Schrif­te­lijke vragen inzake de 'kunst­grasberg'


Indiendatum: sep. 2018

Schriftelijke vragen van het lid van de gemeenteraad Johnas van Lammeren inzake de ‘Kunstgrasberg’.

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Op 12 september 2018 toonde Zembla de documentaire ‘De Kunstgrasberg’[1]
waarin misstanden met de recycling van kunstgras aan het licht kwamen. De twee Nederlandse bedrijven die claimden kunstgras te kunnen recyclen, bleken te frauderen en illegaal afval te dumpen. Deze bedrijven leverden de beloofde recycling-diensten niet, maar lieten verschillende gemeenten wel 10.000 tot 20.000 euro per kunstgrasveld betalen voor verwijdering en recycling.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. 1. Heeft het college kennisgenomen van deze uitzending van Zembla? Zo ja, hoe beoordeelt het college dit?
 2. 2. Naar welk afvalrecyclingbedrijf gaan de afgedankte kunstgrasmatten uit Amsterdam? Zijn ook de in de documentaire genoemde bedrijven gecontracteerd?
 3. 3. Wordt het recyclingproces gemonitord door een gemeentelijke organisatie?
 4. - Zo ja, hoe vaak en hoe en door wie?
 5. - Zo nee, waarom niet?
 6. 4. Hoe is de aanbesteding van de recycling van de kunstgrasmatten verlopen?
 7. 5. Hoeveel betaalt de gemeente per jaar voor het recyclen van de door haar afgedankte kunstgrasmatten?
 8. 6. Hoeveel ton oude kunstgrasmatten levert de gemeente per jaar aan een afvalrecyclingbedrijf?
 9. 7. Heeft de gemeente signalen/ waarschuwingen gekregen over het inadequaat of zelfs geheel niet recyclen van kunstgrasmatten?
  Zo ja: wanneer en hoe is daar op geacteerd?
 10. 8. Welke maatregelen gaat de gemeente nemen om ervan verzekerd te zijn dat de kunstgrasmatten goed gerecycled worden?

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren

[1] https://www.npostart.nl/zembla/12-09-2018/BV_101389097

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 17 okt. 2018

1. Heeft het college kennisgenomen van deze uitzending van Zembla?
Zo ja, hoe beoordeelt het college dit?

Antwoord:
Het college heeft kennisgenomen van de uitzending. Uitgangspunt is dat onze
kunstgrasvelden bij een erkende verwerker volgens de beste technieken worden
gescheiden en gerecycled binnen het kader van wet- en regelgeving ten aanzien
van Afval zoals het Landelijk Afvalbeheerplan. Op deze voorwaarden wordt de
opdracht aan aannemers gegund. Wanneer de geselecteerde aannemers dit
anders uitvoeren is er sprake van wanprestatie.

2. Naar welk afvalrecyclingbedrijf gaan de afgedankte kunstgrasmatten uit
Amsterdam? Zijn ook de in de documentaire genoemde bedrijven
gecontracteerd?

Antwoord:
De aanbesteding van de recycling van de oude mat is onderdeel van de
aanbesteding voor de aanleg van een nieuwe toplaag. Contractering van de
afvalrecyclingbedrijven gebeurt dus niet rechtstreeks door de gemeente
Amsterdam. De afgedankte Amsterdamse grasvelden zijn naar het afvalverwerkingsbedrijf in Barneveld gegaan dat ook in de uitzending is
genoemd.

3. Wordt het recyclingproces gemonitord door een gemeentelijke organisatie?
- Zo ja, hoe vaak en hoe en door wie?
- Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De aannemer die de aanbesteding gegund heeft gekregen biedt de
kunstgrasmatten aan bij die bedrijven in Nederland die voor de verwerking een
vergunning hebben gekregen van de provincie. Handhaving van het
recyclingproces geschiedt niet door de gemeente.
Gemeenten hebben als ontdoener van afval, zoals afgedankte kunstgrasvelden,
de verplichting om zich hier conform de Wet milieubeheer van te ontdoen.
Onderdeel hiervan is het laten afvoeren van het afval naar een vergunde
verwerkingsinrichting. Als de verwerker het afval accepteert, is de ontdoener (i.c.
de gemeente Amsterdam) vanaf dat moment gevrijwaard van verdere
verplichtingen met betrekking tot het afval. De verwerker is na inname van het
afval de houder van dit afval. Op hem berust de juridische verplichting het afval te
verwerken of laten verwerken. De gemeente of provincie waarin deze verwerker
gevestigd is, is het bevoegd gezag voor het toezicht op de opslag en verwerking
van het afgedankte kunstgras. Afvalverwerkers moeten zich houden aan regels uit
de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit, en er is sprake van een zorgplicht
voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging.
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft in opdracht van de afdeling
Sport en Bos van de gemeente Amsterdam een eerste steekproef uitgevoerd in
de eerste week van september 2018 om een kunstgrasveld van sportpark
Oostzanerwerf te volgen middels een afvalstroomnummer. Het spoor stopte bij
het recyclingbedrijf in Barneveld. Of het materiaal vanaf hier gescheiden en
gerecycled werd in nieuwe producten kon op basis van data-analyse geen
uitsluitsel worden gegeven.

4. Hoe is de aanbesteding van de recycling van de kunstgrasmatten verlopen?
Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 2.

5. Hoeveel betaalt de gemeente per jaar voor het recyclen van de door haar
afgedankte kunstgrasmatten?

Antwoord:
De kosten van recycling zijn ca € 20.000 euro per mat.

6. Hoeveel ton oude kunstgrasmatten levert de gemeente per jaar aan een
afvalrecyclingbedrijf?

Antwoord:
Dit is afhankelijk van de vervangingen die er jaarlijks worden gedaan volgens ons
Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Dit jaar is er 95.000 m2 kunstgras afgevoerd
naar de erkende verwerker, waarvan 83.600 m2 met SBR zand en rubber, overig
materiaal zijn hockeyvelden met zand en infill. Echter de tonnages per veld
verschillen in verband met vocht en aanhangend zand, rubber en plakstroken,
maar betreft bij genoemde hoeveelheid minimaal 190.000 kg bij een soortelijk
gewicht van 2 kg/m2.

7. Heeft de gemeente signalen/waarschuwingen gekregen over het inadequaat
of zelfs geheel niet recyclen van kunstgrasmatten?
Zo ja, wanneer en hoe is daar op geacteerd?

Antwoord:
Zoals gesteld bij vraag 3 ligt de verantwoordelijkheid voor het toezicht de
verwerking bij de provincie en/of gemeente waar een recyclebedrijf gevestigd is.
De gemeente Amsterdam heeft, eerder dan de Zembla uitzending, geen signalen
ontvangen dat hier iets mis mee zou zijn.

8. Welke maatregelen gaat de gemeente nemen om ervan verzekerd te zijn dat
de kunstgrasmatten goed gerecycled worden?

Antwoord:
Deze verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de provincie en/of gemeente
waar een recyclebedrijf gevestigd is. Vanwege de landelijke aandacht en het feit
dat er meerdere gemeenten bij deze problematiek betrokken zijn, heeft de
staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aangegeven zich deze zaak aan
te trekken. De afdeling Sport en Bos van de gemeente Amsterdam houdt de
ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend in de gaten.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake vernielingen bij het Westerpark voor festivals

Lees verder

Aanvullende vragen na nadere schriftelijke vragen inzake de betrokkenheid van de Amsterdamse Haven bij sojaroutes in de Amazone

Lees verder

    Word actief Doneer