Schrif­te­lijke vragen inzake brand reptie­len­opvang Zwanenburg


Indiendatum: feb. 2013

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake brand reptielenopvang Zwanenburg

Amsterdam, 11 februari 2013

Aan het college van burgemeester en wethouders

De opvang van reptielen in Amsterdam en omstreken verkeert al jaren in een zeer moeilijke situatie. Dierenambulance Amsterdam haalt jaarlijks zo’n zestig reptielen op. Sinds het overlijden van Ad Schelleman en het opheffen van Stichting de Imperator heeft Amsterdam geen reptielenopvang meer. Stichting Dierenhulpdienst Nederland in Zwanenburg heeft zich vervolgens ontfermd over de door de Amsterdamse Dierenambulance opgehaalde reptielen. Deze stichting verkeerde echter al langere tijd in financiële nood en is vandaag, 11 februari, getroffen door een brand. De eigenaar vreest dat de brand de genadeslag zal zijn voor zijn opvang.

De Partij voor de Dieren vindt het van groot belang dat de wettelijke taak van de gemeente Amsterdam om zwerfreptielen gedurende twee weken op te vangen, kan worden uitgevoerd. Eerder heeft de Partij voor de Dieren hierom, en vanwege het feit dat de opvang in Zwanenburg Amsterdamse reptielen opvangt, aan de wethouder verzocht om aan deze opvang subsidie te verstrekken, hetgeen ook is gebeurd.

Tijdens het vaststellen van de begroting 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met een motie van de Partij voor de Dieren die vraagt om met desbetreffende dierenbeschermingsorganisaties zoals Dierenambulance, Stichting Dierenhulpdienst Nederland in overleg te gaan om een structurele oplossing te vinden voor de opvang van reptielen in de Metropoolregio Amsterdam.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de PvdD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is de wethouder bekend met het bericht ‘Reptielen overleden bij brand in opvang’ (At5, 11 februari 2013)?
2. Kan de wethouder aangeven wat de consequenties zijn van de brand en de eventuele sluiting van Stichting Dierenhulpdienst Nederland voor Amsterdam?
3. Is Stichting Dierenhulpdienst Nederland momenteel de enige opvang waar reptielen die in Amsterdam worden opgehaald door de Dierenambulance naartoe worden gebracht? Zo nee, naar welke andere opvang(en) worden reptielen nog meer gebracht?
4. Indien sluiting van Stichting Dierenhulpdienst Nederland volgt op de brand, waar kunnen Amsterdamse reptielen die worden opgehaald door Dierenambulance Amsterdam dan naartoe worden gebracht om te worden opgevangen?
5. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren tijdens de begroting 2013, waarin wordt gevraagd om een structurele oplossing te vinden voor de opvang van reptielen in de Metropoolregio Amsterdam?
6. Kan het college toezeggen dat er spoedig voor een structurele oplossing voor de opvang van reptielen wordt gezorgd? Zo ja, hoe en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?


In verband met de aard van de problematiek verzoeken wij het college om deze vragen op adequate termijn te beantwoorden.


Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: feb. 2013
Antwoorddatum: 5 mrt. 2013

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van 11 februari 2013 inzake de brand in reptielenopvang Zwanenburg.

Amsterdam, 5 maart 2013

Aan de gemeenteraad

Inleiding van vragensteller.
De opvang van reptielen in Amsterdam en omstreken verkeert al jaren in een zeer moeilijke situatie. Dierenambulance Amsterdam haalt jaarlijks zo’n zestig reptielen op. Sinds het overlijden van Ad Schelleman en het opheffen van Stichting de Imperator heeft Amsterdam geen reptielenopvang meer. De Stichting Dierenhulpdienst Nederland in Zwanenburg heeft zich vervolgens ontfermd over de door de Amsterdamse Dierenambulance opgehaalde reptielen. Deze stichting verkeerde echter al langere tijd in financiële nood en is 11 februari 2013 getroffen door een brand. De eigenaar vreest dat de brand de genadeslag zal zijn voor zijn opvang. De Partij voor de Dieren vindt het van groot belang dat de wettelijke taak van de gemeente Amsterdam om zwerfreptielen gedurende twee weken op te vangen, kan worden uitgevoerd. Eerder heeft de fractie van de Partij voor de Dieren hierom, en vanwege het feit dat de opvang in Zwanenburg Amsterdamse reptielen opvangt, aan de wethouder verzocht om aan deze opvang subsidie te verstrekken, hetgeen ook is gebeurd.

Tijdens het vaststellen van de begroting 2013 heeft de gemeenteraad op 8 november 2013 ingestemd met een motie van de Partij voor de Dieren (Gemeenteblad 2012, afd. 1, nr. 792) die vraagt om met desbetreffende dierenbeschermingsorganisaties, zoals de Dierenambulance en de Stichting Dierenhulpdienst Nederland, in overleg te gaan om een structurele oplossing te vinden voor de opvang van reptielen in de Metropoolregio Amsterdam.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 11 februari 2013, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Is de wethouder bekend met het bericht ‘Reptielen overleden bij brand in opvang’ (AT5 van 11 februari 2013)?
Antwoord:
Ja.

2. Kan de wethouder aangeven wat de consequenties zijn van de brand en de eventuele sluiting van de Stichting Dierenhulpdienst Nederland voor Amsterdam?
Antwoord:
Als gevolg van de brand zijn 30 van de 70 dieren overleden. Het betreft onder meer landschildpadden, slangen en spinnen. Inmiddels is het uitgebrande verblijf ontruimd, de dieren die niet zijn overleden zijn gedeeltelijk ondergebracht in het niet door brand aangetaste voorste deel van het pand en worden gedeeltelijk elders tijdelijk opgevangen. De uitgebrande ruimte wordt inmiddels geheel verbouwd en uitgebreid. Naar verwachting zal de verbouwing over enkele maanden gereed zijn. De opvang van reptielen en amfibieën blijft tijdens de verbouwing gewoon doorgaan. Overigens was Stichting Dierenhulpdienst Nederland bereid en in staat om uw vragen zelf te beantwoorden (telefoonnummer 023 8009999).

3. Is de Stichting Dierenhulpdienst Nederland momenteel de enige opvang waar reptielen die in Amsterdam worden opgehaald door de Dierenambulance naartoe worden gebracht? Zo nee, naar welke andere opvang(en) worden reptielen nog meer gebracht?
Antwoord:
Ja.

4. Indien sluiting van de Stichting Dierenhulpdienst Nederland volgt op de brand, waar kunnen Amsterdamse reptielen die worden opgehaald door Dierenambulance Amsterdam dan naartoe worden gebracht om te worden opgevangen?
Antwoord:
Er is geen sprake van sluiting.

5. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren tijdens de begroting voor 2013, waarin wordt gevraagd om een structurele oplossing te vinden voor de opvang van reptielen in de Metropoolregio Amsterdam?
Antwoord:
Staat geagendeerd voor de commissie EZP van 7 maart 2013.

6. Kan het college toezeggen dat er spoedig voor een structurele oplossing voor de opvang van reptielen wordt gezorgd? Zo ja, hoe en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Zie beantwoording van vraag 5.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Actualiteit van het raadslid de heer Van Lammeren van Partij voor de Dieren inzake bont

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake vuurwerk tijdens Koninginnedag

Lees verder

    Word actief Doneer