Schrif­te­lijke vragen inzake water­overlast


Indiendatum: jul. 2012

Vandaag stond er in het Parool een artikel over de overlast door zomerregens. Kelders zijn ondergelopen, metro’s liepen vertraging op en er waren veel files op de A10. Steeds vaker komen berichten in de krant te staan over overlast door water. Hieronder volgt een opsomming van de afgelopen jaren (toevallig allemaal op 26 augustus):

Op 26 augustus 2011 stond op At5 (26 augustus 2011) ‘Flinke waterschade stadsdeelkantoor West’. Een deel van het stadsdeelkantoor West was blank komen te staan door de zware regenbuien van afgelopen tijd. De afvoer van het regenwater werkte niet goed, tachtig werkplekken waren onbruikbaar.
In het Parool van 26 augustus 2011 stond het volgende artikel: ‘Amsterdam meest regenrijke regio’, waaruit blijkt dat er in Amsterdam meer neerslag valt dan dertig jaar geleden.
En tevens op 26 augustus 2010 stond in binnenlands bestuur ‘Wateroverlast op een straat is een politieke keuze’. Hierin stond: “Het is een verstandige politieke keuze om bij extreem weer het water op straat op te vangen. Om wateroverlast zoals die zich donderdag voordeed in stedelijk gebied te voorkomen, zouden gemeenten 18 miljard euro extra in uitbreiding van het riool moeten investeren.”
Uit rapport van RIVM (2011) ‘Klimaatverandering in het stedelijke gebied‘ blijkt inderdaad dat klimaatverandering in stedelijk gebied tot overmatige neerslag zal leiden. Het is dan ook raadzaam voor gemeenten om maatregelen te nemen waarmee de stad klimaatbestendig wordt gemaakt.
In het plan gemeentelijke watertaken: ‘Breed Water’ van Waternet wordt erkend dat de gemeente hemelwater moet vertragen. In het plan staat: ”De gemeente is verantwoordelijk voor een doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater. De hevigere buien die door de klimaatverandering gaan vallen, kunnen niet meer alleen door het buizenstelsel in de grond - de riolering - worden verwerkt. De ruimte (openbaar en wellicht ook particulier) gaat daarom een steeds belangrijkere rol spelen bij het zoeken naar mogelijkheden om wateroverlast te beperken (blz. 13)”. “Het streven van Waternet is om de afvoer van hemelwater te vertragen. Infiltratie naar de bodem heeft hierbij de voorkeur boven afvoer naar oppervlaktewater blz. 21)”;

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de PvdD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Verharding maakt de stad kwetsbaar voor symptomen van klimaatverandering, zoals hitte en extreme regenval. Kan de wethouder een overzicht geven van de maatregelen die de gemeente onderneemt om de stad klimaatbestendig te maken?
2. Hoe beziet de wethouder de rol van de subsidie voor groene daken in relatie tot de klimaatontwikkelingen?
3. Is er een ambitie voor een te realiseren oppervlak groene daken opgesteld? Zo ja, hoe luidt deze ambitie? Zo nee, waarom is die er niet? Is de wethouder voornemens een ambitie vast te stellen, zoals Rotterdam ook heeft gedaan?
4. Welke rol hebben groene daken in het gemeentelijk beleid ten aanzien van klimaatadaptatie? Ligt het tempo van de realisering van groene daken volgens de wethouder hoog genoeg om de klimaatverandering te kunnen? Zo ja, graag toelichting, zo nee, waarom niet en zijn er plannen om het tempo op te voeren?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jul. 2012
Antwoorddatum: 3 sep. 2012

1. Verharding maakt de stad kwetsbaar voor symptomen van klimaatverandering, zoals hitte en extreme regenval. Kan het college een overzicht geven van de maatregelen die de gemeente onderneemt om de stad klimaatbestendig te maken?

Antwoord: Bij de uitvoering van alle gemeentelijke taken worden de veranderingen in het klimaat meegenomen. Dit kan leiden tot aanpassing in de uitvoering van die taken, zoals aanpassingen in het straatprofiel, het ontwerp van het riool of het stimuleren van groene daken. In een aantal proefgebieden zoals Nieuw West en Watergraafsmeer wordt met behulp van experimenten onderzocht welke maatregelen het meest effectief zijn. Zo worden er mogelijkheden gezien om extra waterberging te creëren in de openbare ruimte. Ook worden in het kader van het duurzaamheidsprogramma ‘Amsterdam Beslist Duurzaam 2011/2014’ en het plan gemeentelijke watertaken ‘Breed Water’ onderzoek en acties uitgevoerd om de stad meer klimaatbestendig te maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over het anders omgaan met neerslag, een nieuwe rol van water bij stedelijke ontwikkeling en onderzoek naar hitte en droogte in de stad.

2. Hoe beziet het college de rol van de subsidie voor groene daken in relatie tot de klimaatontwikkelingen?

Antwoord: De centrale stad en de stadsdelen Zuid, Centrum, West, Nieuw-West en Oost hebben een stimuleringsregeling voor groene daken. Meer groen in de stad zorgt namelijk voor een stad die beter is aangepast op veranderingen in het klimaat. Groene daken dragen op verschillende manieren bij aan het leefklimaat in de stad. Gebruikers en bewoners van gebouwen hebben door de begroeiing van daken minder last van hitte in de zomer. Plantengroei op de platte daken van winkels en bedrijven in stadsblokken levert een vergroting van het woongenot op voor de omwonenden: in plaats van op een zwart bitumen dak kijken zij op een groen dak uit. Voor de stad als geheel kunnen groene daken bijdragen aan het vergroten van de waterbufferingscapaciteit, het koelen van de stad in hete zomermaanden, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit. De subsidie heeft als doel de aanleg van groene daken te stimuleren. Zowel particulieren, ondernemers en corporaties nemen steeds vaker initiatief voor verschillende vormen van dakgebruik die een bijdrage leveren aan het opvangen van klimaatverandering.

3. Is er een ambitie voor een te realiseren oppervlak groene daken opgesteld? Zo ja, hoe luidt deze ambitie? Zo nee, waarom is die er niet? Is het college voornemens een ambitie vast te stellen, zoals Rotterdam ook heeft gedaan?

Antwoord: Nee, het college heeft geen voornemen voor een concrete ambitie ten aanzien van een te realiseren oppervlak. De Amsterdamse aanpak kenmerkt zich momenteel door een stimulans vanuit de gemeente. Samen met diverse belanghebbenden zoals corporaties en ondernemers wordt er aan gewerkt om in Amsterdam zoveel mogelijk groene daken te realiseren. De gemeente geeft hierin ook zelf het goede voorbeeld, zoals het aanleggen van een groen dak op de Stopera.

4. Welke rol hebben groene daken in het gemeentelijk beleid ten aanzien van klimaatadaptatie? Ligt het tempo van de realisering van groene daken volgens het college hoog genoeg om de klimaatverandering te kunnen? Zo ja, kan het college dat toelichten, zo nee, waarom niet, en zijn er plannen om het tempo op te voeren?

Antwoord: Zie ook het antwoord op vraag 1 en 2. Groene daken kunnen een nuttige en veelzijdige functie hebben bij klimaatadaptatie. Anticipatie op klimaatverandering is echter een veel groter en veelomvattender vraagstuk dan alleen het inzetten op groene daken. Er is aandacht en inzet nodig in de volle breedte van zowel overheid als particulieren en van kleine acties tot grote ingrepen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het verplicht inkopen van stadswarmte door woningcorporaties

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake evenementenbeleid rondom circussen

Lees verder

    Word actief Doneer