Schrif­te­lijke vragen inzake water­kwa­liteit


Indiendatum: dec. 2011

Amsterdam, 13 december 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Inleiding.

Milieuorganisatie Natuur & Milieu publiceerde in oktober het rapport “Ranking the stars. Nederland in vergelijking met andere Europese lidstaten op het gebied van milieu, natuur en klimaat”, waarin staat dat Nederland op de laatste plaats staat van alle Europese lidstaten wat betreft waterkwaliteit.

In het rapport is te lezen: “In Nederland wordt voor bijna 100% van het oppervlaktewater het risico gelopen dat de normen van de Europese kaderrichtlijn Water (KWR) niet worden gehaald. Sinds 2000 stagneert de verbetering van het oppervlaktewater in Nederland (PBL, 2011) en dreigen er nieuwe risico’s. Ondanks de belabberde positie van Nederland heeft het kabinet Rutte tot 2015 structurele bezuinigingen op het waterbudget vastgesteld van €150 miljoen. Dit heeft een direct negatief effect op de waterkwaliteit en daardoor is de kans klein dat Nederland van de laatste plaats afkomt in Europa.” (p.10)

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het college bekend met het rapport van Natuur & Milieu?

2. a) Wie controleert/meet het oppervlaktewater van Amsterdam?
b) Wordt in Amsterdam de waterkwaliteit gemeten op de aanwezigheid van
insecticiden of andere stoffen die schadelijk zijn voor mens en/of dier en/of planten?
Zo ja, welke stoffen worden er gemeten en wanneer in het jaar gebeurt dit en met
welke frequentie?
c) Hoe verhouden deze stoffen zich tot de Europese kaderrichtlijn
water?

3. Wordt het oppervlaktewater in Amsterdam gecontroleerd op de mate van aanwezigheid van imidacloprid en glyfosaat? Zoja, kan de wethouder een overzicht geven van deze metingen? Zo nee, waarom wordt er niet op gemeten in Amsterdam?

4. In de Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater zijn voor Amsterdam alleen metingen te vinden op de hoek Machineweg-Middenweg. Is dit het enige meetpunt voor Amsterdams oppervlaktewater? Zo nee, op welke plaatsen wordt er nog meer gemeten en welke stoffen worden daar gemeten?

5. Is het college het eens met de fractie van de Partij voor de Dieren dat het tijd is om de criteria waarop wij de kwaliteit van water beoordelen moeten herzien? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: dec. 2011
Antwoorddatum: 2 feb. 2012

Inleiding.

De milieuorganisatie Natuur & Milieu publiceerde in oktober het rapport “Ranking the stars. Nederland in vergelijking met andere Europese lidstaten op het gebied van milieu, natuur en klimaat”, waarin staat dat Nederland op de laatste plaats staat van alle Europese lidstaten wat betreft waterkwaliteit.

In het rapport is te lezen: “In Nederland wordt voor bijna 100% van het oppervlaktewater het risico gelopen dat de normen van de Europese kaderrichtlijn Water (KWR) niet worden gehaald. Sinds 2000 stagneert de verbetering van het oppervlaktewater in Nederland (PBL, 2011) en dreigen er nieuwe risico’s. Ondanks de belabberde positie van Nederland heeft het kabinet Rutte tot 2015 structurele bezuinigingen op het waterbudget vastgesteld van € 150 miljoen. Dit heeft een direct negatief effect op de waterkwaliteit en daardoor is de kans klein dat Nederland van de laatste plaats afkomt in Europa.” (p.10)

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 13 december 2011, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Is het college bekend met het rapport van de miilieuorganisatie Natuur & Milieu?

Antwoord:
Ja.

2.
a. Wie controleert/meet het oppervlaktewater van Amsterdam?
b. Wordt in Amsterdam de waterkwaliteit gemeten op de aanwezigheid van insecticiden of andere stoffen die schadelijk zijn voor mens en/of dier en/of planten? Zo ja, welke stoffen worden er gemeten en wanneer in het jaar gebeurt dit en met welke frequentie?
c. Hoe verhouden deze stoffen zich tot de Europese kaderrichtlijn water?

Antwoord 2a:
In het IJ en de havens is Rijkswaterstaat (RWS) hiervoor verantwoordelijk en in het binnenwater (Amstel, grachten, vaarten en plassen) het waterschap. M.u.v. een deel van Amsterdam-Noord dat valt onder het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Nieuwe Meer e.o. dat valt onder het hoogheemraadschap Rijnland is dit het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) c.q. Waternet.

Antwoord 2b en c:
In beginsel worden alleen zgn. probleemstoffen gemeten. Dit zijn stoffen die boven de norm van de KRW aanwezig zijn. In de eerste toetsing aan de KRW (in 2006) is Amsterdam op de totale set van KRW prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen bemeten, waaronder ook bepaalde insecticiden. De huidige probleemstoffen in de Amsterdamse wateren zijn de zware metalen koper en zink. Deze worden vier keer per jaar gemeten in de Amstel, de Singelgracht, het Noorder Amstelkanaal, de Kostverlorenvaart en het Westerkanaal. Volgens het waterschap AGV voldeden de meetresultaten van zowel koper als zink in 2010 en 2011 nog niet aan de norm.

3. Wordt het oppervlaktewater in Amsterdam gecontroleerd op de mate van aanwezigheid van imidacloprid en glyfosaat? Zo ja, kan de wethouder een overzicht geven van deze metingen? Zo nee, waarom wordt er niet op gemeten in Amsterdam?

Antwoord:
Dat is niet het geval. Uit kostenoverwegingen wordt bij het opstellen van een meetprogramma gekeken welke verplichtingen er liggen en of er redenen zijn om bepaalde parameters te gaan meten. Bestrijdingsmiddelen zijn kostbare parameters om te analyseren, die daarom vooral in land- en tuinbouwgebieden (risicogebieden) worden gemeten.

4. In de Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater zijn voor Amsterdam alleen metingen te vinden op de hoek Machineweg-Middenweg. Is dit het enige meetpunt voor Amsterdams oppervlaktewater? Zo nee, op welke plaatsen wordt er nog meer gemeten en welke stoffen worden daar gemeten?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2b en c. Op genoemd meetpunt wordt in 2012 overigens niet gemeten. Volgens de KRW-systematiek worden bestrijdingsmiddelen d.m.v. een periodieke screening (één keer in de zes jaar) gemeten op zgn. knooppunten in het watersysteem. Dit betekent dat in 2012 op één punt in de Amstel zal worden gemeten. Wanneer de stoffen daar in verhoogde mate worden aangetroffen, wordt het jaar daarop door aanvullende metingen gezocht naar de herkomst ervan.
5. Is het college het eens met de fractie van de Partij voor de Dieren dat het tijd is om de criteria waarop wij de kwaliteit van water beoordelen moeten herzien? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zoals in het antwoord op vraag 2a is aangegeven is de meting van de waterkwaliteit in de stad een verantwoordelijkheid van de waterschappen en RWS. Het huidige meetprogramma sluit aan bij de stoffen die in de stad voorkomen en die relevant zijn voor het stedelijk gebruik van het water.