Schrif­te­lijke vragen inzake onderzoek van het RIVM waaruit blijkt dat het gebruik van rubber­korrels op kunst­gras­velden scha­delijk is voor het milieu


Indiendatum: jul. 2018

Schriftelijke vragen van de leden J.F. Bloemberg-Issa en J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake onderzoek van het RIVM waaruit blijkt dat het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden schadelijk is voor het milieu

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
Op 3 juli jl. publiceerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een nieuw onderzoek naar de milieueffecten van rubbergranulaat op het milieu in de directe omgeving van kunstgrasvelden[1], dat was uitgevoerd rond 10 kunstgrasvelden met rubbergranulaat in Nederland. Behalve op sportvelden, zit dit rubbergranulaat ook regelmatig verwerkt in de sporttechnische onderlagen van de velden. Hieruit blijkt dat rubbergranulaat schade aanricht aan vooral de bermgrond om de velden heen en de bagger in sloten. Per kilo droge bermgrond werden gemiddeld 4600 korrels aangetroffen. De concentraties zink, kobalt en minerale olie zijn zodanig hoog dat de biodiversiteit wordt aangetast, daarnaast zijn er ook verhoogde concentraties PAK’s en benzothiazolen aangetroffen. Kobalt, zink en minerale olie die uit rubbergranulaat weglekken, kunnen zich ook ophopen in de technische onderlagen van het kunstgrasveld. Vandaaruit kunnen ze, op korte of lange termijn, verder weglekken naar de omgeving. Een studie van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland, bevestigt de conclusies grotendeels. Het RIVM beveelt aan om te voorkomen dat rubberkorrels op de bermgrond terechtkomen en dat stoffen via het drainagewater weglekken naar sloten.

In een brief uit mei 2017 heeft de voormalige wethouder Sport maatregelen aangekondigd om rubbergranulaat zo min mogelijk te verspreiden, nadat eerder was toegezegd dat de kunstgrasvelden volgens een natuurlijk verloop worden vervangen met een alternatieve infill.

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Heeft het college kennis genomen van dit onderzoek? Zo ja, hoe beoordeelt het college dit?
  2. Bij hoeveel sportvelden in Amsterdam is rubbergranulaat aanwezig in de technische onderlaag van het veld en op welke termijn worden deze vervangen?
  3. Bij hoeveel sportvelden in Amsterdam met rubbergranulaat op het veld en/of in de onderlaag is er een drainagesysteem dat het water afvoert naar sloten?
  4. Indien dit soort drainagesystemen aanwezig zijn, is het college bereid om conform het RIVM advies te voorkomen dat het vervuilde water in sloten terechtkomt?
  5. Is het college op de hoogte van milieuschade rondom Amsterdamse velden met rubbergranulaat als invulmateriaal en/of in de onderlaag?
  6. Hoeveel sportvelden met rubbergranulaat zijn er in 2017 en 2018 tot nu toe vervangen en wat is gebruikt als alternatief infillmateriaal?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

De leden van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa en J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)

[1] https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/Rubbergranulaat_op_kunstgrasvelden_milieubelastend

Indiendatum: jul. 2018
Antwoorddatum: 18 okt. 2018

1. Heeft het college kennisgenomen van dit onderzoek? Zo ja, hoe beoordeelt
het college dit?

Antwoord:
Het college heeft kennis genomen van dit onderzoek. De gemeente Amsterdam
heeft, op basis van eerdere onderzoeken, tal van maatregelen genomen om
ervoor te zorgen dat de rubberkorrels op het veld blijven en zo min mogelijk in de
omgeving terechtkomen. Deze maatregelen zijn eerder bekend gemaakt in de
commissie Zorg en Sport van 14 december 2017.

2. Bij hoeveel sportvelden in Amsterdam is rubbergranulaat aanwezig in de
technische onderlaag van het veld en op welke termijn worden deze
vervangen?

Antwoord:
Bij 24 sportvelden zit rubber in de technische onderlaag. Bij de aanleg van nieuwe
sporttechnische lagen, bij einde levensduur van de toplaag, wordt, in plaats van
rubber, gecertificeerd puingranulaat of lava (bij hockey) toegepast. Bovenop het
lava komt wel een dempende laag waar rubber in zit. Het is dus niet zo dat op
korte termijn alle rubber uit de onderlagen verdwijnt, de techniek is daarvoor nog
niet voorradig. De gemeente Amsterdam realiseert alle kunstgrasvelden volgens
de normeringen en keuringen van het NOC*NSF laboratorium.

3.
a. Bij hoeveel sportvelden in Amsterdam met rubbergranulaat op het veld
en/of in de onderlaag is er een drainagesysteem dat het water afvoert naar
sloten?

Antwoord:
Bij allemaal. Dit is standaard.

b. Indien dit soort drainagesystemen aanwezig zijn, is het college bereid om
conform het RIVM advies te voorkomen dat het vervuilde water in sloten
terechtkomt?

Antwoord:
De gemeente Amsterdam heeft laten onderzoeken of er vervuiling via het
drainagesysteem in het slootwater terechtkomt. Uit onderzoek is gebleken dat er
geen overschrijdingen op de bestaande normen zijn aangetroffen. Onder een
kunstgrasveld zit een zandpakket. Regen (of beregeningswater) gaat via het
zandpakket naar de drainage. Het zandpakket zorgt voor zuivering van het
grondwater voordat het in de sloot terechtkomt.

4. Is het college op de hoogte van milieuschade rondom Amsterdamse velden
met rubbergranulaat als invulmateriaal en/of in de onderlaag?

Antwoord:
Nee, waar sprake was van een verontreinigde omgeving is dit opgeruimd.

5. Hoeveel sportvelden met rubbergranulaat zijn er in 2017 en 2018 tot nu toe
vervangen en wat is gebruikt als alternatief infill-materiaal?

Antwoord:
· 2017:
o 4 nieuwe velden met kurk (waaronder 1 American Football, 1 infield
honkbal en 2 voetbalvelden).
o 2 bestaande velden vervangen van rubbergranulaat naar kurk.
· 2018
o 3 nieuwe velden (waarvan 1 voetbalveld met kurk, 1 infield
honkbalveld met kurk en 1 pilot voetbalveld met non infill.
o 1 kwartvoetbalveld met non infill
Nb. De vervangingsinvesteringen van 2018 zijn op moment van schrijven nog niet
afgerond. Dit jaar worden 11 velden met rubber infill vervangen voor 10 velden met
kurk infill en een infill-loos veld.