Schrif­te­lijke vragen inzake de zand­vlakte en openlucht sport­school in het Sarp­ha­tipark


Indiendatum: sep. 2019

Het Sarphatipark zou een opknapbeurt krijgen. Eind vorig jaar begonnen de werkzaamheden. Wie op dit moment het park in wandelt, via de ingang ten hoogte van de Tweede Jan van der Heijdenstraat, stuit regelrecht op een afgezette woestijnvlakte. Een enorm zandveld. Links van het veld is het hele park omgetoverd tot openbare sportschool met verharde ondergrond. Kortom, van een groen park is in dit gebied geen sprake meer: het is een diep triest grijs plein met een paar bomen geworden.

De Echo schreef op 12 juli 2019 nog over een buurtbewoner, tevens woordvoerder van Stichting Sarphatipark, die zijn onvrede uitte over de zandvlakte, over de enorme wildgroei aan sportattributen, speeltoestellen en pingpongtafels terwijl simpele bankjes om op te zitten nu nagenoeg ontbreken. Hij verwonderde zich daarnaast over oude kapotte prullenbakken die zijn blijven staan. Een woordvoerder van stadsdeel Zuid verklaart in het artikel dat er op het zandveld gras is ingezaaid en dat over ongeveer drie weken bankjes worden geplaatst. We zijn inmiddels bijna twee maanden verder en er is niets veranderd.

De Partij voor de Dieren-fractie vindt het stuitend dat het groen in Amsterdam almaar wordt opgeofferd en dat er geen aandacht is voor zaken die werkelijk van belang zijn. Als we dit geen halt toeroepen, worden alle groene parken langzamerhand stenen pretparken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Waarom staan er zo immens veel sportattributen, speeltoestellen, ping pong tafels, een stenen voetbalbak en een stenen basketbalpleintje in het Sarphatipark? Wie heeft dit bedacht?
  2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat deze vorm van sport faciliteren in een park sterk overdreven is? Graag een toelichting.
  3. Hoeveel heeft dit sportpark in het Sarphatipark in totaal gekost? Kan het college de kosten specificeren?
  4. Had het college dit geld niet liever willen investeren in het groen in het Sarphatipark in plaats van in allerlei faciliteiten met een verharde ondergrond?
  5. Is het college van plan aan te sturen op het verwijderen van zeker de helft van het gerealiseerde sportoppervlakte (dit kan bijvoorbeeld elders in de stad worden herplaatst -niet in een park) en het realiseren van groen in de grond die dan vrijkomt? Graag een toelichting.
  6. Klopt het dat het zandveld is ingezaaid met graszaden voordat het artikel in de Echo verscheen? Zo ja, is dit dan een zeer langzaam groeiende speciale grassoort, gezien er nog steeds geen grassprietje te zien is? Of heeft het te maken met de zanderigheid van de grond dat het gras niet groeit? Zo nee, graag een toelichting.
  7. Wanneer worden er weer gewoon bankjes geplaatst in dit deel van het park?
  8. Zijn er plannen om de kapotte, oude prullenbakken te vervangen? Graag een toelichting.

Toelichting door de vragensteller: In het artikel in de Echo staat in de quote van de vertegenwoordiger van stadsdeel Zuid dat de renovatie van het noordelijk deel van het park is gepland over 1 à 2 jaar.

9. Wat zijn precies de plannen voor de renovatie van het noordelijk deel van het Sarphatipark? Hoeveel m2 groen wordt er vervangen door harde ondergrond?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 4 okt. 2019

1. Waarom staan er zo immens veel sportattributen, speeltoestellen, ping pong tafels, een stenen voetbalbak en een stenen basketbalpleintje in het Sarphatipark? Wie heeft dit bedacht?

Antwoord: In samenspraak met bewoners, het natuur & milieuteam stadsdeel Zuid en het groen gemaal heeft Stadsdeel Zuid in 2016 het beheerplan voor het Sarphatipark vastgesteld. Het park wordt intensief gebruikt en kent de hoogste gebruiksdruk van alle parken in Amsterdam. Veel verschillende doelgroepen maken gebruik van het park; omwonenden, toeristen, ouders en jonge kinderen, hondenbezitters, scholen die gebruik maken van het park in de pauzes. Ook wordt er veel gesport in het park. De fitness-voorzieningen worden frequent gebruikt. Dit biedt een goed alternatief voor bewoners die geen geld hebben om een duur sportschool abonnement te betalen. Ook de tafeltennistafels worden veelvuldig gebruikt. Op een zomerse dag wordt er veel gerecreëerd in het park. Dit intensieve gebruik heeft zijn weerslag op de onderhoudsstaat van het park en daarom is in 2016 een beheersplan vastgesteld om het park weer toekomstbestendig te maken.

2. Is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat deze vorm van sport faciliteren in een park sterk overdreven is? Graag een toelichting.

Antwoord: Met het opknappen van het park zet het stadsdeel niet alleen in op sport maar ook op het verhogen van de natuurwaarden (door het aanbrengen van nieuwe beplanting en het verbeteren van het waterafvoersysteem), het verhogen van de biodiversiteit (met de realisatie van diervriendelijke oevers) en het vergroten van het voorzieningenniveau voor de diverse gebruikersgroepen (verbeteren paden, verbeteren sport- en speelfaciliteiten, opknappen honden uitrenveld). Het doel hiervan is het realiseren van een toekomstbestendig park waar de verschillende gebruikersgroepen ( rustzoekers, hondenbezitters, kinderen, wandelaars, recreanten en ook sporters) van het park en de natuur kunnen genieten.

Het multifunctioneel gebruik van openbare ruimte is iets wat gestimuleerd wordt vanuit de gemeente, in overeenstemming met de Visie Openbare Ruimte (2017), de Sportvisie Amsterdam 2025 (vastgesteld in 2016), het programma De Bewegende Stad en de Amsterdamse Beweeglogica (2016). Deze beleidsstukken zetten juist in op het realiseren van een sport- en beweegvriendelijke openbare ruimte. In het Coalitieakkoord geeft het college ook aan in te willen zetten op het stimuleren van sporten in de openbare ruimte door vaker sporttoestellen te plaatsen, de openbare ruimte uitdagend en veilig te maken om te spelen of sporten.

3. Hoeveel heeft dit sportpark in het Sarphatipark in totaal gekost? Kan het college de kosten specificeren?

Antwoord:
Projectkosten sportpark

Nieuwe tafeltennistafel € 1.630
Vervanging afgeschreven fitness toestel € 8.800
Aanbrengen valondergronden € 13.785, 50
Aanbrengen asfalt-laag basketbalveld (palen hergebruikt) € 15.000,-
Totaal € 39.215,50

4. Had het college dit geld niet liever willen investeren in het groen in het Sarphatipark in plaats van in allerlei faciliteiten met een verharde
ondergrond?

Antwoord: Met de renovatie van het Sarphatipark die momenteel plaatsvindt wordt wel degelijk geïnvesteerd in het groen. Onderdeel van de werkzaamheden is de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het aanplanten van extra bomen, extra (oever)beplanting en natuurlijke zomen
en weides (reeds uitgevoerd). In totaal zijn er het afgelopen jaar 75 bomen in het park bijgeplant. Tevens is het helofytenfilter (natuurlijk zuiveringssysteem d.m.v. riet) opgeknapt.

Ook is er een drainagesysteem aangelegd langs de paden, zodat regenwater kan wegstromen naar de vijver. Bij extreme droogte zorgt hetzelfde drainagesysteem ervoor dat het grondwaterpeil op een minimaal niveau blijft. Bomen en andere beplanting hebben op deze manier altijd toegang tot water. De paden in het zuidelijk deel zijn vernieuwd en aangepast aan het oorspronkelijke ontwerp, een Engels landschapspark. Op de paden is een slijtvastere en meer doorlatende half-verharding toegepast. Hierdoor komt meer regenwater en zuurstof de bodem in wat goed voor de boomwortels is. Er wordt nog bekeken of het langs de randen van de paden voldoende doorlatend is.
Mocht dit niet zo zijn dan wordt hier grint boven de drainages aangebracht.

5. Is het college van plan aan te sturen op het verwijderen van zeker de helft van de gerealiseerde sportoppervlakte (dit kan bijvoorbeeld elders in de stad worden herplaatst -niet in een park) en het realiseren van groen in de grond die dan vrijkomt? Graag een toelichting.

Antwoord:
Stadsdeel Zuid is niet van plan om daarop aan te sturen. Met de renovatie van het Sarphatipark die momenteel plaatsvindt wordt reeds 250m2 minder verharding en meer groen gerealiseerd.

Dit is mede bewerkstelligd door het bestaande basketbalveld de nieuwe situatie te verplaatsen naar de zone van de fitnesstoestellen, om op deze plek ruimte vrij te spelen voor de aanplant van extra bomen en een speelbos voor kinderen. Onder het nieuwe basketbalveld is een speciale constructie aangebracht ter bescherming van de boomwortels van de bestaande bomen in het gebied. Ook is één van de twee pannaveldjes verwijderd ten behoeve van de nieuw aan te planten bomen en het speelbos. Het voetbalveld op de fitnessplek is behouden.

Er zijn per saldo geen extra fitnesstoestellen bijgeplaatst m.u.v. een tafeltennistafel op verzoek van de gebruikers. Als gevolg van het intensieve gebruik van de fitnesstoestellen was groot onderhoud noodzakelijk. De toestellen die nog konden worden gerepareerd zijn opgeknapt. De toestellen die niet meer gerepareerd konden worden, zijn vervangen.

6. Klopt het dat het zandveld is ingezaaid met graszaden voordat het artikel in de Echo verscheen? Zo ja, is dit dan een zeer langzaam groeiende speciale grassoort, gezien er nog steeds geen grassprietje te zien is? Of heeft het te maken met de zanderigheid van de grond dat het gras niet groeit? Zo nee, graag een toelichting.

Antwoord:
Momenteel wordt de weide voor hondenbezitters (‘zandveld’) opnieuw verbeterd en op hoogte gebracht om het water beter af te laten vloeien teneinde de gebruiksdruk voor dagelijks gebruik en hemelwater beter aan te kunnen. Na de voorbereidende werkzaamheden zijn eind september 2019 de graszoden aangebracht. Start van deze werkzaamheden was op 15 augustus 2019. De oeverstrook in het zuidwestelijk deel van het pak is in het voorjaar ingezaaid met een bij-vriendelijke bloemenmengsel. Vermoedelijk gaat het artikel uit de Echo waar raadslid Bakker naar verwijst over dit onderdeel.

Het mengsel is hier helaas niet aangeslagen. De weide bij het gemaal was door het hekwerk een plek geworden waar de nijlganzen ongestoord konden grazen. Hierdoor kreeg het bij-vriendelijke bloemenmengsel geen kans goed aan te slaan. De hekken zijn hier inmiddels verwijderd zodat de ganzen niet meer ongestoord de weide kaal kunnen grazen. Het terrein wordt daarom begin oktober (plantseizoen) opnieuw ingezaaid.

7. Wanneer worden er weer gewoon bankjes geplaatst in dit deel van het park?
Antwoord:
De bankjes die in het Sarphatipark worden toegepast betreffen opgeknapte bankjes uit stadsdeel Zuid die worden hergebruikt. Zodra er een bankje vrijkomt wordt deze opgeknapt en geplaatst. Hierdoor konden de bankjes niet in één keer geplaatst worden. Inmiddels zijn er 14 van de 20 bankjes geplaatst. Bij de bankjes zijn nieuwe prullenbakken geplaatst.

8. Zijn er plannen om de kapotte, oude prullenbakken te vervangen? Graag een toelichting.

Antwoord:
Alleen bij de hoofdentrees zijn de bestaande grote prullenbakken gehandhaafd. De beheerafdeling is geattendeerd op gemelde schade met verzoek om benodigde maatregelen te nemen.

Toelichting door vragensteller: In het artikel in de Echo staat in de quote van de vertegenwoordiger van stadsdeel Zuid dat de renovatie van het noordelijk deel van het park is gepland over 1 à 2 jaar.

9. Wat zijn precies de plannen voor de renovatie van het noordelijk deel van het Sarphatipark? Hoeveel m2 groen wordt er vervangen door harde ondergrond?
Antwoord:
Op dit moment zijn geen middelen beschikbaar gesteld om het noordelijk deel van het park op te knappen. In het door stadsdeel Zuid vastgestelde beheerplan (2016) worden daartoe wel voorstellen gedaan. Hierin is niet opgenomen dat groen vervangen gaat worden door verharding.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het voornemen van het college om alle bomen aan de Rozengracht om te hakken

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de herplantplicht na bomenkap en de zware storm

Lees verder

    Word actief Doneer