Schrif­te­lijke vragen omtrent finan­cieel tekort bij dieren­opvang De Toevlucht


Indiendatum: okt. 2013

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de financiële problemen bij Vogel- en Zoogdierenopvang ‘Stichting De Toevlucht’

Amsterdam, 1 oktober 2013

Aan het college van burgemeester en wethouders

Vandaag zijn in het TV programma Vandaag de Dag en op RTV N-H items gewijd aan het tekort aan financiële middelen bij Vogel- en Zoogdierenopvang ‘Stichting De Toevlucht’. De stichting kan niet meer rondkomen van de huidige subsidies en giften en heeft daarom als noodsprong een sms-actie gestart in de hoop dit jaar te kunnen overbruggen. Indien geen structurele oplossing wordt gevonden voor de financiële tekorten dreigt deze Amsterdamse opvanglocatie van wilde dieren de deuren te moeten sluiten.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Bent u op de hoogte van het bovengenoemde programma’s omtrent de dierenopvang Stichting De Toevlucht in Amsterdam?

2. Stichting De Toevlucht en de Dierenbescherming hebben doorgerekend dat er bij Stichting De Toevlucht jaarlijks een structureel tekort is van €30.000. Bent u op de hoogte van de financiële tekorten bij deze Stichting?

3. Zo ja, wat is de wethouder voornemens te ondernemen aan het structurele tekort voor de wilde dieren opvang?

4. Wat zijn de gevolgen voor de 24-uurs dierennoodhulpketen indien Stichting De Toevlucht de deuren sluit?

5. Wat is de wettelijke taak van de gemeente Amsterdam ten aanzien van de opvang van wilde dieren?

6. Kan de gemeente Amsterdam nog steeds voldoen aan haar wettelijke taak indien de betreffende vogel- en zoogdierenopvang de deuren sluit? Wat is de wethouder van plan hieraan te doen?

7. Wat vindt de wethouder van het functioneren van het huidige subsidiesysteem voor de dierenopvang in Amsterdam?

8. Wordt dit jaar het subsidiesysteem geëvalueerd? Zal de wethouder de problematiek met betrekking tot de opvangtekorten hierin laten meenemen?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: okt. 2013
Antwoorddatum: 16 okt. 2013

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van 1 oktober inzake financiële problemen bij Vogel- en Zoogdierenopvang 'Stichting De Toevlucht'.

1. Is het college op de hoogte van bovengenoemde programma’s omtrent de dierenopvang Stichting De Toevlucht in Amsterdam?

Antwoord: Nee, deze programma’s waren niet terug te vinden in het overzicht van 1 oktober 2013.

2. Stichting De Toevlucht en de Dierenbescherming hebben doorgerekend dat er bij Stichting De Toevlucht jaarlijks een structureel tekort is van € 30.000. Is het college op de hoogte van de financiële tekorten bij deze stichting?

Antwoord: Ja.

3. Zo ja, wat is de wethouder voornemens te ondernemen aan het structurele tekort voor de wilde dieren opvang?

Antwoord:
De wethouder Dierenwelzijn heeft aan de Adviesraad Dierenwelzijn op 12 september 2013 zijn voornemen voorgelegd om de jaarlijkse subsidie voor het opvangen en verzorgen van hulpbehoevende vrij levende dieren door De Toevlucht met € 20.000,- te verhogen van € 93.000,- naar € 113.000,-. Het resterende tekort zal door De Toevlucht moeten worden gedekt door ook aan andere overheden (en in het bijzonder de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Amstelveen), waarvoor De Toevlucht nu nog gratis opvang verzorgt, subsidie te
gaan vragen.

4. Wat zijn de gevolgen voor de 24-uurs-dierennoodhulpketen indien Stichting De Toevlucht de deuren sluit?

Antwoord:
Er is geen sprake van sluiten van De Toevlucht.

5. Wat is de wettelijke taak van de gemeente Amsterdam ten aanzien van de opvang van wilde dieren?

Antwoord:
Er is geen sprake van een wettelijke gemeentelijke taak ten aanzien van de opvang van vrij levende dieren.

6. Kan de gemeente Amsterdam nog steeds voldoen aan haar wettelijke taak indien de betreffende vogel- en zoogdierenopvang de deuren sluit? Wat is de wethouder van plan hieraan te doen?

Antwoord: Er is geen sprake van een wettelijke gemeentelijke taak ten aanzien van de opvang van vrij levende dieren.

7. Wat vindt de wethouder van het functioneren van het huidige subsidiesysteem voor de dierenopvang in Amsterdam?

Antwoord: Binnen de huidige subsidiesystematiek wordt de opvang van dieren afdoende geregeld.

8. Wordt dit jaar het subsidiesysteem geëvalueerd? Zal de wethouder de problematiek met betrekking tot de opvangtekorten hierin laten meenemen?

Antwoord: Er is dit jaar geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan wordt binnen de huidige subsidiesystematiek in 2014 voor de opvangcentra voor honden, katten en konijnen overgegaan op een vergoeding per opgevangen zwerfdier. De capaciteit van de opvangcentra is toereikend.