Schrif­te­lijke vragen inzake het verwij­deren van groen in ont­wik­kel­buurten


Indiendatum: jul. 2019


Schriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker inzake het verwijderen van groen in ontwikkelbuurten

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting door vragenstelster:

In een brief van 15 mei 2019 geeft de wethouder van Openbare Ruimte en Groen aan dat er vier miljoen euro vrijgemaakt wordt voor groen in ontwikkelbuurten.1 De fractie van de Partij voor de Dieren vindt dit goed nieuws en erkent het belang van groen voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebied en voor de biodiversiteit en klimaatadaptatie.
In de principenota H-Buurt – een buurt die aangewezen is als ontwikkelbuurt – van 21 mei 2019 staat echter het volgende:
“Zwerfafval en vernielingen verpauperen de openbare ruimte, met overlast en ongedierte als bijkomend probleem. Deze problemen worden momenteel bestreden door het verwijderen van groenvoorzieningen en het intensief opruimen van straatvuil.”2

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college net als de Partij voor de Dieren van mening dat het stimuleren van groenvoorzieningen met vier miljoen euro tegenstrijdig is met het verwijderen van groenvoorzieningen in dezelfde buurt wegens zwerfafval? Zo nee, waarom niet?

2. Waarom wordt gekozen voor het verwijderen van groenvoorzieningen om zwerfafval en vernielingen tegen te gaan? Heeft dit bewezen effect?

3. Hoeveel groenvoorzieningen is het college van plan te verwijderen in de H-Buurt?

4. Worden er in meer buurten in Amsterdam groenvoorzieningen verwijderd om overlast en zwerfvuil tegen te gaan of alleen in de H-buurt?

5. Wat komt er in plaats voor het verwijderde groen?

6. Kan het college garanderen dat het groen dat wordt aangelegd met de vier miljoen euro vrijgemaakte groengelden niet verwijderd gaat worden om overlast en zwerfvuil tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 2 sep. 2019

1. Is het college net als de fractie van de Partij voor de Dieren van mening dat het stimuleren van groenvoorzieningen met € 4 miljoen euro tegenstrijdig is met het verwijderen van groenvoorzieningen in dezelfde buurt wegens zwerfafval? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zoals in de brief van 15 mei 2019 staat aangegeven, heeft het college de wens om het groen in de ontwikkelbuurten te stimuleren. Genoemde maatregelen zoals aangegeven in de principenota H-buurt zijn een antwoord op plaatselijke problematiek van extreme rattenoverlast in de afgelopen twee jaren. Na overleg met GGD, bewoners en beheerders van de buurt is als oplossing besloten om 1) op enkele plekken groen te verwijderen en daarmee de schuil- en nestelgelegenheid van ratten tegen te gaan langs de gevel van woningen waartoe ze direct toegang hebben via gaten en roosters.

Daarnaast wordt 2) het zwerfval bestreden door extra opruimen van straatvuil. Het zwerfvuil is dus geen reden van verwijderen van groen.

2. Waarom wordt gekozen voor het verwijderen van groenvoorzieningen om zwerfafval en vernielingen tegen te gaan? Heeft dit bewezen effect?

Antwoord: Er wordt geen groenvoorziening verwijderd om zwerfafval tegen te gaan.

3. Hoeveel groenvoorzieningen is het college van plan te verwijderen in de H-Buurt?

Antwoord: Er wordt uitsluitend groen verwijderd in de H-buurt op de plaats die GGD en bewoners in de afgelopen 2 jaar hebben aangegeven als locatie met hardnekkig rattenprobleem en overlast voor bewoners.

4. Worden er in meer buurten in Amsterdam groenvoorzieningen verwijderd tegen overlast en zwerfvuil of alleen in de H-buurt?

Antwoord: Er worden in buurten van Amsterdam geen groenvoorzieningen verwijderd tegen zwerfvuil. Evenals in de H-buurt kan het voorkomen dat na extreme overlast van ratten in samenspraak met GGD, bewoners en woningbouwvereniging besloten wordt om groen te verwijderen. Het betreft in alle gevallen een noodmaatregel.

5. Wat komt er in de plaats voor het verwijderde groen?

Antwoord: Voorlopig zal er gras in de plaats komen van de struiken. In samenspraak met bewoners kan aangepast groen worden geplant op afstand van de gevel.

6. Kan het college garanderen dat het groen dat wordt aangelegd met de € 4 miljoen vrijgemaakte groengelden niet verwijderd gaat worden tegen zwerfafval of overlast? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zowel het bestaande als het nieuw aangelegde groen wordt niet verwijderd met aangegeven uitzondering van bovenmatige rattenoverlast voor bewoners.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van de leden A.L. Bakker en Van Lammeren inzake de geboorte van een zeeleeuwenpup in Artis

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de publicatie waarin opnieuw zorgen over de veiligheid van kunstgraskorrels worden geuit

Lees verder

    Word actief Doneer