Schrif­te­lijke vragen inzake vogel­mi­gra­tie­stromen en -aanvlieg­routes


Indiendatum: nov. 2011

Amsterdam, 16 november 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Inleiding.

Het onderwerp betreft gebieden waar vogels foerageren, broeden, aanvliegen en migreren.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Welke gebieden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) staan bekend als broed- en foerageerplaatsen voor vogels? Welke soorten leven er? Welke soorten zijn door de Vogelrichtlijn beschermd?

2. Waar in de MRA bevinden zich aanvliegroutes van vogels? Kunnen deze worden aangegeven op een kaart? Welke soorten zijn door de Vogelrichtlijn beschermd?

3. Welke seizoensgebonden migratieroutes doorkruisen de MRA? Kunnen deze routes worden aangegeven op een kaart? Welke vogels migreren waar en welke vogels zijn door de Vogelrichtlijn beschermd?

Indiendatum: nov. 2011
Antwoorddatum: 18 jan. 2012

1. Welke gebieden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) staan bekend als broed- en foerageerplaatsen voor vogels? Welke soorten leven er? Welke soorten zijn door de Vogelrichtlijn beschermd?

Antwoord:
In de Metropoolregio Amsterdam bevindt zich een groot aantal gebieden dat van belang is voor broedende en foeragerende vogels. Een aantal van deze gebieden valt onder de Europese Habitat- of Vogelrichtlijnen (Natura2000 gebieden). Op de bijgevoegde kaart (bijlage 1) staan de Natura2000-gebieden in de Metropoolregio Amsterdam aangegeven.
Belangrijke broedgebieden voor weidevogels (grutto, tureluur, kievit, scholekster, slobeend) zijn Waterland net ten noorden van Amsterdam, de Polder Zeevang ten noorden van Volendam en de Ronde Hoep net ten zuiden van Amsterdam. Dit zijn agrarische gebieden met vrijwel uitsluitend grasland. Deze gebieden zijn ook van belang voor overwinterende ganzen en smienten. Ook de Ouderkerker-plas wordt door overwinterde smienten gebruikt.
Voor bosvogels (spechten, bosuil) is het Amsterdamse bos belangrijk.
Andere interessante vogelgebieden zijn: Spaarnwoude, het Geuzenbos, de Brettenzone voor moerasbroedvogels, het Diemerpark voor broedvogels. De Diemervijfhoek is zowel voor broedvogels als voor trekvogels belangrijk.

Watervogels vinden rust op het water. Het IJmeer-Markermeer is voor veel soorten een belangrijk rustgebied. Nonnetje, tafel- en kuifeend zijn duikeenden, die profiteren van de aanwezigheid van driehoeksmosselen en kranswieren. Verder rusten er meerkoeten en futen. Ook het Noordzeekanaal is een belangrijk rustgebied voor watervogels en ganzen, zeker als bij aanhoudende vorst het IJmeer en Markermeer dichtvriest. Ook de stad zelf is een rustplaats voor vogels, onder andere spreeuwen verzamelen zich in de winter in bomen.
Op enkele exoten na, zoals de halsbandparkiet en de nijlgans, zijn alle vogels door de Vogelrichtlijn beschermd.

2. Waar in de MRA bevinden zich aanvliegroutes van vogels? Kunnen deze worden aangegeven op een kaart? Welke soorten zijn door de Vogelrichtlijn beschermd?

Antwoord:
De DRO hanteert bij het in beeld brengen in de MRA van de vliegbewegingen van broedvogels, de kaart die in opdracht van Vogelbescherming Nederland is ontwikkeld. Deze kaart geeft voor het broedseizoen aan waar in Nederland de meeste vogelvliegbewegingen plaatsvinden. Op de kaart is een indeling gemaakt naar het aantal vliegbewegingen (zie bijlage 2). In het vliegveiligheidsmodel Bambas (www.bambas.ecogrid.nl) zijn de vliegbewegingen gemodelleerd van de meest talrijke vogelsoorten die relevant zijn voor vliegverkeer. De 30-100 meter is de luchtlaag waarin verreweg de meeste vogelbewegingen plaatsvinden.
Alle broedvogels worden beschermd door de Vogelrichtlijn.

3. Welke seizoensgebonden migratieroutes doorkruisen de MRA? Kunnen deze routes worden aangegeven op een kaart? Welke vogels migreren waar en welke vogels zijn door de Vogelrichtlijn beschermd?

Antwoord:
De DRO hanteert bij het in beeld brengen in de MRA van de migratieroutes, de kaart die in opdracht van Vogelbescherming Nederland is ontwikkeld. Deze kaart geeft aan waar in Nederland de belangrijkste vogeltrekbanen zijn gelegen (zie bijlage 3). Op de kaart is een classificatie gemaakt naar ‘laag risico’, ‘gemiddeld risico’ en ‘hoog risico’. Alle trekvogels worden beschermd door de Vogelrichtlijn.