Schrif­te­lijke vragen inzake WOB-verzoeken AEB


Indiendatum: 12 apr. 2022

In het Coalitieakkoord van 2018 werd de ambitie van het college vastgelegd om meer openheid van zaken te geven richting burgers en journalisten. Een belangrijk instrument voor burgers en journalisten om die openbaarheid van informatie te krijgen is het indienen van een WOB-verzoek. Uit recente berichtgeving van Het Parool en AT5 blijkt echter dat de wettelijk geldende termijn van vier weken voor het beantwoorden van WOB-verzoeken niet altijd wordt gehaald.[1] Een van de onderwerpen waarvoor de afgelopen jaren veel WOB-verzoeken zijn ingediend, en waar veel belangrijke informatie beschikbaar is geworden naar aanleiding van WOB-verzoeken, is (de verkoop van) het AEB.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Van Lammeren op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoe veel WOB-verzoeken aangaande het AEB zijn er ingediend?

2. Wanneer zijn deze verzoeken ingediend?

3. Hoe veel van deze verzoeken zijn binnen de wettelijk geldende termijn van vier weken beantwoord, en hoe veel niet?

4. Hoe veel lopende WOB-verzoeken aangaande het AEB zijn er op dit moment, en hoe veel daarvan staan al langer open dan de maximale wettelijke termijn?

Indiener(s)

J.F.W. Van Lammeren


[1] Afhandelen wob-verzoeken blijft chaos: gemiddeld 19 weken wachten op documenten - AT5; Rekenkamer: college Amsterdam schiet tekort bij afhandelen Wob-verzoeken (parool.nl).

Indiendatum: 12 apr. 2022
Antwoorddatum: 25 mei 2022

1. Hoeveel Wob-verzoeken zijn er aangaande het AEB ingediend?

Antwoord: In totaal zijn er 7 Wob-verzoeken inzake het AEB-dossier ingediend en afgehandeld. Op dit moment is nog er nog één lopend Wob-verzoek. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna OD NZKG), die in mandaat van de gemeente Amsterdam, de vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bodem en bouw uitvoert, heeft 9 Wob-besluiten genomen.

2. Wanneer zijn deze Wob-verzoeken ingediend?

Antwoord: De Wob-verzoeken zijn op de volgende data ontvangen door de Gemeente Amsterdam: • 30 juli 2019 • 31 juli 2019 • 17 september 2019 • 19 september 2019 • 30 september 2019 • 12 oktober 2020 • 8 november 2021 • 19 januari 2022

OD NZKG: • 3 oktober 2019 • 3 oktober 2019 • 13 november 2019 • 3 december 2019 • 17 december 2019 • 27 december 2019 • 29 oktober 2020 • 6 januari 2021 • 31 maart 2021

3. Hoeveel van deze verzoeken zijn binnen de wettelijk geldende termijn van vier weken beantwoord, en hoe veel niet?

Antwoord: In de Wob is bepaald dat binnen vier weken na ontvangst van het verzoek beslist dient te worden op het verzoek, maar dat verdaging van de beslistermijn met vier weken mogelijk is. Bij alle 8 Wob-verzoeken was het niet mogelijk om binnen vier weken op het verzoek te beslissen. De redenen hiervoor zijn dat bij 6 van de 7 reeds afgehandelde Wob-verzoeken uitgebreid archiefonderzoek nodig was en bij 6 overleg met derden noodzakelijk was. Derden hebben twee weken de tijd om hun zienswijze te geven. Daarnaast rustte bij 4 Wob-verzoeken geheimhouding op documenten die waren bekrachtigd door de raad, waardoor deze documenten moesten worden aangeleverd bij de raad. Bij heel omvangrijke verzoeken is de behandeling daardoor niet binnen de termijnen gebleven, bij de minder omvangrijke wel. Het college heeft er op ingezet om in de toekomst over de hele linie informatie verzoeken wel binnen de termijnen af te kunnen doen.

OD NZKG: De 9 Wob-verzoeken die zijn ontvangen door de OD NZKG, zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

4. Hoeveel lopende Wob-verzoeken aangaande het AEB zijn er op dit moment, en hoe veel daarvan staan al langer open dan de maximale wettelijke termijn?

Antwoord: Op dit moment is nog er nog één lopend Wob-verzoek, welke is binnengekomen op 19 januari 2022. De behandeling duurt langer dan de wettelijke termijn, afhandeling wordt voorzien in mei. OD NZKG: Op dit moment lopen er geen Wob-verzoeken bij de OD NZKG.