Schrif­te­lijke vragen inzake vuurwerk tijdens Konin­gin­nedag


Indiendatum: feb. 2013

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Stadsdeel Nieuw-West is volgens verslaggeving van het Parool (4-2-2013) niet van plan het traditionele vuurwerk op Koninginnedag rondom de Sloterplas af te blazen. Volgens de rechtbank Amsterdam werd in de gemeente Weesp op grond van de Flora- en faunawet het Koninginnedagvuurwerk niet toegestaan.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is de wethouder op de hoogte van berichtgeving van het Parool op 4 februari 2013?
2. Welke broedvogels leven er rond de Sloterplas? Welke van deze soorten broeden er eind april/begin mei?
3. De rechtbank van Amsterdam heeft op grond van de Flora- en faunawet koninginnedagvuurwerk in Weesp verboden. Stadsdeel Nieuw-West zal met het afsteken van het vuurwerk waarschijnlijk in overtreding zijn op de Flora- en faunawet. Kan de wethouder aangeven hoe stadsdeel Nieuw-West op de uitspraak van de rechtbank heeft gereageerd?
4. Heeft stadsdeel Nieuw-West een ontheffing aangevraagd voor het afsteken van vuurwerk? Zo ja, is deze verleend? Zo nee, gaat stadsdeel Nieuw-West nog een ontheffing aanvragen?
5. Heeft stadsdeel Nieuw-West in de afgelopen 56 jaar een ontheffing aangevraagd en verkregen voor het afsteken van vuurwerk? Zo nee, is de wethouder van mening dat stadsdeel Nieuw-West door het niet aanvragen van een ontheffing in overtreding is en is geweest van de Flora- en faunawet?
6. Wat is de wethouder voornemens te ondernemen op de mogelijk op handen zijnde wetsovertreding van stadsdeel Nieuw-West?

Het lid van de gemeenteraad,
J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: feb. 2013
Antwoorddatum: 14 feb. 2013

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van 14 februari 2013 inzake vuurwerk tijdens Koninginnedag rondom de Sloterplas.

Amsterdam, 11 maart 2013

Aan de gemeenteraad

Inleiding van vragensteller.

Stadsdeel Nieuw-West is volgens verslaggeving van Het Parool (4 februari 2013) niet van plan het traditionele vuurwerk op Koninginnedag rondom de Sloterplas af te blazen. Volgens de rechtbank Amsterdam werd in de gemeente Weesp op grond van de Flora- en faunawet het Koninginnedagvuurwerk niet toegestaan.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 14 februari 2013, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Is de wethouder op de hoogte van berichtgeving van Het Parool op 4 februari 2013?
Antwoord:
Ja.

2. Welke broedvogels leven er rond de Sloterplas? Welke van deze soorten broeden er eind april/begin mei?
Antwoord:
Soorten die naar verwachting eind april – begin mei broeden (of nog op het nest zitten met jongen) rond de Sloterplas zijn: In bomen: ekster, zwarte kraai, sperwer, havik, houtduif, groenling, vink, winterkoning en een kolonie blauwe reigers.
In holtes van bomen: boomklever, boomkruiper, grote bonte specht, halsbandparkiet, bosuil, holenduif. In dichte struiken, riet en ruigtes: heggenmus, kleine karekiet, merel, tjiftjaf, vink, zanglijster. In oevers en op de waterkant: dodaars, fuut, wilde eend, waterhoen, meerkoet.

3. De rechtbank van Amsterdam heeft op grond van de Flora- en faunawet koninginnedag-vuurwerk in Weesp verboden. Stadsdeel Nieuw-West zal met het afsteken van het vuurwerk waarschijnlijk in overtreding zijn op de Flora- en faunawet. Kan de wethouder aangeven hoe stadsdeel Nieuw-West op de uitspraak van de rechtbank heeft gereageerd?
Antwoord:
Voor het afsteken van vuurwerk op Koninginnedag 2013 is door het bedrijf dat het vuurwerk afsteekt een ontheffing aangevraagd en verkregen. Omdat de ontheffing door Provincie Noord-Holland is verleend gaat het stadsdeel ervan uit dat de wet niet wordt overtreden.

4. Heeft stadsdeel Nieuw-West een ontheffing aangevraagd voor het afsteken van vuurwerk? Zo ja, is deze verleend? Zo nee, gaat stadsdeel Nieuw-West nog een ontheffing aanvragen?
Antwoord:
De organisator van het evenement in 2013 is het Oranjecomité. Het vuurwerk- bedrijf dat de opdracht heeft gekregen heeft de ontheffing aangevraagd en verkregen.

5. Heeft stadsdeel Nieuw-West in de afgelopen 56 jaar een ontheffing aangevraagd en verkregen voor het afsteken van vuurwerk? Zo nee, is de wethouder van mening dat stadsdeel Nieuw-West door het niet aanvragen van een ontheffing in overtreding is en is geweest van de Flora- en faunawet?
Antwoord:
Voor het afsteken van vuurwerk in de afgelopen jaren is door het bedrijf dat vuurwerk afsteekt een ontheffing aangevraagd en verkregen. Stadsdeel Nieuw- West bestaat pas sinds 1 mei 2010. De organisator van het evenement in 2011 was Theater de Meervaart. De organisator van het evenement in 2012 was het Oranjecomité. Beide organisatoren hebben hetzelfde vuurwerkbedrijf de opdracht gegeven als in 2013. Het vuurwerkbedrijf heeft in beide gevallen bij Provincie Noord-Holland de ontheffing aangevraagd en verkregen.

6. Wat is de wethouder voornemens te ondernemen op de mogelijk op handen zijnde wetsovertreding van stadsdeel Nieuw-West?
Antwoord:
Indien een ontheffing wordt verleend is er geen sprake van een wetsovertreding.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam
A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester