Schrif­te­lijke vragen over dieren­mis­han­deling in Amsterdam


Indiendatum: sep. 2011

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van Lammeren (PvdD) inzake dierenleed en dierenmishandeling in Amsterdam

Amsterdam, 8 september 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.

19 april 2011 was te lezen in De Telegraaf dat Nederland gestegen was op de lijst van dierenleed. Ons land staat op de vierde plaats van een lijst met landen waar dierenleed grootschalig voorkomt.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Hoe is de situatie van dierenleed en dierenmishandeling in Amsterdam?

2. Hoe vaak wordt er dierenleed en dierenmishandeling geregistreerd door Amsterdamse diereninstellingen zoals de dierenbescherming, dierenambulance, dierenartsen en door gemeentelijke instellingen zoals BOA’s?

3. Om wat voor soorten dierenleed en dierenmishandeling gaat het? (Graag een overzicht per categorie en aantal keren dat het voorkomt.)

4. Welke dieren worden in Amsterdam mishandeld?

5. Hoeveel en welke huisdieren, landbouwdieren en vrijlevende dieren zijn in de periode 2008-2011 mishandeld en/of gedumpt? (Hierbij graag de aantallen aangeven per jaar.)

6. Welke maatregelen worden er vanuit de gemeente genomen om dierenleed en dierenmishandeling tegen te gaan?

7. Doet de gemeente aan voorlichting omtrent dierenmishandeling? En wat vermeldt de website van de gemeente over dierenmishandeling?

8. Zijn er plannen om dierenmishandeling (verder) tegen te gaan? Zo nee waarom niet? Zo ja, welke en op welke termijn worden deze naar verwachting uitgevoerd?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: sep. 2011
Antwoorddatum: 1 nov. 2011

1. Hoe is de situatie van dierenleed en dierenmishandeling in Amsterdam?

Antwoord:
Dierenleed en dierenmishandeling komt helaas ook in Amsterdam voor.

2. Hoe vaak wordt er dierenleed en dierenmishandeling geregistreerd door Amsterdamse diereninstellingen zoals de dierenbescherming, dierenambulance, dierenartsen en door gemeentelijke instellingen zoals BOA’s?

Antwoord:
Verwaarlozing en dierenmishandeling worden niet door alle organisaties geregistreerd of afzonderlijk geteld. Uit navraag over dierenleed en dieren-mishandeling in Amsterdam in de periode januari 2010 t/m augustus 2011 blijkt dat er bij de Dierenbescherming Amsterdam 440 gegronde, in behandeling genomen meldingen waren binnengekomen. Het gaat vooral om slechte huis-vesting, onvoldoende verzorging (te weinig eten geven, geen vachtverzorging), onthouden van medische zorg, verwaarlozing (heel veel alleen laten, niet uitlaten), lichamelijke mishandeling (zoals slaan, schoppen) en dumping/ achterlating van dieren. Het betreft onder meer honden, katten, vogels (waaronder papegaaien, parkieten, duiven, zwanen), konijnen, cavia’s, vissen, pony’s, paarden, schapen, schildpadden, reptielen, geiten en lama’s. Bij Vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht was er in de periode januari 2010 t/m augustus 2011 naar schatting in 25 gevallen met in totaal 40 dieren sprake van mishandeling (voetballen met een egel), verwaarlozing (papegaaien, goudvissen, parkieten, kanaries, ratelslangen, luipaardgekko’s), dumping/achterlaten van dieren (sierduiven) en het onverantwoord tam maken van wilde dieren (spreeuw, kraai, eend, zilvermeeuw). Bij dierenartsen is het moeilijk om te beoordelen of er bij eigenaren die met hun dier komen sprake is van mishandeling of verwaarlozing (is sterke vermagering veroorzaakt door het niet aanbieden van eten of wilde het dier niet eten; is een dier van het balkon gevallen of er van afgegooid?). Bij de Dierenambulance Amsterdam wordt dierenmishandeling incidenteel geconstateerd maar niet geregistreerd. De politie Amsterdam-Amstelland ontvangt regelmatig meldingen van dierenkwelling en dierenmishandeling, waarbij na onderzoek veelal blijkt dat deze meldingen juridisch niet als zodanig zijn te kwalificeren. Omdat er verschillende mogelijke wijzen zijn waarop de politie hier kennis van krijgt, kunnen zaken meer dan incidenteel dubbel geregistreerd worden. De wijze waarop deze zaken worden geregistreerd niet dusdanig eenduidig dat de informatie gemakkelijk toegankelijk is. Voor een gedetailleerde beantwoording van de vragen is onderzoek van de afzonderlijke dossiers noodzakelijk. Voorts bestaat de indruk dat veel van de meldingen over dierenmishandeling/dierenkwelling vooral bij de dierenbescherming worden gedaan. Bij de GGD Amsterdam is in 2010 het team Hygiënisch Woning Toezicht 11 keer in actie gekomen en heeft dieren in beslag genomen aangezien zij dermate verwaarloosd waren en/of dermate overlast gaven dat er ingegrepen diende te worden. Deze meldingen dan wel ramingen kunnen overigens niet opgeteld worden omdat er dan sprake kan zijn van dubbeltellingen.

3. Om wat voor soorten dierenleed en dierenmishandeling gaat het? (Graag een overzicht per categorie en aantal keren dat het voorkomt.)

Antwoord:
Zie de beantwoording van vraag 2.

4. Welke dieren worden in Amsterdam mishandeld?

Antwoord:
Zie de beantwoording van vraag 2.

5. Hoeveel en welke huisdieren, landbouwdieren en vrijlevende dieren zijn in de periode 2008-2011 mishandeld en/of gedumpt? (Hierbij graag de aantallen aangeven per jaar.)

Antwoord:
Dit is per definitie niet aan te geven omdat de meeste gevallen van mishandeling en het dumpen van dieren niet worden geregistreerd.

6. Welke maatregelen worden er vanuit de gemeente genomen om dierenleed en dierenmishandeling tegen te gaan?

Antwoord:
De gemeente voert de wettelijke taken uit die en subsidieert instellingen die zich inzetten voor dierenwelzijn, zoals voor opvang en vervoer van zwerfdieren en zieke vrij levende dieren. Regelgeving en handhaving op het gebied van dierenwelzijn zijn in principe een zaak van de rijksoverheid. Gemeenten zijn uitsluitend bevoegd aanvullende regelgeving vast te stellen om hinder en overlast voor de burger te voorkomen en te bestrijden, de volksgezondheid te bewaken en de openbare orde te handhaven. In de Amsterdamse APV zijn artikelen opgenomen met als doel het beperken van overlast van honden in de openbare ruimte en het voorkomen van overlast voor dieren. In de Verordening op de Straathandel staan regels met betrekking tot de handel in dieren. Handhaving gebeurt door verschillende met opsporing belaste instanties met een opsporingsbevoegdheid: Landelijke Inspectie Dienst, Algemene Inspectie Dienst, en de politie (waaronder de Hondenbrigade).

7. Doet de gemeente aan voorlichting omtrent dierenmishandeling? En wat vermeldt de website van de gemeente over dierenmishandeling?

Antwoord:
De gemeente heeft in 2006 een Nota Amsterdams Dierenwelzijnsbeleid vastgesteld. De stadsdelen hebben dit beleid uitgewerkt in eigen nota’s dierenwelzijn. De Dierenbescherming heeft een klachtenlijn waar dierenmishandeling kan worden gemeld: http://amsterdam.dierenbescher... of 020-4705000. Met belangstelling zien wij uw suggesties voor het plaatsen van informatie op de gemeentelijke website over dierenmishandeling tegemoet.

8. Zijn er plannen om dierenmishandeling (verder) tegen te gaan? Zo nee waarom niet? Zo ja, welke en op welke termijn worden deze naar verwachting uitgevoerd?

Antwoord:
Met belangstelling zien wij uw suggesties voor (verdere) aanpak van dierenmishandeling tegemoet.