Schrif­te­lijke vragen bescherming gemeen­te­be­langen bij nieuwe functie van politiek ambts­drager of ambtenaar


Indiendatum: 2 dec. 2021

In de Tweede Kamer is recent terecht veel commotie ontstaan over oud-bewindspersonen die aan de slag gaan als lobbyist op hun eigen beleidsterrein. Oud-minister Van Nieuwenhuizen kreeg een lobbyverbod en mag de komende twee jaar geen contact hebben met ambtenaren van het ministerie.1

Deze week kwamen er strengere regels om belangenverstrengeling en lobbyactiviteiten te voorkomen. Zo krijgt een bestuurder voortaan niet meer alleen een verbod om te lobbyen op het terrein waar hij of zij bestuurlijk actief was, maar mag dat ook niet meer op verwante beleidsterreinen waarmee diegene actieve bemoeienis had.2

Een dag na de behandeling van het explosieve dossier van de Meervaart in de gemeenteraad kwam het nieuws naar buiten dat de toenmalige stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West (tussen 2010-2018) in 2019 is gaan werken als adviseur voor projectontwikkelaar MRP Development. Dat is het bedrijf dat het ontwikkelrecht heeft voor een hotel op de locatie van de Meervaart 3 4. Daarnaast is hij aan de slag gegaan als strategisch adviseur voor winkelcentrum Osdorp.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft grote zorgen over deze gang van zaken, de schade die het kan geven aan het vertrouwen in de politiek en wil weten wat in Amsterdam de gemeenteregels zijn voor het omgaan met kennis en contacten van de gemeente na het verlaten van het politieke ambt of het beëindigen van een dienstverband bij de gemeente.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bloemberg-Issa, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college:


1. Acht het college het wenselijk dat een stadsdeelbestuurder, politiek ambtsdrager of ambtenaar met relevante dossierkennis na zijn politieke of ambtelijke loopbaan in Amsterdam gaat werken bij projecten waar deze persoon voorheen politiek verantwoordelijk of werkzaam voor was vanuit de gemeente?

2. Is er in bovenstaande casus aanleiding voor het college tot een onderzoek door bijvoorbeeld Bureau Integriteit?

3. Zijn er meer gevallen bekend bij het college van Amsterdamse politieke ambtsdragers die een overstap maakten naar belanghebbende organisaties? Zo ja, hoeveel gevallen zijn dit en wat doet het college met deze informatie? Zo nee, waarom wordt dit niet gemonitord?

4. Zijn er regels voor contacten met ambtenaren of politieke ambtsdragers na een politieke/ambtelijke loopbaan, zoals bij voorbeeld het tweejarige contactverbod dat voor landelijke bewindspersonen geldt? Zo ja, welke? Zo nee, wil het college regels opstellen?

5. Hoe wordt contractueel bij politieke ambtsdragers, ambtenaren en extern ingehuurde medewerkers vertrouwelijke informatie van de gemeente beschermd? Denk aan een geheimhoudingsplicht of een anti-concurrentiebeding, zoals die gewoon zijn in personeelscontracten.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa

1 https://www.rtlnieuws.nl/nieuw...

2 https://nos.nl/artikel/2407554...

3 https://www.scn.today/gemeente...

4 https://www.parool.nl/amsterda...

Indiendatum: 2 dec. 2021
Antwoorddatum: 12 dec. 2022

1. Acht het college het wenselijk dat een stadsdeelbestuurder, politiek ambtsdrager of ambtenaar met relevante dossierkennis na zijn politieke of ambtelijke loopbaan in Amsterdam gaat werken bij projecten waar deze persoon voorheen politiek verantwoordelijk of werkzaam voor was vanuit de gemeente?

Antwoord De gedragscode voor Collegeleden wordt momenteel aangepast. Daarin wordt de afkoelingsperiode en de draaideurregeling verlengd naar twee jaar. Dat betekent dat het voormalige collegelid gedurende twee jaar geen werkzaamheden verricht voor of binnen de gemeente Amsterdam die betrekking hebben op onderwerpen die onderdeel uitmaakten van zijn/haar portefeuille. Voor ambtenaren bestaat de draaideurregeling van 2 jaar al.

2. Is er in bovenstaande casus aanleiding voor het college tot een onderzoek door bijvoorbeeld Bureau Integriteit?

Antwoord Nee, het college ziet geen reden daartoe. Wel wordt, zoals aangegeven de afkoelingsperiode en draaideurregeling verlengd van één naar twee jaar. Daarnaast wordt het exitgesprek met de vertrekkende bestuurder ingevoerd. Hierin wordt de afkoelingsperiode en draaideurregeling besproken en worden afspraken gemaakt voor eventueel noodzakelijke afstemming binnen die twee jaar.

3. Zijn er meer gevallen bekend bij het college van Amsterdamse politieke ambtsdragers die een overstap maakten naar belanghebbende organisaties? Zo ja, hoeveel gevallen zijn dit en wat doet het college met deze informatie? Zo nee, waarom wordt dit niet gemonitord?

Antwoord Nee, het college heeft hierover geen informatie. In de toekomst zullen de exitgesprekken en eventuele vervolggesprekken en afspraken wel worden vastgelegd.

4. Zijn er regels voor contacten met ambtenaren of politieke ambtsdragers na een politieke/ambtelijke loopbaan, zoals bij voorbeeld het tweejarige contactverbod dat voor landelijke bewindspersonen geldt? Zo ja, welke? Zo nee, wil het college regels opstellen?

Antwoord Hier geldt in de eerste plaats de aanpassing van de Gedragscode waarin een lobbyverbod wordt opgenomen. Verder zie de beantwoording van vraag 1.

5. Hoe wordt contractueel bij politieke ambtsdragers, ambtenaren en extern ingehuurde medewerkers vertrouwelijke informatie van de gemeente beschermd? Denk aan een geheimhoudingsplicht of een anti-concurrentiebeding, zoals die gewoon zijn in personeelscontracten.

Antwoord Voor collegeleden, ambtenaren en extern ingehuurde medewerkers geldt dat zij een VOG moeten overleggen. Extern ingehuurde medewerkers moeten de integriteits- en geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Politieke ambtsdragers leggen de eed af, evenals de ambtenaren. In de Gedragscode voor collegeleden staan regels over het omgaan met informatie, te weten in artikel 3.1 en 3.2. Daarnaast wordt de Gedragscode aangepast waarbij de afkoelingsperiode en de periode voor de draaideurregeling verlengd wordt van één naar twee jaar. In de Gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Amsterdam die ook van toepassing is voor extern ingehuurde medewerkers staan de regels over het omgaan met informatie. Deze regels blijven van toepassing op de informatie na uitdiensttreding. Het is niet toegestaan voor ambtenaren die uit dienst gaan bij de gemeente Amsterdam, om binnen twee jaar na vertrek aan de slag te gaan als externe bij de gemeente, ongeacht het onderdeel (draaideurregeling). Dit geldt ook in het geval van (vervroegd) pensioen. Afwijking van deze regel is slechts mogelijk in overleg met de gemeentesecretaris.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vervolgvragen inzake bouwplannen voor de Van Eeghenstraat

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake verstoring broedende vogels door struinen in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Lees verder

    Word actief Doneer