Schrif­te­lijke vragen inzake de toegan­ke­lijkheid van de gemeen­telo­ketten


Indiendatum: 13 apr. 2022

Op 8 april 2022 verscheen in NRC een bericht over de toegankelijkheid van de gemeentelijke loketten in Amsterdamse stadsdelen.[1] De auteur van het stuk wijst erop dat het in Amsterdam, in tegenstelling tot andere steden, nog steeds verplicht is om vooraf een afspraak te maken om een van de loketten te bezoeken. Eerder deze maand verschenen er ook nieuwsberichten over de lange wachttijden voor het maken van een afspraak en het doen van een aanvraag voor (verlenging van) een paspoort of rijbewijs.[2]

In eerste instantie veroorzaakte de coronacrisis de invoering van dit afsprakensysteem. Meer recent zorgde de toestroom van Oekraïense vluchtelingen voor extra druk op de stadsloketten. Indieners van deze vragen zijn zich daarvan bewust en hebben daar ook begrip voor. Toch is het belangrijk om zo snel mogelijk grip te krijgen op een oplossing van deze situatie. Zoals ook in het NRC-artikel werd aangegeven door de Ombudsman zijn er namelijk zorgen rondom de toegankelijkheid van de gemeente voor Amsterdammers. Met name Amsterdammers die minder goed hun weg kunnen vinden in een digitale omgeving kunnen door deze situatie in de problemen komen. En voor alle inwoners is het belangrijk om op een toegankelijke manier in contact te kunnen komen met de gemeente.

In het NRC-artikel wordt de streefdatum van 1 juni genoemd voor de heropenstelling van de loketten zonder afspraakverplichting. Er wordt ook vermeld dat deze datum onder druk staat omdat de roosters zes tot acht weken van tevoren worden gemaakt en de streefdatum om die reden misschien niet gehaald gaat worden.

Gezien het vorenstaande stellen de leden Bakker en Ahmadi op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:


1. Kan het college toelichten welke inzet er tot nu toe is gepleegd om de loketten weer als vanouds open te stellen?

2. Klopt het dat de streefdatum van 1 juni onder druk staat? Zo ja: worden er extra maatregelen genomen om de datum toch te halen? Of kan er zo snel mogelijk met
tijdelijke kortere openingstijden gewerkt worden?

3. Ziet het college structurele belemmeringen die de toegankelijkheid van de gemeente voor mensen met verminderde digitale vaardigheden in de weg staan? Zo ja: welke stappen zouden er mogelijk zijn om de gemeentelijke dienstverlening voor deze groep Amsterdammers te verbeteren?

4. Op welke manier houdt het college rekening met Amsterdammers die de Nederlandse taal niet helemaal machtig zijn en daardoor een extra barrière ondervinden bij de digitale omgeving? Welke mogelijke verbeteringen ziet het college om betere aansluiting te vinden?

Indieners
A.L. Bakker
N. Ahmadi

[1] Bij de stadsloketten in Amsterdam kan je nog steeds niet terecht zonder afspraak - NRC.

[2] Lange wachttijd voor nieuw paspoort of rijbewijs: 1 tot 3 maanden (parool.nl).