Schrif­te­lijke vragen inzake de Hoec­ke­lingsdam


Indiendatum: nov. 2011

Amsterdam, 16 november 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Inleiding.

In 2005 is langs de kust van Waterland een luwtedam aangelegd als onderdeel van de natuurcompensatie voor de ontwikkeling van IJburg, genaamd de Hoeckelingsdam. Het gebied is inmiddels goed bezocht door vogels.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Hoeveel vogelsoorten broeden en foerageren op en rondom de Hoeckelingsdam? En welke aantallen? Zijn er beschermde vogelsoorten bij?

2. Wie is eigenaar van de Hoeckelingsdam?

3. Door wie wordt de natuur op de Hoeckelingsdam beheerd?

4. Draagt de gemeente Amsterdam financieel bij aan het beheer? Zo ja, hoeveel geld wordt hiervoor uitgetrokken? Zo niet, waarom niet en zijn er andere bronnen van kapitaal?

5. Hoe zien de plannen voor het beheer van de Hoeckelingsdam er voor de komende jaren uit?

Indiendatum: nov. 2011
Antwoorddatum: 14 dec. 2011

Amsterdam, 13 december 2011

Aan de gemeenteraad

Inleiding.

In 2005 is langs de kust van Waterland een luwtedam aangelegd als onderdeel van de natuurcompensatie voor de ontwikkeling van IJburg, genaamd de Hoeckelingsdam. Het gebied is inmiddels goed bezocht door vogels.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 16 november 2011, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Hoeveel vogelsoorten broeden en foerageren op en rondom de Hoeckelingsdam? En welke aantallen? Zijn er beschermde vogelsoorten bij?

Antwoord:
Aantallen broedparen broedvogels in 2009:
− Grauwe gans 70
− Brandgans 32
− indische gans 1
− Zwartkopmeeuw 220
− Zilvermeeuw 20
− Kleine mantelmeeuw 200
− Kokmeeuw 2000
− Visdief 80

Fouragerende en rustende vogels: in 2005 werden zeer gedetailleerde tellingen verricht op de Hoeckelingsdam. Daarbij werden in totaal 102 verschillende vogelsoorten waargenomen (Zie tabel 1, als bijlage bijgevoegd)

Onder de huidige wetgeving zijn alle vogelsoorten in Nederland beschermd, op een klein aantal exoten na. Dit betreft in de broedvogellijst alleen de indische gans.

2. Wie is eigenaar van de Hoeckelingsdam?

Antwoord:
Rijkswaterstaat IJsselmeergebied

3. Door wie wordt de natuur op de Hoeckelingsdam beheerd?

Antwoord:
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de dam.
Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het natuurbeheer.

4. Draagt de gemeente Amsterdam financieel bij aan het beheer? Zo ja, hoeveel geld wordt hiervoor uitgetrokken? Zo niet, waarom niet en zijn er andere bronnen van kapitaal?

Antwoord:
Nee, bij de overdracht aan Rijkwaterstaat is afgesproken dat zij het beheer regelen samen met Staatsbosbeheer.

5. Hoe zien de plannen voor het beheer van de Hoeckelingsdam er voor de komende jaren uit?

Antwoord:
In het proces-verbaal van overdracht tussen de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat is vastgelegd dat het beheer plaatsvindt conform het “Beheerplan Buitenkinsel 2002-2013” (d.d. 18 februari 2003). Rijkswaterstaat zou voor het in werking laten treden van dit plan een overeenkomst sluiten met Staatsbosbeheer.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

H. de Jong, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het subsidiëren van religieuze activiteiten

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake vogelmigratiestromen en -aanvliegroutes

Lees verder

    Word actief Doneer