Schrif­te­lijke vragen inzake de herplant­plicht na bomenkap en de zware storm


Indiendatum: sep. 2019

Bij bomenkap geldt in principe een herplantplicht. De aanvrager kan deze plicht afkopen door de monetaire boomwaarde van de gekapte boom in een fonds te storten wat de gemeente gebruikt om bomen te planten: het herplantfonds.

De fractie van de Partij voor de Dieren vindt dat bomenkap te allen tijde voorkomen moet worden. Mocht er toch kap plaatsvinden, dan zou de herplant niet langer dan noodzakelijk moeten duren. Op 11 september 2019 deed wethouder Ivens in de raadscommissie Wonen, Bouwen en Groen de mededeling dat het herplantfonds naar schatting na 2020 leeg zal zijn. Dit terwijl er bij de publicatie van de laatste Voorjaarsnota in mei 2019 nog 1,7 miljoen in het herplantfonds zat. De gemeente liep pijnlijk achter met het herplanten van bomen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Aan welke geplante bomen zal het tegoed in het herplantfonds zijn opgemaakt na 2020 naar schatting? Op welke locaties zijn deze bomen (dan) te vinden?
 2. Hoeveel geld wordt er gemiddeld aan het herplanten van een boom uit het herplantfonds uitgegeven?
 3. Hoeveel geld wordt er gemiddeld per gekapte boom ter compensatie in het herplantfonds gestort?
 4. Registreert het college de opgelegde herplantplicht bij toegekende kapvergunningen in de bomenadministratie?
 5. Op welke wijze en met welke regelmaat controleert het college de uitvoering van een opgelegde herplantplicht?
 6. Heeft het college scherp in beeld bij welke toegekende kapvergunningen nog niet aan de herplantplicht is voldaan?
 7. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het vervangingsprogramma van de bomen die met de laatste hevige storm in de nacht van woensdag op
  donderdag 6 juni zijn omgewaaid?
 8. Heeft het college al in beeld of alle bomen vervangen gaan worden op dezelfde locatie en wanneer dit zal gebeuren?
 9. Hoe beschermt het college herplante bomen om te voorkomen dat deze vanwege de kleine stamomtrek buiten de Bomenverordening om onterecht op een kaplijst worden gezet?

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 10 dec. 2019

1. Aan welke geplante bomen zal het tegoed in het herplantfonds zijn opgemaakt na 2020 naar schatting? Op welke locaties zijn deze bomen (dan) te vinden?

Antwoord: Op dit moment (november 2019) staat de teller op ruim 1.600 bomen. Geschat wordt dat het totaal aantal geplante bomen bij uitputting van het herplantfonds op circa 3.000 bomen zal uitkomen.

De bomen worden op diverse locaties door de hele stad geplant; o.a. bij scholen, in het Westelijk Havengebied en in het Amsterdamse Bos. Maar ook op particuliere grond worden bomen via de subsidieregeling honderden bomen geplant.

2. Hoeveel geld wordt er gemiddeld aan het herplanten van een boom uit het herplantfonds uitgegeven?
Antwoord: Op dit moment ca. € 1.100 per boom. € 1.821.651 uitgegeven voor 1.621 bomen = € 1.124 per boom. Dit is een gemiddelde voor bomen die via de subsidieregeling door particulieren in hun eigen tuin worden geplant en bomen die in de openbare ruimte (straten) worden geplant. Het planten van een stevig formaat boom in de straat, waarbij de boom onder goede groeiomstandigheden uit kan groeien tot volle wasdom kost gemiddeld ca. € 3.000

3. Hoeveel geld wordt er gemiddeld per gekapte boom ter compensatie in het herplantfonds gestort?
Antwoord: Uitgangspunt is dat gekapte bomen worden gecompenseerd door één of meerdere bomen. Mocht dit niet kunnen dan moet de monetaire boomwaarde wordt vastgesteld, conform een landelijke rekenmethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs voor bomen (N.V.T.B). De berekening houdt met verschillende factoren rekening. Zo zijn dicht opeenstaande jonge bomen in een spontaan opgegroeide bosschage, veel minder waard, dan een solitaire oude boom op een markante locatie. De waarden kunnen uiteenlopen van € 50 per boom tot zelfs € 50.000 en meer. Omdat de grootheden zo ver uit elkaar liggen voor zulke verschillende situaties, is het niet mogelijk om een representatief gemiddelde te geven.

4. Registreert het college de opgelegde herplantplicht bij toegekende kapvergunningen in de bomenadministratie?
Antwoord: Ja, hieronder een voorbeeld van de bomenboekhouding over het eerste kwartaal van 2019: Bomenboekhouding

5. Op welke wijze en met welke regelmaat controleert het college de uitvoering van een opgelegde herplantplicht?
Antwoord: De Omgevingsdienst (OD) controleer actief of voldaan wordt aan de Herplantplicht. Bij de stadsdelen is dit reactief: de herplant wordt alleen gecontroleerd als er een handhavingsverzoek is ingediend.

6. Heeft het college scherp in beeld bij welke toegekende kapvergunningen nog niet aan de herplantplicht is voldaan?

Antwoord: De registratie vindt plaats bij de stadsdelen en de Omgevingsdienst. Stadsdelen kunnen dit checken in hun registratiesysteem, maar er is geen stadsbreed overzicht.

7. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het vervangingsprogramma van de bomen die met de laatste hevige storm in de nacht van woensdag op
donderdag 6 juni 2019 zijn omgewaaid?


Antwoord: Het betreft in totaal 229 bomen. Deze stormbomen maken deel uit van het stadsbrede vervangingsprogramma 2020/2021. We starten dit plantseizoen (november – maart) nog met de kap en herplant van bijna 1.800 bomen die vanuit veiligheid moeten worden gekapt. Dit is een omvangrijke operatie. In het plantseizoen van november 2020 tot maart april 2021 worden de stormbomen herplant.

8. Heeft het college al in beeld of alle bomen vervangen gaan worden op dezelfde locatie en wanneer dit zal gebeuren?

Antwoord: In principe wordt elke boom 1-op-1 herplant op dezelfde locatie. Daarbij wordt eerst gekeken of de plantplaats wel geschikt is voor aanplant van een nieuwe
boom. Er moet voldoende onder- en bovengrondse groeiruimte zijn. Het kan zijn dat het pal onder de plantplaats vol zit met kabels en leidingen. In dat geval wordt de nieuwe boom iets opgeschoven of wordt uitgeweken naar een alternatieve plantlocatie. Bij voorkeur zo dicht mogelijk in de buurt. Ook in situaties waar bijvoorbeeld een grote boom met een brede kruin boven de plantplaats hangt wordt er niet altijd een nieuwe boom direct onder de kruin geplant. Deze bomen hebben nauwelijks kans om goed te kunnen groeien.

9. Hoe beschermt het college herplante bomen om te voorkomen dat deze vanwege de kleine stamomtrek buiten de Bomenverordening om onterecht op een kaplijst
worden gezet?


Antwoord: De bescherming van deze pas geplante bomen is geregeld in de Bomenverordening; Artikel 3 ‘Verbod om te vellen’, lid 4. Hier staat: ‘Het is verboden zonder vergunning of jaarvergunning van het college een houtopstand te vellen of te doen vellen die op grond van artikel 7 of artikel 9 is geplant, ook als deze nog niet de omvang heeft bereikt als bedoeld in artikel 1, onder b.’

Anders gezegd: Voor een boom die niet voldoet aan de omtrekmaat voor een kapvergunning, maar als jonge boom geplant is als compensatie voor de gekapte
boom, is toch een kapvergunning nodig. Doel van dit artikel is dat dat pas geplante (compensatie)bomen ook worden beschermd.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de zandvlakte en openlucht sportschool in het Sarphatipark

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de inkoop van planten voor de openbare ruimte

Lees verder

    Word actief Doneer