gebrek aan een binnenruimte voor de Californische zeeleeuwen, de zeer geringe diepte van het water, de waterkwaliteit (veel algengroei) en het gebrek aan goede schuilmogelijkheid waar de dieren zich even kunnen terugtrekken uit het zicht van het publiek.

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, beiden namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoe beoordeelt het college het fokken met zeeleeuwen door Artis in het kader van de subsidieafspraken en de Agenda Dieren waarin ook expliciet wordt verzocht om het aantal dieren te verminderen en het aantal dieren met een grote natuurlijke habitat te beperken2?

2. Zijn er de afgelopen vijf jaar zeeleeuwen uit Artis geplaatst? Zo ja, hoeveel en waarheen?

3. Is Artis voornemens alle jonge zeeleeuwen zelf te houden? Zo ja, is het verblijf daar groot genoeg voor en wie beoordeelt dit? Zo nee, waar gaan de zeeleeuwen naartoe?

4. Hoeveel bedroegen de kosten voor het aanleggen van de feestzaal naast het zeeleeuwenverblijf?

5. Is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat in het kader van de visie van Artis en de subsidieafspraken dit geld beter gestoken had kunnen worden in het verblijf van de zeeleeuwen?

6. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het verbeteren van het zeeleeuwenverblijf?
a. Wat zijn de concrete verbeteringen in het verblijf?
b. Wordt het verblijf ook groter? Zo ja, met hoeveel vierkante meter?
c. Wordt het watergedeelte dieper? Zo ja, met hoeveel meter?

De leden van de gemeenteraad,
A.L. Bakker
J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 8 jul. 2019

1. Hoe beoordeelt het college het fokken met zeeleeuwen door Artis in het kader van de subsidieafspraken en de Agenda Dieren waarin ook expliciet wordt verzocht om het aantal dieren te verminderen en het aantal dieren met een grote natuurlijke habitat te beperken2?

Antwoord:
ARTIS is zelf verantwoordelijk voor de expertise en op zorg voor haar eigen collecties. In de subsidieafspraken tussen ARTIS en de gemeente wordt niet verzocht het aantal dieren te verminderen. Wel is daarin opgenomen dat ARTIS meer ruimte voor minder soorten zal bieden. In het diercollectieplan van ARTIS is het motto meer ruimte voor minder soorten dieren, met de nadruk op het houden van veelal bedreigde diersoorten die deel uitmaken van Europese fokprogramma’s. In de afgelopen tien jaar heeft ARTIS het aantal diersoorten in haar collectie gehalveerd. ARTIS stelt dat Californische zeeleeuwen zeer sociale dieren zijn die in een harem, een familiegroep, leven. Voortplanting is volgens ARTIS onderdeel van het natuurlijk gedrag van de dieren.

2. Zijn er de afgelopen vijf jaar zeeleeuwen uit Artis geplaatst? Zo ja, hoeveel en waarheen?

Antwoord:
In de periode 2014-2019 zijn er geen zeeleeuwen uit ARTIS geplaatst; in de eerste vier jaar van deze periode waren er geen pups. De pups van afgelopen jaar (2018) zijn volgens ARTIS inmiddels bijna groot genoeg om te worden uitgeplaatst.

3. Is Artis voornemens alle jonge zeeleeuwen zelf te houden? Zo ja, is het verblijf daar groot genoeg voor en wie beoordeelt dit? Zo nee, waar gaan de zeeleeuwen naartoe?


Antwoord:
ARTIS is voornemens het vorig jaar geboren jonge vrouwtje te houden. De twee jonge mannetjes die vorig jaar zijn geboren zullen over enkele maanden naar een andere dierentuin gaan, als ze volledig zijn overgegaan op vaste voeding. ARTIS stelt daarbij dat het verblijf groot genoeg is voor de groep. Dit in het kader van het ESB, het ‘studbook’ van de Europese vereniging van dierentuinen en aquaria, EAZA.

4. Hoeveel bedroegen de kosten voor het aanleggen van de feestzaal naast het zeeleeuwenverblijf?

Antwoord:
Het is aan ARTIS zelf om te bepalen waarin en wanneer zij investeert. Toch ter verheldering stelt ARTIS dat op het moment dat de ruimte naast de zeeleeuwen werd aangepakt, hier een urgente onderhoudsvraag lag omdat de ruimte lekte, aftands was en niet meer voldeed aan de eisen voor publieksruimtes. Er is geïnvesteerd in luchtbehandeling, de ruimte is beter geschikt gemaakt voor juist de dagbezoekers, en er is een educatieve opstelling aan toegevoegd over de biodiversiteit in de habitat van Californische zeeleeuw: het kelpwoud in de oceaan bij Californië.

5. Is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat in het kader van de visie van Artis en de subsidieafspraken dit geld beter gestoken had kunnen worden in het verblijf van de zeeleeuwen?

Antwoord:
ARTIS draagt en neemt zelf verantwoordelijkheid in haar bedrijfsvoering. Het is een stichting en een erkend goed doel en is sinds 2005 bezig met grootschalige vernieuwingen. Zo creëert ARTIS meer ruimte voor dieren en planten, voor educatie en erfgoed. ARTIS stelt dat evenementen die plaatsvinden in de Robbenzaal hier sterk aan bijdragen. ARTIS geeft aan dat tijdens verbouwingen of vernieuwingen het dierenwelzijn altijd voorop staat; zo was de eerste stap van de vernieuwing van de Robbenzaal en het zeeleeuwenverblijf, het toevoegen van verschillende gedragsverrijkende elementen voor de dieren. Daarna is ARTIS begonnen met de vernieuwing van de Robbenzaal die qua onderhoud volgens ARTIS niet meer voldeed (zie hiervoor).

6. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het verbeteren van het zeeleeuwenverblijf?
a. Wat zijn de concrete verbeteringen in het verblijf?
b. Wordt het verblijf ook groter? Zo ja, met hoeveel vierkante meter?
c. Wordt het watergedeelte dieper? Zo ja, met hoeveel meter?

Antwoord:
ARTIS onderzoekt op dit moment nieuwe ontwikkelingen en de ‘husbandy guidelines’ (die steeds aan verandering onderhevig zijn) ten behoeve van het verder vernieuwen en eventueel uitbreiden van het verblijf. ARTIS is nog in de onderzoeksfase. Het doel van ARTIS is dat het verblijf op den duur toekomstbestendig is en zal voldoen aan de hoogste standaarden en dierenwelzijnseisen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake ‘van boom tot stroom’

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het verwijderen van groen in ontwikkelbuurten

Lees verder

    Word actief Doneer