Schrif­te­lijke vragen inzake verstoring broedende vogels door struinen in de Amster­damse Water­lei­ding­duinen


Indiendatum: 2 nov. 2021

De Amsterdamse Waterleidingduinen (hierna: AWD) is een beschermd natuurgebied[1] en bij de Europese Commissie aangemeld als Habitatrichtlijngebied[2] . Toch worden de duinen jaarlijks door ongeveer een miljoen mensen bezocht, waarmee het één van de best bezochte attracties van Nederland is[3] . Door Covid bezoeken steeds meer mensen natuurgebieden en neemt de druk op de natuur alleen maar verder toe. Vroeger waren er in de AWD veel stiltegebieden, aangegeven met bordjes, waar je als bezoeker niet mocht komen, maar die zijn steeds meer opgeheven[4] . Bijna het volledige gebied is jaarrond ook buiten de wandelpaden toegankelijk. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat vogels rust nodig hebben om te broeden[5]. Het struinbeleid van de AWD is dan ook een uitzondering op alle andere vergelijkbare natuurgebieden, zoals het naastgelegen Nationaal Park Zuid-Kennemerland waar je alleen in klein stuk speciaal aangewezen speelduinen van de paden af mag[6] .

Gezien het vorenstaande heeft het lid Van Lammeren, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld:

1. Heeft het college een overzicht van het aantal bezoekers aan de AWD in de afgelopen vijf jaar? In hoeverre is het aantal bezoekers aan de AWD toegenomen door Covid?

2. Wat is de reden dat in de AWD, in tegenstelling tot andere, vergelijkbare natuurgebieden zoals de Kennemerduinen, jaarrond buiten de paden gewandeld mag worden?

3. Kan het college bevestigen dat het aantal stiltegebieden in de AWD de afgelopen jaren flink achteruit is gegaan? Hoeveel hectare aan stiltegebieden is er opgeheven? Waarom?

4. Ziet het college reden en mogelijkheden om het struinbeleid voor de AWD te herzien, bijvoorbeeld door wandelen buiten de paden (tijdens het broedseizoen) te verbieden?

Het lid van de gemeenteraad,
J.W.F. van Lammeren

[1] https://www.natura2000.nl/gebi...

[2] https://www.clo.nl/indicatoren...

[3] https://nl.wikipedia.org/wiki/...

[4] Volgens stichting Duinbehoud gaat dit om in totaal 85 hectare: 37 ha Eiland van Rolvers, 12 ha Museumduin, 13 ha Vinkeveld en 22 ha Mikwel.

[5] Lemelerberg: Padenstructuur herzien om verstoring te verminderen: https://edepot.wur.nl/282669; Effect of Recreational Trails on Forest Birds: Human Presence Matters: https://www.frontiersin.org/ar...; Recreational Trails Reduce the Density of Ground-Dwelling Birds in Protected Areas: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go...

[6] https://www.np-zuidkennemerlan...

Indiendatum: 2 nov. 2021
Antwoorddatum: 25 nov. 2021

1. Heeft het college een overzicht van het aantal bezoekers aan de AWD in de afgelopen vijf jaar? In hoeverre is het aantal bezoekers aan de AWD toegenomen door Covid?

Antwoord van het college:

Het aantal bezoekers aan de AWD is toegenomen met ca. 30% tot ruim 1,1 miljoen bezoekers in 2020.

2. Wat is de reden dat in de AWD, in tegenstelling tot andere, vergelijkbare natuurgebieden zoals de Kennemerduinen, jaarrond buiten de paden gewandeld mag worden?

Antwoord van het college:

De kernwaarden van de AWD zijn rust en ruimte. In de AWD mag al decennialang gewandeld en gestruind worden. Dit past het beste bij deze waarden. In tegenstelling tot andere natuurgebieden mag er niet gefietst worden (met uitzondering van enkele paden langs de grenzen van het gebied en ontheffingen voor mindervalide bezoekers om te fietsen in het gebied). Ook zijn in de AWD, anders dan in de meeste gebieden, honden niet toegestaan.

Door het wandel- en struinprimaat is een natuurlijke zonering ontstaan van drukte aan de rand naar rust in de kern van het gebied. De AWD wordt hierom hoog gewaardeerd door bezoekers en natuurliefhebbers.

3. Kan het college bevestigen dat het aantal stiltegebieden in de AWD de afgelopen jaren flink achteruit is gegaan? Hoeveel hectare aan stiltegebieden is er opgeheven? Waarom?

Antwoord van het college:

De AWD zijn in zijn geheel een provinciaal stiltegebied. Binnen de AWD zijn delen van het gebied niet toegankelijk voor publiek, zoals het infiltratiegebied (ca. 435 ha). In de 70 en 80’er jaren zijn kleinere gebieden met hekken ontoegankelijk gemaakt (totaal ca. 90 ha) om verschillende redenen: instellen van rustgebied voor wild (Graaflandsbergen), tegengaan (over)begrazing door konijnen (Vinkenveld), voorkomen van verstuiving en betreding (Mikwel) en bescherming van bunkers (Museumduin). Het Eiland van Rolvers was ingesteld als begrazingsgebied en is altijd toegankelijk geweest. Vanwege de wens om minder hekken in het duin te hebben zijn een aantal gebieden weer toegankelijk gemaakt door de hekken te verwijderen. Dit gaat om ca. 50 hectare (Mikwel, Vinkenveld en Museumduin). In totaal is ca. 475 hectare niet toegankelijk, dit is ca. 14% van het totale oppervlak van de AWD.

4. Ziet het college reden en mogelijkheden om het struinbeleid voor de AWD te herzien, bijvoorbeeld door wandelen buiten de paden (tijdens het broedseizoen) te verbieden?

Antwoord van het college:

Op dit moment heeft Waternet geen aanwijzingen voor verstoring van broedende vogels door struinen. De toename van de recreatieve druk staat al langer op de agenda. Met de verwachte bevolkingsgroei in de Metropool Regio Amsterdam zal het aantal bezoekers aan natuur en recreatiegebieden toenemen. Waternet blijft op basis van monitoringsdata onderzoeken of zich negatieve effecten voordoen door het struinen en/of toegenomen aantallen bezoekers. Mocht er aanleiding zijn om het struinbeleid aan te passen dan zal daarbij ook onderzocht moeten worden wat de juridische mogelijkheden hiervoor zijn.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen bescherming gemeentebelangen bij nieuwe functie van politiek ambtsdrager of ambtenaar

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake nieuwe nestgelegenheden voor gierzwaluwen na renovaties door Eigen Haard op hoek Andreas Bonnstraat en Tweede Boerhavestraat

Lees verder

    Word actief Doneer