Schrif­te­lijke vragen inzake: is de verkoop van de biomas­sa­cen­trale AEB moreel houdbaar?


Indiendatum: 14 jun. 2021

Op 9 januari j.l. heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt voorlopig te stoppen met het verstrekken van subsidie voor het verstoken van houtige biomassa. [1]

Op dit moment bestaat er in de Tweede Kamer een meerderheid voor het standpunt dat het verstoken van houtige biomassa juist schadelijk is voor het klimaat , en dus geen geschikt alternatief is voor fossiele brandstoffen. Dit vanwege de grote hoeveelheid co2 die vrijkomt bij het verbranden van houtige biomassa. Dit is een standpunt dat gedeeld wordt - en mede aangejaagd is - door diverse vooraanstaande wetenschappers en wetenschappelijke instituten.[2] [3] [4]

Zodoende acht een Kamermeerderheid het onwenselijk om de subsidie op biomassa nog langer door te zetten. Zo blijkt uit diverse aangenomen moties over dit onderwerp.[5] [6] [7] [8]

Dit college heeft besloten de biomassa elektriciteitscentrale (BEC) van het AEB in de verkoop te zetten. Dit is een beslissing die de optie van een vroegtijdige sluiting van de centrale moeilijker maakt, zo niet volledig uitsluit.

De Partij voor de Dieren hecht er waarde aan dat het Amsterdamse klimaatbeleid aansluit op actuele (wetenschappelijke) inzichten en is van mening dat - op basis van voortschrijdend inzicht – er moet worden gekeken naar de mogelijkheden om zo snel mogelijk te stoppen met het verstoken van houtige biomassa door het AEB.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:


1. Sluit dit college zich aan bij de Kamermeerderheid dat verbranden van houtige biomassa (bij nader inzien) geen klimaatvriendelijk alternatief is voor fossiele brandstoffen?

2. Deelt het college het standpunt dat ook het verbranden van uitsluitend ‘resthout’ bijdraagt aan de wereldwijde vraag naar brandhout (een schaarse brandstof) en zodoende bijdraagt aan het intensifiëren van wereldwijde houtkap en de daarbij horende klimaatschade? Zo nee, graag een toelichting.

3. Is dit college op de hoogte van het feit dat de Nederlandse wet en regelgeving toestaat dat biomassacentrales hout verbranden afkomstig van ‘rondhout’ oftewel boomstammen?[9] Zo ja, wat staat de toekomstige eigenaar van de AEB-BEC in de weg om dit type hout te verstoken?

4. Tot op heden is geen enkel bewijs geleverd aan de raad dat er uitsluitend resthout wordt verstookt in de BEC van het AEB. Dit ondanks herhaaldelijk verzoek vanuit de raad.
Vindt het college deze gang van zaken passen in een transparant, democratisch en geloofwaardig klimaatbeleid? Graag een toelichting.

5. Vindt het college het moreel verantwoord om de BEC van het AEB te verkopen, in de wetenschap dat een nieuwe eigenaar deze centrale waarschijnlijk zo lang mogelijk open zal houden? Zo ja, welke morele verantwoording kan het college hiervoor aandragen?

6. Is het college bereid te overwegen om de genoemde BEC niet in de markt te zetten, en in eigen beheer te houden. Dit zodat de centrale zo snel mogelijk gesloten kan worden?


[1] https://www.rijksoverheid.nl/a...

[2] https://www.trouw.nl/opinie/ti...

[3] https://www.trouw.nl/nieuws/me...

[4] https://www.wwf.eu/?uNewsID=2128466

[5]https://www.tweedekamer.nl/kam...

[6] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z07843&did=2021D17227

[7]https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z13492&did=2019D27697

[8]https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z03880&did=2021D08416

[9] Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen Artikel 4.3 Gemiddeld minder dan de helft van het volume van de jaarlijkse rondhoutproductie uit bossen wordt gebruikt als biomassa voor energieopwekking. Rondhout afkomstig uit dunningen of uit productiebossen met een rotatietijd van 40 jaar of minder is vrijgesteld van deze eis. De wettelijke definitie van rondhout is: rondhout: onbewerkt hout van de stam van een boom.https://wetten.overheid.nl/BWBR0040431/2018-01-01