Schrif­te­lijke vragen inzake evene­men­ten­beleid rondom circussen


Indiendatum: jul. 2012

In het preadvies op de motie: “Evenementen met dieren op de A-lijst” staat:

“Het afgeven van evenementenvergunningen is een bevoegdheid van de burgemeester die op grond van de Gemeentewet niet aan de stadsdelen mag worden gedelegeerd. De burgemeester heeft de bevoegdheid om vergunningen af te geven gemandateerd aan de stadsdeelvoorzitters. In die zin is er dus geen sprake van een bevoegdheid die op de A-lijst kan worden geplaatst.

Omdat de bevoegdheid is gemandateerd en niet gedelegeerd, mag de burgemeester de bevoegdheid te allen tijde zélf uitoefenen. Als de stadsdeelvoorzitter de bevoegdheid namens de burgemeester uitoefent, moet hij/zij zich houden aan de instructies die de burgemeester geeft voor het uitoefenen van de gemandateerde bevoegdheid.

De voorzitter krijgt hierbij enige ruimte om eigen beleid te voeren om in te kunnen spelen op de vele verschillende vragen die zich in de dagelijkse praktijk voordoen. Dit is ook het geval ten aanzien van het afgeven van vergunningen voor evenementen. Dit beleid moet eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de burgemeester.”

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Uit het preadvies blijkt dat het beleid rondom vergunningen voor evenementen eigenlijk al een taak is van de burgemeester. Klopt het dat de burgemeester van Amsterdam het beleid rondom circussen met wilde dieren zelf kan vaststellen?
2. Zo ja, is de burgemeester voornemens dit te gaan ondernemen in navolging op de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren aangaande wilde dieren in het circus (2010)?
3. Zo nee, kan de burgemeester alle stadsdeelvoorzitters op dragen het Heemkerk model in te voeren?
4. Zo ja, wanneer is de burgemeester voornemens dit te gaan ondernemen?
5. Vanaf wanneer is het huidige evenementen beleid van de stadsdelen (graag per stadsdeel aangeven) in gegaan?
6. Heeft de burgemeester het huidige evenementenbeleid van één van de stadsdelen goedgekeurd? Zo ja, voor welke stadsdelen en wanneer is dit beleid goed gekeurd?

Het lid van de gemeenteraad,
J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jul. 2012
Antwoorddatum: 30 jan. 2013

1. Uit het preadvies blijkt dat het beleid rondom vergunningen voor evenementen eigenlijk al een taak is van de burgemeester. Klopt het dat de burgemeester van Amsterdam het beleid rondom circussen met wilde dieren zelf kan vaststellen?

Antwoord vraag 1:
Ja. Aangezien het om een bevoegdheid gaat die de stadsdeelvoorzitters in mandaat namens de burgemeester uitoefenen kan de burgemeester in beginsel instructies meegeven op welke wijze de in mandaat gegeven bevoegdheid moet worden uitgeoefend.


2. Zo ja, is de burgemeester voornemens dit te gaan ondernemen in navolging op de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren aangaande wilde dieren in het circus (2010)?
3. Zo nee, kan de burgemeester alle stadsdeelvoorzitters op dragen het Heemkerk model in te voeren?
4. Zo ja, wanneer is de burgemeester voornemens dit te gaan ondernemen?

Antwoord vragen 2, 3 en 4:
Zoals bekend heeft het kabinet in het regeerakkoord opgenomen te zullen komen met een verbod op het houden van wilde dieren in circussen.
Het college volgt deze ontwikkelingen en loopt hier niet op vooruit.

In zijn brief van 9 maart 2012 heeft de wethouder Dierenwelzijn aan de stadsdeelbesturen het advies meegegeven om zo veel mogelijk de lijn te volgen die door de gemeente Heemskerk is ingezet. Deze lijn houdt in dat bij het afgeven van vergunningen een voorkeursbeleid wordt gevolgd voor circussen zonder wilde dieren.

Tijdens het overleg tussen burgemeester en stadsdeelvoorzitters van 19 november jl. heeft de burgemeester de stadsdeelvoorzitters nogmaals opgeroepen om, in afwachting van het landelijk beleid en overeenkomstig de wens van de Gemeenteraad (motie Partij voor de Dieren, Gemeenteblad 2010, afdeling 1, nr 314) de lijn van de brief van wethouder Van der Burg te volgen. Hiermee heeft de burgemeester de stadsdeelvoorzitters zijn instructies dus al meegegeven, waarmee hij de lijn volgt van de verantwoordelijke wethouder.

5. Vanaf wanneer is het huidige evenementen beleid van de stadsdelen (graag per stadsdeel aangeven) in gegaan?
6. Heeft de burgemeester het huidige evenementenbeleid van één van de stadsdelen goedgekeurd? Zo ja, voor welke stadsdelen en wanneer is dit beleid goedgekeurd?

Antwoord vragen 5 en 6:
De volgende stadsdelen hebben een eigen evenementenbeleid dat door de burgemeester is goedgekeurd:
− Centrum (2009);
− Zuid (2012);
− Zuidoost (2012);
− West (2012);
− Nieuw-West (nog niet vastgesteld).

Stadsdeel Oost heeft een evenementenbeleid in voorbereiding en stadsdeel Noord hanteert geen eigen evenementenbeleid.

Voor zover bekend overweegt stadsdeel West een bepaling aan het beleid toe te
voegen over wilde dieren in circussen. Wat die bepaling precies inhoudt is op dit
moment nog niet bekend.