Schrif­te­lijke vragen inzake vernie­lingen bij het Westerpark voor festivals


Indiendatum: jul. 2018

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake vernielingen bij het Westerpark voor festivals

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Stadsdeelbestuurder Van der Horst sprak deze week uit dat het Westerpark in disbalans is.[1]In het nieuwe locatieprofiel van het park is vastgesteld dat in het Westerpark 123 evenementendagen plaats mogen vinden, waar logisch op volgt dat op het terrein het ene na het andere festival plaatsvindt.

Op 28 en 29 juli zal het Westerpark weer het decor zijn van het festival Milkshake. Dit festival wordt al sinds maandag 23 juli opgebouwd en zal daarna weer afgebouwd moeten worden: al die tijd is het park voor een groot deel ontoegankelijk (terwijl het groen juist met warm weer verkoeling kan bieden aan omwonenden) en is er sprake van veel zwaar verkeer in de omgeving. Tijdens de evenementen is er bovendien vaak sprake van geluids- en stankoverlast. Daarnaast nam de Partij voor de Dieren via Twitter kennis van vernielingen van het groen ten behoeve van elektriciteitskabels voor het festival Milkshake, buiten het festivalterrein.[2]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Hoe beoordeelt het college het grote aantal evenementen in het Westerpark en de klachten van omwonenden?
 2. Hoe beoordeelt het college de mening van het stadsdeelbestuur dat de balans in het Westerpark is verstoord?
 3. Heeft het college kennis genomen van het verwijderen van groen voor het plaatsen van elektriciteitskabels rondom het festivalterrein?
  3a. Is hier door de organisatie toestemming voor gevraagd? Zo ja, waarom is die verleend? Zo nee, wat zijn de consequenties?
  3b. Hoe beoordeelt het college het dat festivalorganisaties het groen in de omgeving van het festivalterrein verwijderen?
 4. Klopt het dat de vijver bij het festivalterrein voor Milkshake is drooggelegd, in strijd met het bestemmingsplan? Zo ja, wat zijn de consequenties?
 5. Hoe beoordeelt het college het dat er in de hittegolf dagenlang zware dieselvoertuigen door het Westerpark rijden ten behoeve van de op- en afbouw van het festival?
 6. Hoe beoordeelt het college de bescherming van de monumentale kastanjeboom pal naast het festivalterrein?
 7. Het besluit op de vergunning werd op 19 juli bekend gemaakt, terwijl op 23 juli de opbouw begon. Hoe beoordeelt het college dit?[3]

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)

[1] De Telegraaf, 25 juli 2018: Stadsdeel: Westerpark is verstoord

[2] https://twitter.com/NicovanGog/status/1021672964901793792

[3] https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-west/2018/week-29/besluiten/besluit-milkshake/

Indiendatum: jul. 2018
Antwoorddatum: 7 mrt. 2019

 1. Hoe beoordeelt het college het grote aantal evenementen in het Westerpark en de klachten van omwonenden?
  Antwoord:

  De leefbaarheid van het Westerpark staat door het intensieve gebruik en door toenemende bezoekersaantallen steeds meer onder druk. Het college constateert dat het dagelijks bestuur van Stadsdeel West in nauw contact staat met omwonenden in de directe omgeving om te zorgen dat de balans tussen rust, ruimte en groen enerzijds, en culturele broedplaats en evenemententerrein anderzijds, goed blijft. Het stadsdeel voert structureel overleg met de buurt en belanghebbenden en heeft hiertoe het zogeheten vierseizoenenoverleg en de programmaraad Westerpark in het leven geroepen. Dit om draagvlak te behouden voor de culturele programmering.
 2. Hoe beoordeelt het college de mening van het stadsdeelbestuur dat de balans in het Westerpark is verstoord?
  Antwoord:

  Op grond van het toenemende aantal klachten van omwonenden over geluidsoverlast, verkeersoverlast en aantasting van de recreatiefunctie van het park, concludeert het college samen met het stadsdeelbestuur dat de balans verbeterd kan worden. Het stadsdeelbestuur is mede naar aanleiding van eerder toezegging aan de raad het locatieprofiel Westerpark goed te evalueren en motie 184.18 van toenmalig lid Nuijens en lid Groen, geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen bezig de situatie in kaart te brengen en hoe de overlast door intensief gebruik kan worden teruggedrongen. Eind februari komt het stadsdeelbestuur met een actieplan buitenprogrammering Westerpark in Balans waarin de belangrijkste acties staan beschreven die in 2019 in gang worden gezet om de balans te hervinden.
 3. Heeft het college kennis genomen van het verwijderen van groen voor het plaatsen van elektriciteitskabels rondom het festivalterrein?
  Antwoord:

  Daar heeft het college kennis van genomen.
  3a. Is hier door de organisatie toestemming voor gevraagd? Zo ja, waarom is die verleend? Zo nee, wat zijn de consequenties?
  Antwoord 3a:

  Langs het pad is groen verwijderd door de gemeente, dit had niets te maken met het evenement. Kabelleggers hebben brandnetels en onkruid platgetreden bij het aanleggen ven elektriciteit. Dat is abusievelijk gebeurd: de route had voor de vijver langs moeten lopen. Na ingrijpen van de gemeente is die fout hersteld.
  3b. Hoe beoordeelt het college het dat festivalorganisaties het groen in de omgeving van het festivalterrein verwijderen?
  Antwoord 3b:

  Zie het antwoord op 3a. Voorts is er geen blijvende schade aangericht door de festivalorganisatie.
 4. Klopt het dat de vijver bij het festivalterrein voor Milkshake is drooggelegd, in strijd met het bestemmingsplan? Zo ja, wat zijn de consequenties?
  Antwoord:

  Het deel van de vijver waarover wordt gesproken is speciaal aangelegd om te kunnen worden drooggelegd voor evenementen en wordt sinds 2004 ook als zodanig wordt gebruikt. Het is een betonnen bak met een speciale afvoer om het droogleggen en schoonmaken te versnellen. Dit deel van de vijver heeft weliswaar de bestemming water, maar is niet bedoeld om in te zwemmen.
 5. Hoe beoordeelt het college het dat er in de hittegolf dagenlang zware dieselvoertuigen door het Westerpark rijden ten behoeve van de op- en afbouw van het festival?
  Antwoord:

  Logistieke verbeteringen en efficiëntere en schonere op- en afbouw van evenementen zijn onderwerpen die door het stadsdeelbestuur worden meegenomen in het programmaplan Westerpark in balans. Het college begrijpt dat omwonenden overlast ervaren van dieselvoertuigen, ook als er geen sprake is van een hittegolf. De voorwaarden waarop opbouw en afbouw moeten voldoen met betrekking tot veiligheid en bescherming van het gras zijn opgenomen in de vergunning. Het aantal dagen dat mag worden op- en afgebouwd is opgenomen in het locatieprofiel. Het college streeft ernaar dat in 2020 alle evenementen duurzaam zijn. Overigens is Milkshake onder de festivals koploper op het gebied van duurzaamheid.
 6. Hoe beoordeelt het college de bescherming van de monumentale kastanjeboom pal naast het festivalterrein?
  Antwoord:

  De kastanjeboom wordt beschermd door een zogeheten Waterblock constructie die over de wortels van de boom is geplaatst en de ondergrondse delen van de boom beschermt tot en met de zwaarste verkeersklasse. Verder is de organisator van evenementen verplicht de stam te beschermen met dranghekken tijdens de opbouw en afbouw van evenementen. We evalueren of deze maatregelen afdoende zijn en recht doen aan de monumentale status van de boom.
 7. Het besluit op de vergunning werd op 19 juli bekend gemaakt, terwijl op 23 juli de opbouw begon. Hoe beoordeelt het college dit?[3]
  Er is uiterst zorgvuldig gekeken of de organisatie de veiligheid van de bezoekers kon waarborgen. Daardoor zijn de voorschriften over de inrichting van het terrein aangescherpt en duurde het langer voordat de aanvraag compleet was. Ook was er discussie over de geluidsnormen die door de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied waren vastgesteld. Daardoor kon er op 19 juli pas een beslissing over de vergunning worden genomen. Zorgvuldigheid stond in dit geval voorop. Niettemin is het streven ook dit soort complexe gevallen sneller te beoordelen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake onderzoek van het RIVM waaruit blijkt dat het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden schadelijk is voor het milieu

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de 'kunstgrasberg'

Lees verder

    Word actief Doneer