Schrif­te­lijke vragen inzake wilde dieren in Carré


Indiendatum: dec. 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

Gehoord de discussie over wilde dieren in Koninklijk Theater Carré heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Kan de wethouder aangeven wat voor soort vergunning Carré omtrent het laten optreden van dieren 124 jaar geleden heeft ontvangen van de gemeente Amsterdam? En is deze vergunning voor de raad ter inzage beschikbaar?

2. Gaat het om een vergunning voor onbepaalde of voor bepaalde tijd?

3. Wie (de wethouder, de raad, of een ander orgaan) heeft bevoegdheid om deze vergunning aan te passen?

4. Kan de gemeente Amsterdam als verhuurder van het pand dierenwelzijnseisen in het huurcontract laten opnemen? Zo ja, is de wethouder van plan dit te doen? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: dec. 2011
Antwoorddatum: 23 jan. 2012

Gehoord de discussie over wilde dieren in Koninklijk Theater Carré heeft vragensteller op 2 december 2011, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Kan de wethouder aangeven wat voor soort vergunning Carré omtrent het laten optreden van dieren 124 jaar geleden heeft ontvangen van de gemeente Amsterdam? En is deze vergunning voor de raad ter inzage beschikbaar?

Antwoord:
Carré is opgericht als circustheater. Voor zover ons bekend was er in 1887 geen sprake van een vergunning omtrent het laten optreden van dieren.

2. Gaat het om een vergunning voor onbepaalde of voor bepaalde tijd?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.

3. Wie (de wethouder, de raad, of een ander orgaan) heeft bevoegdheid om deze vergunning aan te passen?

Antwoord:
In de regelgeving is er geen sprake van specifieke vergunningen omtrent het laten optreden van dieren in theaters. Door de rijksoverheid zijn wetten aangenomen waaraan Carré moet voldoen, waaronder de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren uit 1992. In 2011 is de Wet Dieren aangenomen die januari 2013 in werking zal treden en de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren zal vervangen. Op grond van de Wet Dieren wordt een Algemene Maatregel Van Bestuur “Houders van dieren” voorbereid, die meer invulling geeft aan de wijze waarop dieren moeten worden gehouden en verzorgd dan in de huidige wet. Deze AMVB is ook van toepassing op circussen.

4. Kan de gemeente Amsterdam als verhuurder van het pand dierenwelzijnseisen in het huurcontract laten opnemen? Zo ja, is de wethouder van plan dit te doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het huurcontract is een overeenkomst tussen partijen. Een huurcontract is niet de aangewezen plaats voor andere zaken dan huurzaken.