Schrif­te­lijke vragen inzake vogeloverlast Schiphol


Indiendatum: dec. 2011

Inleiding.

Aan het college van burgemeester en wethouders

In het op 29 november 2011 verschenen rapport ‘Noodlanding na vogelaanvaring’ wordt de conclusie getrokken dat Schiphol maatregelen moet treffen om het aantal vogels terug te dringen. In Het Parool van 30 november staat beschreven wat Schiphol doet om vogelaantallen aan te pakken. Dit is een grote opsomming. Een van de eerder voorgenomen maatregelen van Schiphol betreft de vogelradar. Volgens Het Parool wordt nu pas geëxperimenteerd met de vogelradar.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1 a. Kan de wethouder aangeven wat de stand van zaken is van het gebruik van de vogelradar?
b. Wat is de stand van zaken aangaande het plan van Schiphol om zonnecellen te plaatsen?

2. Volgens het rapport moeten er nú maatregelen worden getroffen. Welke maatregelen vindt het college in dit geval gepast?

3. Wat vindt het college van het eventueel vergassen en/of afschieten van ganzen?

4. Het vergassen van ganzen zou pas in juni 2012 plaats kunnen vinden, aangezien de ganzen dan in de rui zijn en gevangen kunnen worden. Welke maatregelen moeten volgens het college op dit moment worden getroffen om het aantal vogelaanvaringen omlaag te brengen?

5. Een mogelijke korte-termijnoplossing zou kunnen zijn om de boeren te vragen om hun akkers na het oogsten meteen om te ploegen. Is de wethouder van plan de verantwoordelijke terreinbeheerder(s) hier om te vragen?

6. Vindt het college het verantwoord dat er gewassen rondom Schiphol worden geteeld die vogels aantrekken? Zo ja, waarom? Zo nee, wat is de gemeente van plan als aandeelhouder hieraan te doen?

7. Rondom Schiphol mogen zich geen watertjes/plassen bevinden omdat deze vogels aantrekken. In het gebied rondom Schiphol worden echter graangewassen verbouwd die vogels aantrekken. In het luchtvaartbesluit wordt niets gezegd over de eisen aan het verbouwen van gewassen rondom vliegvelden. Vindt de wethouder dat dit punt bespreking in de Tweede Kamer verdient?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: dec. 2011
Antwoorddatum: 18 jan. 2012

1a. Kan de wethouder aangeven wat de stand van zaken is van het gebruik van de vogelradar?

Antwoord:
Op dit moment (december) wordt de laatste hand gelegd aan een convenant tussen het Rijk, de Provincies Noord-en Zuid-Holland en Utrecht de gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Group en de Vereniging Natuurmonumenten mede namens Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland als terreinbeheerders.

In dit convenant, dat door de Nederlandse Regie groep Vogelaanvaringen (hierna NRV) wordt voorbereid worden maatregelen bijeengebracht die er toe moeten leiden dat een aanzienlijke reductie van het aantal vogelaanvaringen tot stand wordt gebracht. Het convenant steunt op 4 pijlers, waarvan de ontwikkeling van techniek er een is. Een realtime vogeldetectiesysteem voor civiele luchtvaart bestaat wereldwijd nog niet. De verwachting is om in 2012 een dergelijk innovatief systeem op Schiphol te gaan testen.
1b. Wat is de stand van zaken aangaande het plan van Schiphol om zonnecellen te plaatsen?

Antwoord:
Waarschijnlijk doelt u op het mogelijk plaatsen van zonnepanelen rond Schiphol. Vanwege hun reflecterende werking en het mogelijk effect hiervan op de werking van de radar van de LVNL en dus op de veiligheid maakt dat door convenantspartijen is gekozen om in te zetten op andere technische middelen zoals het bovengenoemd detectiesysteem. In het kader van hun duurzaamheidstrategie gaat Schiphol Group overigens wel verder met het ontwikkelen van alternatieve energieopwekking.

2. Volgens het rapport moeten er nú maatregelen worden getroffen. Welke maatregelen vindt het college in dit geval gepast?

Antwoord:
Het college kan zich vinden in het vier sporenbeleid van de NRV, dat zich naast de hierboven genoemde vogel detectietechniek zal richten op:
− populatiebeheer;
− het onaantrekkelijk maken van foerageergebieden voor risicovolle vogelsoorten rond Schiphol;
− het onaantrekkelijk maken van rust-en broedgebieden in de omgeving van Schiphol voor risicovolle vogelsoorten.

3. Wat vindt het college van het eventueel vergassen en/of afschieten van ganzen?

Antwoord:
Het college is met de NRV van meningen dat vergassen en/of afschieten van ganzen in de ruiperiode op dit moment -gezien de exponentiële groei van het aantal dieren- noodzakelijk is om het aantal ganzen snel terug te kunnen brengen. Nadrukkelijk hebben de andere maatregelen gericht op het onaantrekkelijk maken van dit gebied zoals hierboven vermeld de voorkeur.

4. Het vergassen van ganzen zou pas in juni 2012 plaats kunnen vinden, aangezien de ganzen dan in de rui zijn en gevangen kunnen worden. Welke maatregelen moeten volgens het college op dit moment worden getroffen om het aantal vogelaanvaringen omlaag te brengen?

Antwoord:
Doorgaan met de huidige praktijk dwz. het gedurende 24 uur per dag verjagen van vogels door Schiphol Group op haar eigen terrein en het afschieten door de provincie in een gebied van 10 km rond de luchthaven (de provincie heeft hiervoor een ontheffing vanwege de luchtvaartveiligheid).


5. Een mogelijke korte-termijnoplossing zou kunnen zijn om de boeren te vragen om hun akkers na het oogsten meteen om te ploegen. Is de wethouder van plan de verantwoordelijke terreinbeheerder(s) hier om te vragen?

Antwoord:
Op verzoek van het Ministerie van I en M en van Schiphol Group zelf gebeurt dit al bij een aantal boeren in de Haarlemmermeer. Er wordt momenteel ook onderzocht wat de mogelijkheid is om alternatieve gewassen die minder vogelaantrekkend zijn zoals mais en olifantsgras te laten aanplanten. Aangezien er echter geen drukmiddel is op de boeren om dit ook werkelijk te doen zijn deze maatregelen op dit moment niet voldoende om de enorme populatie voldoende terug te dringen.

6. Vindt het college het verantwoord dat er gewassen rondom Schiphol worden geteeld die vogels aantrekken? Zo ja, waarom? Zo nee, wat is de gemeente van plan als aandeelhouder hieraan te doen?

Antwoord:
Het college zou net zoals de leden van de NRV liever zien dat er minder vogelaantrekkende gewassen rondom Schiphol worden geteeld. De mogelijkheden om hier direct invloed op uit te oefenen zijn voor ons college echter vrijwel nihil. Het zou betekenen dat er moet worden ingegrepen op bestaande pachtcontracten met boeren of op het instellen van een verbod om bepaalde gewassen te verbouwen. Het hebben van aandelen in de NV Luchthaven Schiphol geeft ons college niet de bevoegdheid om tot dergelijke ingrepen (ook nog eens in een andere gemeente) over te gaan (zie ook de beantwoording op de volgende vraag).

7. Rondom Schiphol mogen zich geen watertjes/plassen bevinden omdat deze vogels aantrekken. In het gebied rondom Schiphol worden echter graangewassen verbouwd die vogels aantrekken. In het luchtvaartbesluit wordt niets gezegd over de eisen aan het verbouwen van gewassen rondom vliegvelden. Vindt de wethouder dat dit punt bespreking in de Tweede Kamer verdient?

Antwoord:
Ja, wetgeving is nl. de enige formele manier om boeren te bewegen andere gewassen te verbouwen. Het ministerie van I en M hoopt dit punt mee te kunnen nemen in de herziening van het Luchthavenindelingsbesluit dat in 2013 van kracht wordt.