Schrif­te­lijke vragen bescherming gemeen­te­be­langen bij nieuwe functie van politiek ambts­drager of ambtenaar


Indiendatum: 2 dec. 2021

In de Tweede Kamer is recent terecht veel commotie ontstaan over oud-bewindspersonen die aan de slag gaan als lobbyist op hun eigen beleidsterrein. Oud-minister Van Nieuwenhuizen kreeg een lobbyverbod en mag de komende twee jaar geen contact hebben met ambtenaren van het ministerie.1

Deze week kwamen er strengere regels om belangenverstrengeling en lobbyactiviteiten te voorkomen. Zo krijgt een bestuurder voortaan niet meer alleen een verbod om te lobbyen op het terrein waar hij of zij bestuurlijk actief was, maar mag dat ook niet meer op verwante beleidsterreinen waarmee diegene actieve bemoeienis had.2

Een dag na de behandeling van het explosieve dossier van de Meervaart in de gemeenteraad kwam het nieuws naar buiten dat de toenmalige stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West (tussen 2010-2018) in 2019 is gaan werken als adviseur voor projectontwikkelaar MRP Development. Dat is het bedrijf dat het ontwikkelrecht heeft voor een hotel op de locatie van de Meervaart 3 4. Daarnaast is hij aan de slag gegaan als strategisch adviseur voor winkelcentrum Osdorp.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft grote zorgen over deze gang van zaken, de schade die het kan geven aan het vertrouwen in de politiek en wil weten wat in Amsterdam de gemeenteregels zijn voor het omgaan met kennis en contacten van de gemeente na het verlaten van het politieke ambt of het beëindigen van een dienstverband bij de gemeente.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bloemberg-Issa, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college:


1. Acht het college het wenselijk dat een stadsdeelbestuurder, politiek ambtsdrager of ambtenaar met relevante dossierkennis na zijn politieke of ambtelijke loopbaan in Amsterdam gaat werken bij projecten waar deze persoon voorheen politiek verantwoordelijk of werkzaam voor was vanuit de gemeente?

2. Is er in bovenstaande casus aanleiding voor het college tot een onderzoek door bijvoorbeeld Bureau Integriteit?

3. Zijn er meer gevallen bekend bij het college van Amsterdamse politieke ambtsdragers die een overstap maakten naar belanghebbende organisaties? Zo ja, hoeveel gevallen zijn dit en wat doet het college met deze informatie? Zo nee, waarom wordt dit niet gemonitord?

4. Zijn er regels voor contacten met ambtenaren of politieke ambtsdragers na een politieke/ambtelijke loopbaan, zoals bij voorbeeld het tweejarige contactverbod dat voor landelijke bewindspersonen geldt? Zo ja, welke? Zo nee, wil het college regels opstellen?

5. Hoe wordt contractueel bij politieke ambtsdragers, ambtenaren en extern ingehuurde medewerkers vertrouwelijke informatie van de gemeente beschermd? Denk aan een geheimhoudingsplicht of een anti-concurrentiebeding, zoals die gewoon zijn in personeelscontracten.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa

1 https://www.rtlnieuws.nl/nieuw...

2 https://nos.nl/artikel/2407554...

3 https://www.scn.today/gemeente...

4 https://www.parool.nl/amsterda...