Schrif­te­lijke vragen inzake veront­rei­niging in de haven


Indiendatum: nov. 2011

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer van Lammeren (PvdD) inzake verontreiniging in de haven

Amsterdam, 18 november 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

Op 17 november jongstleden heeft een zeeschip de Usslincxhaven verontreinigd. AT5 vermeldt: “ Het vaartuig pompte filterwater van uitlaatgassen in het water van de Usslincxhaven dat vol zat met roet, zo maakte het KLPD (korps landelijke politie diensten) bekend. De kapitein moet een boete van 5000 euro betalen. Ook de kosten om de vervuiling op te ruimen, komen voor rekening van de veroorzaker. Het gaat om een bedrag van zeker 40.000 euro. ... De Havendienst heeft onmiddellijk maatregelen getroffen om te voorkomen dat de vervuiling zou uitbreiden”.
Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:
1.Wat is op dit moment de inschatting van de schade aan de flora en fauna?
2. Zijn er dieren overleden door de vervuiling? Zo ja om welke dieren gaat het en in welke hoeveelheden?
3. Welke maatregelen zijn genomen door de Havendienst om te voorkomen dat de vervuiling zich uitbreidt?
4. Hoe lang gaat het duren voordat de vervuiling is opgeruimd? Wie zal deze taak uit voeren?
5. Wat zijn de lange termijn effecten voor de flora en fauna?
Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: nov. 2011
Antwoorddatum: 2 feb. 2012

Inleiding.

Op 17 november 2011 heeft een zeeschip de Usslincxhaven verontreinigd. AT5 vermeldt: Het vaartuig pompte filterwater van uitlaatgassen in het water van de Usslincxhaven dat vol zat met roet, zo maakte het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) bekend. De kapitein moet een boete van 5000 euro betalen. Ook de kosten om de vervuiling op te ruimen, komen voor rekening van de veroorzaker. Het gaat om een bedrag van zeker 40.000 euro. De Dienst Haven Amsterdam heeft onmiddellijk maatregelen getroffen om te voorkomen dat de vervuiling zou uitbreiden”.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 18 november 2011, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Wat is op dit moment de inschatting van de schade aan de flora en fauna?

Antwoord:
Het beoordelen van de schade aan flora en fauna voor verontreinigingen van deze omvang en aard vindt plaats op basis van visuele waarnemingen door medewerkers van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is de waterkwaliteitsbeheerder in dit gebied. Op basis van visuele waarnemingen is de inschatting van de schade aan flora en fauna nihil. Deze constatering komt overeen met de aard van de verontreiniging.

2. Zijn er dieren overleden door de vervuiling? Zo ja, om welke dieren gaat het en in welke hoeveelheden?

Antwoord:
Bij de verontreiniging zijn geen dieren betrokken.

3. Welke maatregelen zijn genomen door de Havendienst om te voorkomen dat de vervuiling zich uitbreidt?

Antwoord:
Haven Amsterdam heeft olieschermen getrokken om verspreiding van de vervuiling tegen te gaan.

4. Hoe lang gaat het duren voordat de vervuiling is opgeruimd? Wie zal deze taak uit voeren?

Antwoord:
De vervuiling is al in opdracht van de waterkwaliteitsbeheerder Rijkswaterstaat opgeruimd door de firma Marpol.

5. Wat zijn de lange-termijneffecten voor de flora en fauna?

Antwoord:
Gezien voorstaande zijn geen lange-termijneffecten voor de flora en fauna te verwachten.