Schrif­te­lijke vragen inzake het verwij­deren van groen in ont­wik­kel­buurtenSchriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker inzake het verwijderen van groen in ontwikkelbuurten

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting door vragenstelster:

In een brief van 15 mei 2019 geeft de wethouder van Openbare Ruimte en Groen aan dat er vier miljoen euro vrijgemaakt wordt voor groen in ontwikkelbuurten.1 De fractie van de Partij voor de Dieren vindt dit goed nieuws en erkent het belang van groen voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebied en voor de biodiversiteit en klimaatadaptatie.
In de principenota H-Buurt – een buurt die aangewezen is als ontwikkelbuurt – van 21 mei 2019 staat echter het volgende:
“Zwerfafval en vernielingen verpauperen de openbare ruimte, met overlast en ongedierte als bijkomend probleem. Deze problemen worden momenteel bestreden door het verwijderen van groenvoorzieningen en het intensief opruimen van straatvuil.”2

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college net als de Partij voor de Dieren van mening dat het stimuleren van groenvoorzieningen met vier miljoen euro tegenstrijdig is met het verwijderen van groenvoorzieningen in dezelfde buurt wegens zwerfafval? Zo nee, waarom niet?

2. Waarom wordt gekozen voor het verwijderen van groenvoorzieningen om zwerfafval en vernielingen tegen te gaan? Heeft dit bewezen effect?

3. Hoeveel groenvoorzieningen is het college van plan te verwijderen in de H-Buurt?

4. Worden er in meer buurten in Amsterdam groenvoorzieningen verwijderd om overlast en zwerfvuil tegen te gaan of alleen in de H-buurt?

5. Wat komt er in plaats voor het verwijderde groen?

6. Kan het college garanderen dat het groen dat wordt aangelegd met de vier miljoen euro vrijgemaakte groengelden niet verwijderd gaat worden om overlast en zwerfvuil tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker