Schrif­te­lijke vragen inzake honden­speel­plaatsen


Indiendatum: feb. 2013

Aan het college van burgemeester en wethouders


Volgens de website van de Dierenbescherming Amsterdam telt Amsterdam ongeveer 23.000 geregistreerde hondenbezitters. Honden spelen voor veel Amsterdammers een belangrijke rol. Daarnaast dragen honden bij tot het welzijn van mensen in de stad. Tegelijkertijd moet het welzijn van honden in Amsterdam gewaarborgd worden. Echter, merkt de hondenlobby op dat de ruimte voor honden in de stad steeds kleiner wordt; steeds meer gebieden worden aangewezen als verbodsgebied voor honden en ook de ruimte waar honden lekker kunnen loslopen en spelen met elkaar wordt steeds beperkter. Steeds meer openbare parken zijn verboden voor honden, in vrijwel alle parken geldt een aanlijngebod en de delen waar honden wel mogen loslopen worden steeds kleiner. Een te beperkte mogelijkheid voor honden om zich voldoende te kunnen bewegen en sociaal gedrag te vertonen kan verstrekkende gevolgen hebben voor het welzijn van honden.

De Dierenbescherming wil voldoende mogelijkheden in de stad voor honden om zich vrij te bewegen en los te lopen. De doelstelling van de Dierenbescherming is dan ook om de huidige losloopgebieden te behouden en in stadsdelen waar onvoldoende losloopmogelijkheden zijn, deze gebieden zoveel mogelijk uit te breiden.

In Rotterdam is er onlangs gestart met het initiatief om zeven hondenspeelplaatsen stadsbreed te gaan aanleggen. Hondenspeelplaatsen worden enthousiast ontvangen door bewoners, zowel door niet hondenbezitters als hondenbezitters. Ze worden gezien als een oplossing om minder last te hebben van honden.


Gezien het vorenstaande heeft ondergetekenden de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Hoeveel losloopgebieden zijn er in Amsterdam in m2? Kan in een aparte tabel overzicht geven worden van hoeveel m2 losloopgebied er per stadsdeel is, per hoeveel geregistreerde honden over de afgelopen 5 jaar?
2. Is het mogelijk om de bestaande losloopgebiedenkaartjes van de stadsdelen te gebruiken voor het maken van een overzichtskaart van alle losloopgebieden in gemeente Amsterdam voor het gebruik van alle Amsterdammers? Zo nee, waarom niet?
3. Het beleid rondom losloopgebieden voor honden is een taak voor de stadsdelen. Echter wat vindt de wethouder ervan om, zoals in Rotterdam hondenspeelplaatsen worden gerealiseerd, braakliggende terreinen in te richten voor honden?
4. Kan de wethouder toezeggen dat hij, uit het oogpunt van het welzijn van de hond en zijn baas, deze optie zal onderzoeken in het beleid rondom braakliggende terreinen?

Het lid van de gemeenteraad,
J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: feb. 2013
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

1. Hoeveel losloopgebieden zijn er in Amsterdam in m2? Kan in een aparte tabel overzicht geven worden van hoeveel m2 losloopgebied er per stadsdeel is, per hoeveel geregistreerde honden over de afgelopen 5 jaar?

2. Is het mogelijk om de bestaande losloopgebiedenkaartjes van de stadsdelen te gebruiken voor het maken van een overzichtskaart van alle losloopgebieden in gemeente Amsterdam voor het gebruik van alle Amsterdammers? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vragen 1 en 2:

Het is technisch mogelijk om een overzichtskaart van alle losloopgebieden in Amsterdam te maken, maar daarvoor is aanlevering door de stadsdelen nodig van gegevens over de losloopgebieden en bijbehorende losloopperioden op digitale kaarten. De wethouder Dierenwelzijn zal in een portefeuillehoudersoverleg aan de stadsdelen vragen of deze gegevens beschikbaar zijn en kunnen worden aangeleverd. Voor zover nog niet beschikbaar zullen deze pas kunnen worden aangeleverd indien hiervoor binnen de betreffende stadsdelen dan wel centraal stedelijk financiering is geregeld. Met een digitale overzichtskaart zou antwoord kunnen worden gegeven op de gevraagde oppervlaktegegevens.3. Het beleid rondom losloopgebieden voor honden is een taak voor de stadsdelen.Echter wat vindt de wethouder ervan om, zoals in Rotterdam hondenspeelplaatsen worden gerealiseerd, braakliggende terreinen in te richten voor honden?

4. Kan de wethouder toezeggen dat hij, uit het oogpunt van het welzijn van de hond en zijn baas, deze optie zal onderzoeken in het beleid rondom braakliggende terreinen?

Antwoord vragen 3 en 4:

Voor zover passend binnen het beleid kunnen initiatieven voor tijdelijke hondenspeelplaatsen op braakliggende terreinen worden beoordeeld op inpasbaarheid, (financiële) haalbaarheid en draagvlak in de buurt, en worden afgewogen tegen andere initiatieven.