Schrif­te­lijke vragen inzake positieve uitla­tingen over dark­stores


Indiendatum: 28 feb. 2022

Darkstores zorgen voor veel overlast voor de buurt, drukken de lokale ondernemers weg en leiden terecht tot protesten in de buurt. Op 27 januari 2022 besloot de gemeente Amsterdam voor een jaar de vestiging van nieuwe darkstores in de stad on hold te zetten. De gemeente gaat het komende jaar kijken of en onder welke voorwaarden er nieuwe darkstores in de stad kunnen komen. "Het college drukt met dit besluit op pauze voordat de toename van darkstores voor flitsbezorging uit de hand loopt", luidt een citaat van de wethouder uit een NOS-artikel van 27 januari 2022.[1]

In een opiniestuk drie weken later (18 februari 2022) schrijft de hoofdplanoloog van de gemeente echter over de voordelen van flitsbezorging. In het artikel staat: “Velen wijzen erop dat deze economische activiteit als servicevoorziening en uitvloeisel van de nieuwe, digitale economie moeilijk valt tegen te houden. Bovendien heeft de consument met deze mogelijkheid kennisgemaakt en zal dit in een plek geven in zijn verbrede set aan keuzemogelijkheden. Daarnaast, er worden banen gecreëerd!”[2]

Ook schetst de hoofdplanoloog verschillende mogelijkheden om “negatieve uitwassen te voorkomen” en om flitsbezorging (en dus darkstores) te gebruiken om stedelijke problemen op te lossen. Flitsbezorging zou zorgen voor extra ogen en oren in de buurt. Bestellers zouden bij elke bestelling kunnen doneren aan een buurtfonds voor buurtfeesten en bloembakken. Mensen die moeilijk ter been zijn hebben met flitsbezorging een ontlastende voorziening om de hoek. De buurtcohesie kan door dit alles zelfs toenemen! De fractie van de Partij voor de Dieren is verbaasd over deze superlatieven over flitsbezorging en wil graag weten of de hoofdplanoloog – in het artikel wordt diens functie nadrukkelijk vermeld – namens het college spreekt.

De fractie van de Partij voor de Dieren is van mening dat darkstores en flitsbezorging de lokale economie door middel van durfkapitalisme ernstige schade toebrengen en voor veel overlast voor bewoners zorgen. Het college heeft nu op de ‘pauzeknop’ gedrukt met dit tijdelijke verbod op darkstores, maar uit het artikel komt een ander beeld naar voren. Het gaat in het artikel vooral om de voorwaarden waaronder darkstores zich in de Amsterdamse buurten kunnen vestigen. De fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en wil dat de gemeente niet op de pauzeknop, maar op de stopknop drukt.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Van Lammeren, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college:

1. Is het college op de hoogte van de uitspraken van de hoofdplanoloog in dit opinieartikel?

2. In de Intranet-richtlijnen voor ambtenaren staat vermeld dat een ambtenaar handelt of spreekt namens het stadsbestuur, en dat een ambtenaar heel duidelijk moet maken als zij spreekt als privépersoon.[3] Dat laatste is hier niet het geval. Vertegenwoordigt dit artikel, met de nadrukkelijke vermelding van de functie van de hoofdplanoloog, de mening van het college met betrekking tot darkstores? Is het opinieartikel afgestemd met het college?

3. Heeft het college de wens om de vestiging van darkstores opnieuw mogelijk te maken na afloop van het nu geldende, tijdelijke verbod?

Indiener,
J.F.W. van Lammeren

[1] Voorlopig geen nieuwe 'darkstores' voor flitsbezorging toegestaan in Amsterdam | NOS.

[2] Opinie: Flitsbezorging als een voorbode van vitale buurten - Stadszaken.nl.

[3] https://intranet.amsterdam.nl/...

Indiendatum: 28 feb. 2022
Antwoorddatum: 10 mrt. 2022

1. Is het college op de hoogte van de uitspraken van de hoofdplanoloog in dit opinieartikel?

Antwoord: Het college is op de hoogte van het bedoelde artikel op stadszaken.nl.

2. In de Intranet-richtlijnen voor ambtenaren staat vermeld dat een ambtenaar handelt of spreekt namens het stadsbestuur, en dat een ambtenaar heel duidelijk moet maken als zij spreekt als privépersoon.[3] Dat laatste is hier niet het geval. Vertegenwoordigt dit artikel, met de nadrukkelijke vermelding van de functie van de hoofdplanoloog, de mening van het college met betrekking tot darkstores? Is het opinieartikel afgestemd met het college?

Antwoord: Het artikel op stadszaken.nl is niet afgestemd met het college. Het voorbereidingsbesluit is er op gericht om tijd en gelegenheid te bieden om te komen tot meningsvorming. Het college wil de komende tijd de invloed van flitsbezorging en daaraan gerelateerde zogeheten ‘darkstores’ op de stad in beeld brengen, om zo te komen tot een opvatting onder welke voorwaarden deze bedrijven zich in de stad kunnen vestigen. Op basis hiervan zal het college met een voorstel komen voor regulering.

3. Heeft het college de wens om de vestiging van darkstores opnieuw mogelijk te maken na afloop van het nu geldende, tijdelijke verbod?

Antwoord: Het college treft voorbereidingen voor het maken van een paraplubestemmingsplan, waarin de mogelijke vestiging van flitsbezorgdiensten wordt gereguleerd. Hierover zullen wij de raad op een later tijdstip informeren.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake verkoop van levende kreeften en krabben op Amsterdamse markten

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de herplant van omgewaaide bomen tijdens de laatste stormen

Lees verder

    Word actief Doneer